Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Kulturoznawstwo - teksty kultury > Kulturoznawstwo - teksty kultury, stacjonarne drugiego stopnia

Kulturoznawstwo - teksty kultury, stacjonarne drugiego stopnia (WPL-0197-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: polski

Kulturoznawstwo - teksty kultury to kierunek oparty na innowacyjnej formule, która otwiera możliwość indywidualizacji studiów . Studenci obok kanonu kulturoznawczego wybierają spośród bloków tematycznych własne ścieżki edukacyjne, zgodne z ich zainteresowaniami. Program studiów ma charakter otwarty i elastyczny, szybko reaguje na zmiany w kulturze współczesnej. Rozwija umiejętność analizy różnorodnych zjawisk kulturowych (literatura, teatr, film, fotografia, sztuka, muzyka, gry), związanych zarówno ze sferą artystyczną, jak i z codziennością. Proponuje ponadto najnowszą wiedzę z zakresu kultury wizualnej, antropologii i socjologii kultury, kultury popularnej, komparatystyki intermedialnej i interkulturowej, kultury współczesnej, komunikacji społecznej.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kulturoznawstwie - studia polsko-ukraińskie

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

dyplom licencjata

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę, obejmującą terminologię w zakresie kulturoznawstwa, zna podstawowe teorie, paradygmaty oraz metodologie badań kulturoznawczych - ma szczegółową wiedzę o miejscu i znaczeniu kulturoznawstwa w systemie nauk humanistycznych oraz jego specyfice przedmiotowej i metodologicznej - ma specjalistyczną wiedzę szczegółową dotyczącą teorii kultury oraz metod badawczych kulturoznawstwa adekwatną do wybranych obszarów badań - ma poszerzoną wiedzę i rozumie założenia, genezę i implikacje głównych kierunków i szkół w rozwoju nauk o kulturze wraz z ich interdyscyplinarnymi aplikacjami - zna główne kierunki rozwoju i najważniejsze nowe osiągnięcia w zakresie kulturoznawstwa i nauk pokrewnych - zna i rozumie na poziomie rozszerzonym metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury z uwzględnieniem różnych poziomów ich zintegrowania i współzależności właściwych dla wybranych tradycji oraz sposoby ich wykorzystania - zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej - ma pogłębioną świadomość kompleksowego charakteru kultury i języka oraz ich zmienność w toku historii - zna, rozumie, potrafi identyfikować oraz badać przejawy i znaczenie dziedzictwa kulturowego i tożsamości kulturowej - ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym UMIEJĘTNOŚCI - potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy - posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kulturoznawstwa - posiada umiejętność rozumienia, analizowania i badania konkretnych zjawisk kulturowych i społecznych w ich wieloaspektowym charakterze - posiada umiejętność rozpoznawania, krytycznej oceny i wykorzystania wiedzy teoretycznej do samodzielnej i pogłębionej analizy konkretnej rzeczywistości kulturowej w perspektywie badań interdyscyplinarnych - umie samodzielnie zdobywać wiedzę i twórczo ją rozwijać; umie poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności - potrafi posługiwać się współczesnymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla kulturoznawstwa do przeprowadzenia autorskich analiz zjawisk kulturowych i syntetycznych podsumowań - rozpoznaje i krytycznie analizuje elementy dziedzictwa kulturowego i systemów symbolicznych wybranych kultur, potrafi ustalić znaczenia tych wytworów oraz ich miejsce w procesie historyczno - kulturowym - potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną i oryginalną analizę oraz interpretację zgodnie z dyrektywami teoretyczno–metodologicznymi perspektyw badawczych właściwych kulturoznawstwu - posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych - posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych oraz wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym - ma umiejętności w zakresie posługiwania się językiem obcym, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KOMPETENCJE SPOŁECZNE - rozumie i rozpoznaje wyzwania rozwojowe oraz ustawicznie doskonali wiedzę i umiejętności - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz potrafi samodzielnie organizować i realizować wyznaczone zadania - potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny tworząc swoją ścieżkę kariery - potrafi odpowiedzialnie rozpoznawać, wartościować i podejmować role społeczne na różnych polach aktywności osobistej i zawodowej kierując się zasadami etyki zawodowej - ma świadomość roli dziedzictwa kulturowego własnego państwa i innych obszarów kulturowych - uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form, interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, politycznymi, społecznymi i artystycznymi