Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Matematyka > Matematyka, stacjonarne drugiego stopnia

Matematyka, stacjonarne drugiego stopnia (WMI-0050-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na matematyce

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Zgodne z uzyskanym wykształceniem.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

uzyskanie odpowiedniej ilości punktów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - posiada pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki - rozumie rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych - zna najważniejsze twierdzenia i hipotezy z głównych działów matematyki - ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej lub stosowanej - ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki: 1) zna większość klasycznych definicji i twierdzeń oraz ich dowody - ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki: 2) jest w stanie rozumieć sformułowania zagadnień pozostających na etapie badań - ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki: 3) zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami matematyki teoretycznej i stosowanej - zna zaawansowane techniki obliczeniowe, wspomagające pracę matematyka i rozumie ich ograniczenia - zna podstawy modelowania i metod obliczeniowych stosowanych w wybranych działach matematyki - zna metody numeryczne stosowane do znajdowania przybliżonych rozwiązań zagadnień matematycznych (na przykład równań różniczkowych) - zna dobrze co najmniej jeden pakiet oprogramowania, służący do obliczeń symbolicznych - zna język obcy na poziomie średniozaawansowanym (B2) na poziomie wystarczającym do czytania literatury fachowej - zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu wystarczającym do samodzielnej pracy w zawodzie matematyka UMIEJĘTNOŚCI - posiada umiejętności konstruowania rozumowań matematycznych: dowodzenia twierdzeń, jak i obalania :hipotez poprzez konstrukcje i dobór kontrprzykładów - posiada umiejętności wyrażania treści matematycznych w mowie i na piśmie, w tekstach matematycznych o różnym charakterze - posiada umiejętność sprawdzania poprawności wnioskowań w budowaniu dowodów formalnych - dostrzega w zagadnieniach matematycznych struktury formalne związane z podstawowymi działami matematyki i rozumie znaczenie ich własności - swobodnie posługuje się zaawansowanymi narzędziami analizy, w tym rachunkiem różniczkowym i całkowym - orientuje się w metodach rozwiązywania klasycznych równań różniczkowych, potrafi stosować je w typowych zagadnieniach praktycznych - posługuje się językiem oraz metodami analizy zespolonej w zagadnieniach analizy matematycznej i jej zastosowaniach - posiada umiejętności rozpoznawania struktur topologicznych w obiektach matematycznych występujących np. w geometrii lub analizie matematycznej; potrafi wykorzystać podstawowe własności topologiczne zbiorów, funkcji i przekształceń - posługuje się językiem oraz metodami analizy funkcjonalnej w zagadnieniach analizy matematycznej i jej zastosowaniach, w szczególności wykorzystuje własności klasycznych przestrzeni Banacha i Hilberta - potrafi stosować metody algebraiczne w rozwiązywaniu problemów z różnych działów matematyki i zadań praktycznych - umie, na poziomie zaawansowanym i obejmującym matematykę współczesną, stosować oraz przedstawiać w mowie i na piśmie, metody co najmniej jednej wybranej gałęzi matematyki - w wybranej dziedzinie potrafi przeprowadzać dowody, w których stosuje w razie potrzeby również narzędzia z innych działów matematyki - potrafi określić swoje zainteresowania i je rozwijać; w szczególności jest w stanie nawiązać kontakt ze specjalistami w swojej dziedzinie, np. jest w stanie zrozumieć ich wykłady lub prace przeglądowe - potrafi konstruować modele matematyczne, wykorzystywane w konkretnych zastosowaniach matematyki - potrafi znaleźć i dopasować istniejące modele matematyczne w zagadnieniach praktycznych, także formułowanych poza matematyką KOMPETENCJE SPOŁECZNE - zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia - potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania - potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter - rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie - rozumie potrzebę popularnego przedstawiania niespecjalistom wybranych osiągnięć matematyki wyższej - potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych - prezentuje krytyczną postawę wobec twierdzeń, uwag i wniosków, zwłaszcza tych, które nie są poparte logicznym uzasadnieniem - rozumie i docenia potrzebę krytycznego analizowania informacji, w tym danych statystycznych i finansowych, i podejmowania odpowiedzialnych decyzji w oparciu o właściwą analizę danych - rozumie potrzebę formułowania obiektywnych opinii w zagadnieniach, w których matematyka jest językiem opisu