Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Matematyka komputerowa > Matematyka komputerowa, stacjonarne pierwszego stopnia

Matematyka komputerowa, stacjonarne pierwszego stopnia (WMI-0118-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na matematyce komputerowej

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Dla kandydatów ze starą maturą - egzamin testowy, dla kandydatów z nową maturą konkurs świadectw (wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów zawartych w zestawie kwalifikacyjnym)

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - wie jakie jest znaczenie matematyki komputerowej we współczesnej nauce i technice oraz w rozwoju społeczeństwa informacyjnego - zna i rozumie kluczowe pojęcia i twierdzenia fundamentów współczesnej matematyki: logiki i teorii mnogości oraz algebry liniowej i geometrii - zna i rozumie kluczowe pojęcia i twierdzenia matematyki ciągłej: geometrii i topologii, rachunku różniczkowego i całkowego, równań różniczkowych zwyczajnych oraz rachunku prawdopodobieństwa i statystyki - zna i rozumie kluczowe pojęcia i twierdzenia matematyki dyskretnej: kombinatoryki, teorii grafów, kombinatorycznych aspektów algebry, geometrii, topologii, teorii liczb i rachunku prawdopodobieństwa - wie w jakim celu poznane teorie matematyczne zostały rozwinięte i jakie znajdują zastosowania w rozwiązywaniu problemów nauk ścisłych, technicznych i/lub ekonomicznych - zna i rozumie ideę matematycznego dowodu - zna i rozumie koncepcję algorytmu oraz kluczowe pojęcia i idee algorytmiki - zna najważniejsze problemy rozwiązywalne algorytmicznie przy użyciu aparatu matematycznego i technik informatycznych - zna i rozumie podstawowe ograniczenia w rozwiązywaniu problemów algorytmicznych - zna podstawowe struktury danych stosowane w algorytmice i wykonywane na nich operacje - zna podstawowe techniki konstrukcji i analizy algorytmów - zna i rozumie kluczowe algorytmy matematyki dyskretnej - zna i rozumie kluczowe algorytmy matematyki ciągłej (metody numeryczne) - zna techniki programowania, w tym programowania proceduralnego, strukturalnego, obiektowego, funkcyjnego i generycznego, programowania w językach skryptowych oraz najważniejsze współczesne języki programowania - zna proces projektowania i wytwarzania profesjonalnego oprogramowania - zna środowisko funkcjonowania współczesnego oprogramowania, w tym główne koncepcje systemów operacyjnych oraz technologii sieciowych - zna podstawowe oprogramowanie umożliwiające pracę z komputerem - zna wybrane pakiety oprogramowania matematycznego dla matematyki dyskretnej i matematyki ciągłej - ma podstawową wiedzę dotyczącą społecznych aspektów informatyki oraz zagadnień etycznych, prawnych i ekonomicznych związanych z zawodem matematyka i informatyka - zna podstawowe reguły bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze i w sieci komputerowej UMIEJĘTNOŚCI - potrafi w mowie i piśmie poprawnie formułować definicje i twierdzenia matematyczne opanowane w trakcie studiów - potrafi zademonstrować na przykładach, że rozumie pojęcia i twierdzenia matematyczne opanowane w ramach studiów - potrafi poprawnie formułować dowody niezaawansowanych, wybranych twierdzeń matematycznych - potrafi owocnie komunikować się ze środowiskiem inżynierskim, naukowym i biznesowym w tematyce matematyki komputerowej i jej zastosowań - umie poprawnie postawić problem w języku matematyki i ocenić możliwości i ograniczenia algorytmicznego podejścia do rozwiązania - potrafi efektywnie wykorzystać opanowane na studiach oprogramowanie matematyczne do rozwiązania typowych problemów matematyki dyskretnej i ciągłej - potrafi dobrać stosowne techniki algorytmiczne i struktury danych w celu zaprojektowania algorytmów rozwiązujących typowe problemy matematyki dyskretnej oraz ciągłej - umie krytycznie przeanalizować pod kątem poprawności i złożoności obliczeniowej zaprojektowane algorytmy - potrafi sprawnie i efektywnie zaimplementować zaprojektowane przez siebie oraz klasyczne algorytmy matematyki dyskretnej i ciągłej przy użyciu odpowiednio dobranego do problemu współczesnego języka programowania oraz przedstawić rozwiązanie w czytelnej, w razie potrzeby graficznej, formie - w celu rozwiązania problemu potrafi wprowadzić potrzebne pojęcia i obiekty w tym funkcje, relacje, oraz ciągi dane rekurencyjnie - potrafi