Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Kulturoznawstwo międzynarodowe > Kulturoznawstwo międzynarodowe, stacjonarne pierwszego stopnia

Kulturoznawstwo międzynarodowe, stacjonarne pierwszego stopnia (WSMP-0184-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kulturoznawstwie międzynarodowym

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Na podstawie wyników egzaminu maturalnego, złożenie wymaganych dokumentów.

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r., w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - ma podstawową wiedzę o charakterze, miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych i społecznych, ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej w systemie nauk - ma podstawową wiedzę o człowieku, jako podmiocie konstytuującym kulturę, struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania - ma uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii i metodologii nauk o kulturze - zna podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych - ma uporządkowaną wiedzę i rozumie założenia głównych kierunków i szkół w rozwoju nauk o kulturze wraz z ich interdyscyplinarnymi aplikacjami - zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji oraz sposoby ich wykorzystania - ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu kultury mediów i cywilizacji medialnej - ma świadomość kompleksowego charakteru kultury symbolicznej w jej historycznych kontekstach. Identyfikuje wytwory kultury swoiste dla wybranego regionu i interpretuje je z perspektywy wybranej specjalności. - zna, rozumie i potrafi identyfikować przejawy i znaczenie dziedzictwa kulturowego, tożsamości kulturowej oraz ich przemian we współczesnym świecie - ma podstawową wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych i kulturowych oraz ich relacjach we współczesnym świecie w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej - ma wiedzę o procesach interakcji kulturowych w realiach konkretnych grup i organizacji - ma wiedzę o procesach zmiany struktur, systemów wartości, typów osobowości i mentalności, instytucji oraz typów więzi społecznej w procesie zmian kulturowych - zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego UMIEJĘTNOŚCI - posiada podstawowe umiejętności wyszukiwania, krytycznej oceny, analizowania i wykorzystywania informacji płynącej z różnych źródeł - posiada umiejętności językowe pozwalające na odbywanie studiów w zakresie nauk humanistycznych i społecznych z uwzględnieniem języka poznawanych kultur jako niezbędnego elementu inkulturacji, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - posiada umiejętność rozumienia, analizowania i interpretowania konkretnych zjawisk kulturowych, religijnych i społecznych (w tym politycznych, prawnych i ekonomicznych) - posiada umiejętność rozpoznania i wykorzystania wiedzy teoretycznej do samodzielnej i krytycznej analizy konkretnej rzeczywistości kulturowej - posiada podstawowe umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i kategoryzację problemu, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalającą na rozwiązywanie realnych problemów świata społecznego i kulturowego - potrafi prognozować procesy kulturowe z uwzględnieniem zjawisk politycznych, ekonomicznych i demograficznych wpływających na doświadczenia człowieka w dobie globalizacji - rozpoznaje i interpretuje wartości rdzenne dziedzictwa kulturowego i kluczowych systemów normatywnych konkretnych grup kulturowych wraz z ich symbolicznymi wytworami - potrafi rozpoznać charakter kluczowych wyzwań i pojawiających się w procesie interakcji kulturowych oraz proponować sposoby ich praktycznego rozwiązywania - posiada podstawowy zakres kompetencji komunikacyjnych w celu animowania procesów rozumienia, dialogu, współpracy i wymiany międzykulturowej - posiada umiejętność projektowania, przygotowania i komunikowania w języku polskim typowych prac i projektów dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych z możliwością ich praktycznych aplikacji - rozumie znaczenie etycznych wymiarów analizowanych zagadnień, swojej dyscypliny i wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej - ma świadomość odpowiedzialności i znaczenia wartości kulturowych i godności człowieka na różnych poziomach rzeczywistości społecznej - posiada wizję zdobywanego zawodu, jego roli, priorytetów i charakteru w kontekście wyzwań i dylematów społeczno-kulturowych współczesnego świata - potrafi odpowiedzialnie rozpoznawać, wartościować i podejmować role społeczne na różnych polach aktywności osobistej i zawodowej - umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i kulturalnych uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne - uczestniczy w życiu społecznym i kulturalnym w przestrzeni międzykulturowej wykazując się odpowiednim poziomem kompetencji komunikacyjnej wykorzystując nowoczesne instrumenty cywilizacji medialnej - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy spełniając rolę moderatora, animatora i konsultanta w dialogu i współpracy międzykulturowej - rozumie i rozpoznaje wyzwania rozwojowe swojej roli ustawicznie doskonaląc wiedzę i umiejętności