Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Latynoamerykanistyka > Latynoamerykanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia

Latynoamerykanistyka, stacjonarne pierwszego stopnia (WSMP-0153-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na latynoamerykanistyce

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Świadectwo dojrzałości - nowa matura: suma punktów z języka polskiego, języka angielskiego i historii lub matematyki lub wiedzy o społeczeństwie.

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 2/I/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 31 stycznia 2018 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2018/2019 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: Efekty kształcenia dla kierunku latynoamerykanistyka WIEDZA: -Posiada wiedzę o rozwoju latynoamerykanistyki oraz jej miejsca wśród innych nauk społecznych i humanistycznych -Posiada wiedzę na temat metodologii badań społecznych i humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem metod i technik stosowanych w studiach amerykanistycznych -Ma podstawową wiedzę o strukturze społecznej oraz funkcjonowaniu instytucji społecznych, politycznych i gospodarczych w państwach Ameryki Łacińskiej -Dysponuje wiedzą na temat przeszłych i aktualnych procesów społecznych oraz zjawisk politycznych i kulturowych w państwach Ameryki Łacińskiej oraz rozumie istniejące między nimi zależności -Ma ogólną wiedzę na temat zróżnicowania systemów politycznych w państwach Ameryki Łacińskiej -Zna i rozumie klasyczne i współczesne teorie oraz paradygmaty niezbędne do prowadzenia badań i wyjaśniania zjawisk i procesów społecznych, w szczególności w zakresie problematyki latynoamerykańskiej -Zna i rozumie mechanizmy rządzące procesami migracyjnymi oraz ma wiedzę na temat specyfiki stosunków etnicznych i rasowych w kontekście amerykańskim -Zna i rozumie specyfikę środowiskową, społeczno-kulturową i polityczną Ameryki Łacińskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowania etnicznego i religijnego -Posiada wiedzę na temat podstawowych zasad ochrony własności intelektualnej UMIEJĘTNOŚCI: -Potrafi identyfikować i analizować zjawiska oraz procesy społeczne, polityczne i gospodarcze zachodzące w państwach i społeczeństwach latynoamerykańskich przy użyciu właściwych źródeł i narzędzi badawczych -Potrafi analizować i wyjaśniać zjawiska nierówności społecznych i podziałów klasowych w społeczeństwach latynoamerykańskich wykorzystując wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, w tym w szczególności paradygmatów badań amerykanistycznych -Potrafi analizować i prognozować procesy migracyjne na kontynencie amerykańskim oraz intepretować zjawiska etnokulturowe -Potrafi uzasadnić wybór paradygmatów i metod zastosowanych do analizy procesów i zjawisk społeczno-kulturowych zachodzących w Ameryce Łacińskiej -Potrafi wyjaśnić mechanizmy powstawania i funkcjonowania wielokulturowych społeczeństw Ameryki Łacińskiej -Potrafi identyfikować wytwory kultury charakterystyczne dla obszaru latynoamerykańskiego oraz dokonać ich krytycznej analizy -Potrafi gromadzić i zaprezentować w formie pisemnej i ustnej analizy i opinie dotyczące zjawisk społeczno-kulturowych zachodzących w państwach Ameryki Łacińskiej posługując się przy tym specjalistyczną terminologią -Potrafi przygotować analizę zjawisk społeczno-kulturowych i politycznych zachodzących w społeczeństwach latynoamerykańskich współpracując z innymi osobami oraz koordynując prace zespołu -Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 wymaganym przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego -Potrafi samodzielnie wyszukiwać i selekcjonować informacje oraz planować i skutecznie realizować proces samokształcenia oraz rozwijania swoich umiejętności przez całe życie KOMPETENCJE SPOŁECZNE: -Jest świadomy swojej wiedzy i umiejętności oraz potrafi je wykorzystać w życiu zawodowym i społecznym -Jest przygotowany do krytycznego obioru i analizy komunikowanych mu treści -Umie zasugerować rozwiązanie problemów wymagających interdyscyplinarnego i nieschematycznego podejścia oraz działania w sposób przedsiębiorczy -Jest przygotowany do pracy w krajowych oraz międzynarodowych instytucjach społecznych i kulturowych zajmujących się problematyką latynoamerykańską -W pracy zawodowej kieruje się zasadami etyki, wykonuje powierzone mu obowiązki zawodowe w sposób odpowiedzialny i rzetelny oraz respektuje zasady życia grupowego