Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Kognitywistyka > Kognitywistyka, stacjonarne pierwszego stopnia

Kognitywistyka, stacjonarne pierwszego stopnia (WFZ-0310-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski

Przedmiotem interdyscyplinarnych studiów z kognitywistyki są dociekania na temat tego jak ludzie oraz systemy sztucznej inteligencji poznają otaczający świat i w nim działają. Studia dają wiedzę i umiejętności z zakresu filozofii, logiki, informatyki, lingwistyki, psychologii oraz neuronauki. Pierwsza część studiów (semestry I - III) to Wprowadzenie w kognitywistykę, składające się z dwudziestu kursów (w tym jednego do wyboru) prezentujących jej podstawowe dyscypliny składowe, należące do obszaru filozofii, nauk formalnych, informatyki oraz psychologii i neuronauki. Druga część studiów (semestry IV – VI) podejmuje kluczowe Problemy i modele w kognitywistyce, począwszy od percepcji, poprzez bardziej złożone czynności umysłu, po działanie ludzi i inteligentnych maszyn oraz inną tematykę wybieraną przez studentów w ramach kursów obieralnych. Kursy obecne w programie studiów są prowadzone przez pracowników naukowych Instytutu Filozofii UJ oraz Instytutu Psychologii UJ, których bogaty dorobek naukowy daje gwarancję wysokiego poziomu merytorycznego studiów.
Więcej informacji na stronie kierunku studiów: www.kognitywistyka.uj.edu.pl

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kognitywistyce

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Studia I stopnia przygotowują absolwenta kognitywistyki do podejmowania pracy: a) w jednostkach naukowo-badawczych, b) w firmach z sektora IT (analityk, projektant interfejsów użytkownika, webmaster, itp.), c) jako specjaliści od Public Relations (wiedza z filozofii, psychologii i informatyki pomaga w podejmowaniu działań marketingowych).

