Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Kulturoznawstwo - teksty kultury > Kulturoznawstwo - teksty kultury, stacjonarne pierwszego stopnia

Kulturoznawstwo - teksty kultury, stacjonarne pierwszego stopnia (WPL-0197-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski

Kulturoznawstwo – teksty kultury to kierunek oparty na innowacyjnej formule, która otwiera możliwości indywidualizacji studiów. Studenci obok kanonu kulturoznawczego wybierają spośród bloków tematycznych własne ścieżki edukacyjne zgodne z ich zainteresowaniami. Program obejmuje zajęcia pozwalające na poznanie kultury nie tylko polskiej, ale także światowej, środkowoeuropejskiej, kultury Krakowa, kultur pogranicza. Rozwija umiejętność analizy i rozumienia różnorodnych tekstów kultury (literatura, teatr, film, serial, fotografia, taniec, sztuka, muzyka, komiks, gry komputerowe, media społecznościowe), związanych zarówno ze sferą artystyczną, jak i z codziennością (kultura miasta czy podróży). Cechą wyróżniającą programu są także liczne warsztaty kształcące umiejętności praktyczne: warsztaty creative writing, przekładowe, krytyczne, retoryczne, projektowanie nowych mediów, redakcyjne. W programie przewidziano m. in. cykle tematyczne: - przedmioty z zakresu wiedzy o kulturze (Problemy kultury współczesnej, Kultura w perspektywie antropologicznej, Kultura w perspektywie etnologicznej, Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Pogranicza kultury polskiej) - przedmioty poszerzające wiedzę o poszczególnych dziedzinach sztuki i kultury (Wprowadzenie do kultury filmowej, Muzyka w perspektywie kulturowej, Sztuka w perspektywie kulturowej, Kultura popularna, Literatura światowa w perspektywie kulturowej, bloki Analiza tekstu kultury, Popkultura i narracja, Teatr i dramat, Intermedialność) - przedmioty z obszaru nowych mediów (Kultura i nowe media, Projektowanie nowych mediów, blok Kultura 2.0) - grupa zajęć o profilu praktycznym (Instytucje kultury, Działania w kulturze: edukacja i animacja, Zarządzanie w kulturze oraz staże w instytucjach kultury), które pozwalają poznać pragmatyczny aspekt działań na rynku kultury oraz przygotowują do przyszłej pracy Kulturoznawstwo - teksty kultury to kierunek nagrodzony w konkursie na najlepsze programy studiów przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kulturoznawstwie - teksty kultury

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

świadectwo dojrzałości

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię i pojęcia w zakresie kulturoznawstwa, zna podstawowe teorie w ich historycznym rozwoju oraz metodologie badań - ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu kulturoznawstwa w systemie nauk oraz jego specyfice przedmiotowej i metodologicznej - zna podstawową terminologię stosowaną w kulturoznawstwie oraz jej zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych - ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie teorii i metodologii nauk o kulturze - ma uporządkowaną wiedzę i rozumie założenia głównych kierunków i szkół w rozwoju nauk o kulturze wraz z ich interdyscyplinarnymi aplikacjami oraz aktualnym stanem badań - zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji oraz sposoby ich wykorzystania - ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu wybranej kultury wybranego obszaru językowego, w szczególności: jego literatury, historii, systemów religijnych i filozoficznych - zna, rozumie i potrafi identyfikować przejawy i znaczenie dziedzictwa kulturowego, tożsamości kulturowej oraz ich przemian we współczesnym świecie - ma świadomość kompleksowego charakteru kultury symbolicznej w jej historycznych kontekstach. Identyfikuje wytwory kultury swoiste dla wybranego regionu i interpretuje je z perspektywy wybranej specjalności - ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego historycznej zmienności - zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej - ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym UMIEJĘTNOŚCI - posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania, krytycznej oceny, analizowania i wykorzystanie informacji dotyczących zjawisk kulturowych płynących z różnych źródeł - posiada podstawowe umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązanie problemów w zakresie kulturoznawstwa - posiada umiejętność rozumienia, analizowania i interpretowania konkretnych zjawisk kulturowych - umie samodzielnie zdobywać wiedzę i analizować teksty naukowe w sposób krytyczny z zakresu kulturoznawstwa i dyscyplin pokrewnych - potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla kulturoznawstwa do analizy zjawisk kulturowych - potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację zgodnie z dyrektywami teoretyczno – metodologicznymi perspektyw badawczych właściwych kulturoznawstwu - potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie kulturoznawstwa w języku polskim i języku obcym - potrafi przygotować prace pisemne o charakterze naukowym i interpretacyjnym, sformułować problem badawczy, dobrać źródła i metody analizy oraz potrafi prezentować efekty swoich analiz podczas wystąpienia ustnego - ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KOMPETENCJE SPOŁECZNE - ma świadomość potrzeby ciągłego rozwijania kompetencji i uczenia się przez całe życie - potrafi samodzielnie lub w ramach grupy realizować wyznaczone zadania - potrafi odpowiedzialnie rozpoznawać, wartościować i podejmować role społeczne na różnych polach aktywności osobistej i zawodowej - ma świadomość roli dziedzictwa kulturowego własnego państwa i innych tradycji kulturowych - uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form - rozumie zróżnicowanie i odmienność kulturowych perspektyw Innych, potrafi działać w wielokulturowym otoczeniu