projektować, analizować pod kątem poprawności i złożoności obliczeniowej oraz implementować algorytmy, wykorzystując podstawowe techniki algorytmiczne i struktury danych - potrafi poprawnie posługiwać się pojęciem liczby, w tym liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej, rzeczywistej i zespolonej oraz reprezentować te liczby w pamięci komputera i oceniać skutki niedoskonałości reprezentacji; potrafi stosować zasadę indukcji matematycznej do badania własności rekurencyjnie zdefiniowanych ciągów oraz algorytmów rekurencyjnych - swobodnie operuje pojęciem przestrzeni liniowej, wektora, przekształcenia liniowego, macierzy oraz ich reprezentacjami w typowych pakietach matematycznych i językach programowania - umie zastosować efektywny algorytm sprowadzania macierzy do wybranych postaci kanonicznych oraz wykorzystać odpowiednie algorytmy do policzenia wyznacznika, rzędu oraz wartości i wektorów własnych macierzy - umie rozwiązać numerycznie układ równań liniowych i nieliniowych - potrafi wykorzystywać koncepcję granicy do aproksymowania oraz definiowania liczb i funkcji oraz krytycznie ocenić efekty aproksymacji numerycznej liczb i funkcji - swobodnie posługuje się pojęciem pochodnej i całki funkcji jednej i wielu zmiennych; potrafi wykorzystać te pojęcia do badania funkcji, w zagadnieniach optymalizacji oraz do wyznaczania pól i objętości figur - umie interpretować wykresy funkcji otrzymane przy wykorzystaniu oprogramowania matematycznego w języku rachunku różniczkowego i całkowego - umie rozwiązać numerycznie problem początkowy dla równania różniczkowego zwyczajnego - potrafi analizować własności topologiczne podzbiorów przestrzeni liniowej, w szczególności dużych zbiorów danych przy użyciu metod topologii ogólnej i kombinatorycznej oraz metod algorytmicznych - posługując się pojęciami rachunku prawdopodobieństwa potrafi przeanalizować stosowny model matematyczny eksperymentu losowego oraz zasymulować go numerycznie - umie prowadzić proste wnioskowania statystyczne przy wykorzystaniu stosownego oprogramowania - potrafi rozwiązywać problemy kombinatoryczne, grafowe i problemy teorii liczb metodami algorytmicznymi - swobodnie posługuje się oprogramowaniem potrzebnym w pracy matematyka komputerowego, w tym podstawowymi narzędziami umożliwiającymi redagowanie i prezentowanie dokumentów, arkuszami kalkulacyjnymi, pakietami matematycznymi do przetwarzana symbolicznego, numerycznego i graficznego, a także typowymi narzędziami systemów operacyjnych i środowiska programisty - potrafi mówić o zagadnieniach matematyki komputerowej ogólnie zrozumiałym językiem - potrafi przygotowywać opracowania oraz prace pisemne dotyczące szczegółowych problemów i zagadnień matematyki komputerowej - potrafi przygotowywać wystąpienia ustne, także w języku obcym, dotyczące szczegółowych zagadnień matematyki komputerowej - potrafi pozyskiwać informacje z literatury, Internetu oraz innych wiarygodnych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie - potrafi uczyć się samodzielnie oraz w grupie - posługuje się językiem obcym na poziomie średniozaawansowanym (B2) w stopniu umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem dokumentacji oprogramowania, podręczników i artykułów naukowych - potrafi biegle programować w nowoczesnych językach programowania; projektuje oprogramowanie zgodnie z metodyką obiektową KOMPETENCJE SPOŁECZNE - zna swoje ograniczenia i jest chętny rozszerzać swoją wiedzę i praktyczne umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji - potrafi aktywnie prowadzić dialog w celu doprecyzowania, pogłębienia i/lub poszerzenia stopnia zrozumienia dyskutowanego tematu - potrafi pracować zespołowo tak w roli nadrzędnej jak i podrzędnej oraz partnerskiej - rozumie konieczność systematycznej pracy nad projektami o charakterze długofalowym - potrafi odpowiednio zdefiniować priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania - rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie - jest świadom prawnych i społecznych aspektów informatyzacji i umie przestrzegać odnoszących się do nich zasad w swojej działalności zawodowej - rozumie etyczny wymóg obiektywnego interpretowania i prezentowania uzyskanych wyników zgodnie z posiadaną wiedzą - podchodzi ze stosowną rezerwą do opinii i stwierdzeń, które nie zostały w sposób wystarczający i poprawny uzasadnione