Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Kognitywistyka > Kognitywistyka, stacjonarne drugiego stopnia

Kognitywistyka, stacjonarne drugiego stopnia (WFZ-0310-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: polski

Przedmiotem interdyscyplinarnych studiów z kognitywistyki są dociekania na temat tego jak ludzie oraz systemy sztucznej inteligencji poznają otaczający świat i w nim działają. Studia dają wiedzę i umiejętności z zakresu filozofii, logiki, informatyki, lingwistyki, psychologii oraz neuronauki. Studia mają charakter badawczy oraz tutorialowy. Pod opieką pracownika naukowego student projektuje tok swoich studiów w optymalny sposób na potrzeby realizacji projektu badawczego, stanowiącego przedmiot pracy dyplomowej. Jednocześnie w trakcie Proseminarium i Seminarium kognitywistycznego (trzy semestry) studenci integrują wiedzę z dyscyplin szczegółowych w interdyscyplinarne, kognitywistyczne rozumienie ludzkiego i sztucznego poznania. Osoby uprzednio niestudiujące składowych dyscyplin kognitywistyki obowiązane są do uzupełnienia podstaw tych dyscyplin. Kursy w programie studiów prowadzone są przez pracowników naukowych Instytutu Filozofii UJ oraz Instytutu Psychologii UJ, których bogaty dorobek naukowy daje gwarancję wysokiego poziomu merytorycznego studiów.
Więcej informacji na stronie kierunku studiów: www.kognitywistyka.uj.edu.pl

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kognitywistyce

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kognitywistyki dysponuje wiedzą interdyscyplinarną i szerokim zakresem umiejętności. Może znaleźć zatrudnienie w placówkach naukowych i dydaktycznych (uczelnie, jednostki badawcze). Posiada kompetencje interpersonalne pomocne do pracy jako specjalista od organizacji pracy zespołów projektowych, badawczych oraz eksperckich, w tym w organach administracji publicznej i samorządowej. Wiedza dotycząca komunikacji sprawia, że może również zostać zatrudniony przy projektowaniu stron internetowych, interfejsów użytkownika, oraz w pracach związanych z ergonomią i komputerowym wspomaganiem procesu edukacji. Może również pracować na stanowiskach wymagających interpretacji i przetwarzania danych różnego typu. Ponadto, może znaleźć zatrudnienie w agencjach branży IT, agencjach reklamowych oraz internetowych serwisach informacyjnych, a także w firmach jako osoba odpowiedzialna za komunikację z klientami oraz kreowanie wizerunku firmy, a także jako osoba odpowiedzialna za przygotowywanie ofert oraz tekstów promocyjnych i reklamowych (public relations, marketing).