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

konkurs świadectw

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk kognitywnych w systemie nauk humanistycznych, społecznych, jak również przyrodniczych i ścisłych) wraz z ich specyfiką przedmiotową i metodologiczną - zna podstawową terminologię innych dyscyplin składowych nauk o poznaniu (kognitywistyki) w perspektywie złożoności i zmienności języka naukowego i potocznego - zna elementarną terminologię kognitywistyczną w języku angielskim - ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą historycznych źródeł kognitywistyki i zmian paradygmatów w podejściu do zagadnień ludzkiego poznania -ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię, teorię i metodologię nauk kognitywnych poznaniu: filozofii, logiki, psychologii, neurofizjologii, językoznawstwa, nauk o sztucznych systemach inteligentnych - ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu jednego z wybranych bloków tematycznych: filozoficzno-psychologicznego; psychologiczno-informatycznego, filozoficzno-informatycznego - rozumie, potrafi wskazać i opisać różnorodność metod, szkół i tradycji w uprawianiu kognitywistyki w powiązaniu z rozwojem nauk formalnych i empirycznych - ma podstawową wiedzę o obecności interdyscyplinarnych idei kognitywistycznych w sferze nauki, kultury i gospodarki; rozumie relacje zwrotne pomiędzy tymi sferami a kognitywistyką - zna i rozumie idee i koncepcje ważne dla kognitywistyki, ale wykraczające poza sferę nauk humanistycznych i społecznych - zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego -ma podstawową orientację na temat funkcjonowania współczesnych instytucji naukowych (polskich i zagranicznych), społecznych, kulturalnych i politycznych oraz etycznych kontekstów i konsekwencji ich funkcjonowania -posiada orientację w najnowszych technologiach i środkach komunikacji medialnej; rozumie mechanizmy rządzące wyszukiwaniem, przechowywaniem i propagacją informacji za pomocą różnych metod i środków, w tym przede wszystkim Internetu UMIEJĘTNOŚCI - potrafi, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego, rozwijać i pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie składowych dyscyplin kognitywistyki - efektywnie wykorzystuje nowoczesne narzędzia do wyszukiwania informacji i zdobywania wiedzy z zakresu nauk poznaniu (kognitywistyki) -potrafi zidentyfikować problem kognitywistyczny, a następnie zastosować właściwe dla niego metody kognitywistyczne, wreszcie przedstawić raport badawczy w postaci krótkiego tekstu i prezentacji multimedialnej - potrafi dokonać selekcji i wyboru literatury przedmiotu, a następnie skorzystać z niej w nawiązaniu do rozwiązywanego zadania badawczego - rozumie i potrafi w podstawowym zakresie stosować metody statystyczne do opracowania wyników badań empirycznych - potrafi wykorzystać narzędzia informatyczne przy pomocy których analizuje i rozwiązuje problemy kognitywistyczne -potrafi zidentyfikować filozoficzną naturę problemu kognitywistycznego, zinterpretować ten problem w ramach dyskusji interdyscyplinarnej i wskazać możliwe warianty jego opracowania i rozwiązania z zastosowaniem metod eksperymentalnych i sztucznej inteligencji - rozpoznaje i opisuje najbardziej fundamentalne problemy z zakresu kognitywistyki, potrafi wskazać i porównać ich typowe rozwiązania w oparciu o aktualne stanowiska i koncepcje -pod kierunkiem opiekuna naukowego prowadzi na poziomie elementarnym pracę badawczą, której wyniki potrafi ująć za pomocą krótkich raportów z przeprowadzonych badań, a także wypowiedzi ustnych bazujących na prezentacji multimedialnej - pisze krótkie teksty z zakresu kognitywistyki zgodnie powszechnie przyjętymi standardami edycji tekstów naukowych - myśli logicznie; jasno i ściśle przedstawia swoje poglądy i przemyślenia, potrafi formułować sądy, argumentować oraz dyskutować, wykorzystując zdobytą wiedzę - rozumie, potrafi porównać i akceptuje różnorodność metod naukowych, światopoglądów, postaw i norm moralnych reprezentowanych przez przedstawicieli odmiennych środowisk, kultur i epok - komunikuje się ze specjalistami w zakresie wybranych działów nauk o poznaniu (kognitywistyki) z wykorzystaniem różnych technik komunikacji w języku polskim i obcym -pod kierunkiem opiekuna naukowego przygotowuje krótkie prace pisemne dotyczące wybranych zagadnień z zakresu kognitywistyki, wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne, argumenty i kontrargumenty, a także właściwą metodologię i dostępne źródła -posiada odpowiednie kompetencje językowe (poziom B2); potrafi przełożyć prosty tekst naukowy z języka polskiego na j. angielski; samodzielnie tłumaczy z języka angielskiego na polski średnio trudny tekst z zakresu nauk kognitywnych; potrafi wygłosić krótki referat w języku angielskim i uczestniczyć w dyskusji na tematy kognitywistyczne -wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej; potrafi integrować wiedzę z zakresu różnych nauk kognitywnych w trakcie analizy podstawowych problemów badawczych KOMPETENCJE SPOŁECZNE - odczuwa potrzebę poszerzania i pogłębiania własnej wiedzy, jest nastawiony na uczenie się przez całe życie - ma świadomość własnej autonomii, którą rozwija i potrafi bronić nie naruszając autonomii innych osób - myśli samodzielnie i krytycznie, jest wyczulony na demagogię, fałszywe argumenty i biurokratyczne roszczenia zagrażające wolności i autonomii jednostki - pracuje i postępuje w sposób odpowiedzialny, biorąc pod uwagę możliwe skutki swoich działań - jest otwarty na nowe teorie, argumenty, kontrargumenty, idee i postawy, które stara się poznać i zrozumieć; jest gotowy pod ich wpływem do zmiany własnego stanowiska - efektywnie zarządza własnym czasem, potrafi organizować własną pracę, stawiać sobie cele i właściwie oceniać stopień zaawansowania w ich osiąganiu - potrafi współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role; potrafi stosować zasady efektywnej komunikacji interpersonalnej - skutecznie rozwiązuje stojące przed nim zadania, potrafi planować i ustalać priorytety odpowiednich działań - rozpoznaje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaną pracą zawodową, przewiduje możliwe sytuacje konfliktowe i stara się im zapobiegać - jest tolerancyjny wobec przedstawicieli innych kultur, wyznań religijnych i postaw światopoglądowych; szanuje odmienności, ale potrafi bronić wyznawanych przez siebie wartości - uczestniczy w życiu kulturalnym i ma świadomość wagi dziedzictwa kulturowego w różnych jego przejawach i potrafi troszczyć się o jego zachowanie - swoją postawą i wiedzą potwierdza doniosłe i rosnące znaczenie kognitywistyki w kulturze i nauce europejskiej - przez refleksję nad ludzkim poznaniem przyczynia się do kształtowania więzi pomiędzy uczonymi oraz do kształtowania więzi społecznych i do rozwoju jednostek oraz grup społecznych