Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Lekarski > Kierunek lekarski, stacjonarne jednolite magisterskie

Kierunek lekarski, stacjonarne jednolite magisterskie (WL-0044-JSO)

jednolite magisterskie
stacjonarne, 6 lat
Język: polski

Jednolite studia magisterskie trwają 12 semestrów. Program pierwszych trzech lat studiów obejmuje nauczanie z zakresu teoretycznych dyscyplin nauk medycznych, tj. anatomia prawidłowa, biologia z embriologią, histologia z cytofizjologią, chemia ogólna i organiczna, biochemia, fizjologia, biofizyka, mikrobiologia, immunologia, genetyka, patomorfologia, patofizjologia, farmakologia. Od pierwszego roku studiów zapoznawani są z zasadami etyki oraz uczą się relacji i komunikacji z pacjentem. Na I, II i III roku studiów studenci nauczani są również podstaw nauk klinicznych w formie pierwszej pomocy i elementów pielęgniarstwa, propedeutyki medycyny, pediatrii i chorób wewnętrznych, a także epidemiologii, historii medycyny, historii filozofii, socjologii medycyny, etyki lekarskiej, psychologii zdrowia, informatyki z biometrią i dwóch języków obcych. Od IV do VI roku studiów prowadzone jest nauczanie podstawowych dyscyplin klinicznych, tj. pediatria z chirurgia dziecięcą, choroby wewnętrzne, chirurgia, ortopedia i traumatologia, ginekologia i położnictwo, okulistyka, choroby zakaźne, psychiatria, neurologia z neurochirurgią, laryngologia, a także higiena, radiologia, toksykologia kliniczna i środowiskowa, medycyna ratunkowa, zdrowie publiczne, medycyna nuklearna, medycyna pracy i choroby zawodowe, immunologia i mikrobiologia kliniczna. W toku studiów realizowany jest również program licznych kursów fakultatywnych, np. z zakresu neurologii, cytobiologii medycznej, epidemiologii molekularnej, psychoanalizy oraz dyscyplin klinicznych poszerzających obowiązujący zakres wiedzy z kardiologii, anestezjologii i intensywnej terapii, opieki paliatywnej, chirurgii, medycyny ratunkowej i metodologii badań w medycynie. Do zaliczenia poszczególnych lat studiów niezbędne jest odbycie praktyk programowych z zakresu pielęgniarstwa, chorób wewnętrznych, pediatrii, ginekologii, chirurgii ogólnej, pomocy doraźnej oraz lecznictwa otwartego (lekarz rodzinny). Absolwenci kierunku lekarskiego otrzymują dyplom i tytuł zawodowy lekarza.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Lekarz

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

prawo ubiegania się o tymczasowe prawo wykonywania zawodu lekarza.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Wymogiem formalnym jest uzyskanie minimum 30% punktów z egzaminu maturalnego z biologii oraz chemii na poziomie rozszerzonym, odrębnie dla każdego z tych przedmiotów, oraz matematyki co najmniej na poziomie podstawowym. Przy obliczaniu wyniku brane są pod uwagę wyniki pisemnej części egzaminu z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym oraz matematyki co najmniej na poziomie podstawowym (dla matematyki wynik egzaminu na poziomie podstawowym jest dzielony przez 2).

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunku studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 631) oraz w uchwale nr 56/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa i w uchwale nr 2/I/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie: dodatkowych efektów kształcenia dla kierunku lekarskiego na jednolitych studiach magisterskich.