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

egzamin wstępny, dyplom licencjata

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 6/I/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Filozoficznym UJ stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów kognitywistyka, od roku akademickiego 2013/2014 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów kognitywistyka na drugim stopniu studiów o profilu ogólnoakademickim, od roku akademickiego 2013/2014. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA -ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk kognitywnych wśród innych obszarów nauki (nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych) oraz o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej, którą potrafi wykorzystywać i rozwijać w swojej działalności zawodowej - zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk o poznaniu (kognitywistyki) w perspektywie złożoności i zmienności języka naukowego i potocznego - jest świadomy powiązań kognitywistyki z innymi obszarami nauki i dyscyplinami naukowymi, a w jednym z wybranych obszarów (modułów) problemowych kognitywistyki ma szeroką wiedzę na temat tych powiązań -w sposób pogłębiony rozumie terminologię, teorie, metodologię i wyniki badań w zakresie kognitywistyki, jest świadomy ich zmienności, biegle zna terminologię, metodologię i wyniki badań wybranego obszaru badawczego z zakresu kognitywistyki w języku polskim - zna terminologię kognitywistyczną w języku angielskim i wie, jak ją wykorzystać w działalności naukowej i zawodowej - ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorię i metodologię nauk kognitywnych w zakresie logiki, filozofii, psychologii, psychofizjologii, językoznawstwa i sztucznych systemów poznawczych (inteligentnych) - posiada uporządkowaną i rzetelną wiedzę szczegółową w zakresie jednego z wybranych modułów problemowo-metodologicznych z zakresu kognitywistyki, którą prezentuje w formie pracy magisterskiej (w formie rozszerzonej lub skróconej, jako artykułu gotowego do publikacji w czasopiśmie naukowym) -zna na poziomie zaawansowanym terminologię, narzędzia i metody jednego z wybranych modułów problemowo-metodologicznych kognitywistyki lub obszarów specyficznych dla współczesnych badań kognitywistycznych - ma pogłębioną wiedzę o obecności treści kognitywistycznych w sferze nauki, kultury i polityki; rozumie relacje pomiędzy tymi sferami a kognitywistyką i pracuje na rzecz rozwoju tych relacji - zna, rozumie i potrafi porównać idee i koncepcje ważne dla kognitywistyki, ale wykraczające poza sferę nauk wchodzących w skład kognitywistyki, potrafi z nich korzystać w pracy naukowej i zawodowej - rozumie naukowy, społeczny i kulturowy kontekst powstawania i przemian stanowisk kognitywistycznych - ma elementarną wiedzę na temat więzi społecznych i struktur społecznych oraz przemian jakim podlegają i prawidłowości rządzących ich funkcjonowaniem - zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, korzysta z tych zasad we własnej pracy i przyczynia się do ich utrwalenia -ma pogłębioną orientację na temat funkcjonowania współczesnych instytucji naukowych (polskich i zagranicznych), społecznych, kulturalnych i politycznych oraz etycznych kontekstów i konsekwencji ich funkcjonowania, w którym bierze czynny udział - zna technologie informatyczne niezbędne do uprawiania nauki i orientuje się w sposobach i zakresie ich stosowania - posiada pogłębioną wiedzę na temat użyteczności środków komunikacji elektronicznej, ich zalet i ograniczeń UMIEJĘTNOŚCI - potrafi samodzielnie rozwijać i pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności korzystając z różnorodnych metod edukacyjnych - wykorzystuje odpowiednie narzędzia do wyszukiwania informacji i zdobywania wiedzy z zakresu nauk kognitywnych poznaniu (kognitywistyki) - rozpoznaje i opisuje współczesne problemy z zakresu nauk kognitywnych, potrafi zaproponować samodzielnie opracowane rozwiązania, integrować wiedzę z różnych dyscyplin w zakresie nauk kognitywnych - samodzielnie formułuje i analizuje podstawowe problemy badawcze z zakresu nauk kognitywnych, dobierając właściwe metody ich analizy, opracowania i prezentacji - potrafi przeprowadzić prosty eksperyment badawczy, opracować uzyskane wyniki, porównać je z innymi wynikami i przedyskutować je w ramach literatury z zakresu badanego problemu - potrafi zastosować metody nauki o sztucznej inteligencji do wybranego problemu badawczego, opisać uzyskane wyniki i przedyskutować je w ramach literatury z zakresu badanego problemu -potrafi zidentyfikować, rozpoznać i przedyskutować wybrany problem badawczy w świetle wyników badań filozoficznych, a następnie opisać rezultaty i skonfrontować je z wynikami uzyskanymi w ramach innych dyscyplin kognitywistyki -używa właściwych metod rekonstrukcji problemów i metod zawartych w tekstach z zakresu kognitywistyki i specyficznych tekstów z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych i medycznych. potrafi syntetyzować badane idee i poglądy, formułować nowe pytania i problemy, określać możliwe sposoby ich rozwiązywania - wykorzystuje wiedzę z nauk kognitywnych do krytycznej analizy zjawisk, działań i programów w sferze edukacji, gospodarki, sztuki, medycyny, praw i polityki - pod kierunkiem opiekuna naukowego prowadzi pracę badawczą, której wyniki potrafi ująć w formie krótkich tekstów (raportów z badań), wypowiedzi ustnych bazujących na prezentacjach multimedialnych oraz w formie pracy magisterskiej (obszerniejszej lub krótszej przyjmującej postać artykułu naukowego) - potrafi zredagować własny i cudzy tekst naukowy (w szczególności kognitywistyczny) zgodnie z przyjętymi standardami edycji tekstów naukowych -jasno i ściśle przedstawia swoje stanowisko (poglądy i przemyślenia), potrafi formułować sądy, argumentować, kontrargumentować oraz dyskutować, wykorzystując zdobytą wiedzę; potrafi poddać krytyce sądy i poglądy, z którymi się nie zgadza, wykorzystując metody dyskusji naukowej -rozumie i akceptuje różnorodność światopoglądów, postaw i norm moralnych reprezentowanych przez przedstawicieli odmiennych środowisk, kultur i epok; swoją działalnością przyczynia się do zachowania pluralizmu ideowego i różnorodności dziedzictwa kulturowego - na poziomie zaawansowanym komunikuje się ze specjalistami w zakresie wybranych obszarów (modułów) kognitywistyki z wykorzystaniem różnych technik komunikacji w języku polskim i angielskim - potrafi wykorzystać swoją interdyscyplinarną wiedzę w zakresie interakcji człowiek-sztuczne systemy poznawcze (inteligentne) -pod kierunkiem opiekuna naukowego przygotowuje raporty z prac badawczych dotyczących wybranych zagadnień kognitywistycznych, wykorzystując najnowsze ujęcie teoretyczne i mniej dostępne źródła, próbuje dokonywać własnych analiz i poszukiwań rozwiązań problemu -posiada odpowiednie kompetencje w zakresie języka angielskiego (na poziomie B2+), między innymi: potrafi dokonać przekładu z języka polskiego na język angielski (i vice versa) specjalistycznego tekstu z zakresu nauk kognitywnych, wygłosić referat w języku angielskim i aktywnie uczestniczyć w dyskusji na tematy kognitywistyczne prowadzonej w tym języku - potrafi wykorzystywać zaawansowane technologie informatyczne do identyfikowania i propagowania informacji z zakresu kognitywistyki - potrafi rozpoznać możliwości i ograniczenia elektronicznych środków masowej komunikacji. Umie wykorzystać je do pracy zawodowej KOMPETENCJE SPOŁECZNE - rozumie konieczność edukacji przez całe życie, pogłębia i poszerza własną wiedzę, uczestniczy w procesie uczenia się innych osób jako nauczyciel, ekspert, doradca - ma świadomość własnej autonomii, którą rozwija i potrafi bronić nie naruszając autonomii innych osób - myśli samodzielnie i krytycznie, jest wyczulony na demagogię, fałszywe argumenty i biurokratyczne roszczenia zagrażającej autonomii, potrafi inspirować innych do samodzielności i krytycyzmu w myśleniu - pracuje i postępuje w sposób odpowiedzialny, biorąc pod możliwe skutki swoich działań, w taki sam sposób wyznacza cele i organizuje pracę innych - jest otwarty na nowe teorie, idee i postawy, które stara się poznać i zrozumieć. Jest gotowy pod ich wpływem do zmiany własnego stanowiska - efektywnie zarządza czasem, potrafi organizować pracę własną i grupy, określać, porównywać cele i oceniać stopień zaawansowania w ich osiąganiu, pomaga innym w organizacji pracy - potrafi współdziałać i współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym funkcje kierownicze; potrafi zarządzać zespołem. potrafi stosować zasady efektywnej komunikacji interpersonalnej - wyznacza zadania, potrafi planować i ustalać priorytety odpowiednich działań dla siebie i zespołu, którym kieruje - rozpoznaje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaną pracą zawodową, przewiduje możliwe sytuacje konfliktowe i stara się im zapobiegać - Jest tolerancyjny wobec przedstawicieli innych kultur, wyznań religijnych i postaw światopoglądowych; szanuje odmienności, ale potrafi bronić wyznawanych przez siebie wartości - uczestniczy w życiu kulturalnym, ma świadomość wagi dziedzictwa kulturowego w różnych jego przejawach, potrafi troszczyć się o jego zachowanie i wnosić do niego własny wkład - swoją postawą i wiedzą potwierdza rosnące znaczenie kognitywistyki w dziedzictwie kultury europejskiej i jej współczesnej tożsamości -wykorzystuje wiedzę kognitywistyczną i przyczynia się do kształtowania więzi społecznych i rozwoju jednostek oraz grup społecznych. Potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy