Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Kosmetologia > Kosmetologia, niestacjonarne drugiego stopnia

Kosmetologia, niestacjonarne drugiego stopnia (WFAR-0106-2NO)

drugiego stopnia
niestacjonarne, 2 lata
Język: polski

Program studiów tworzą przedmioty z grupy treści podstawowych i kierunkowych. Grupa treści podstawowych obejmuje kształcenie w zakresie alergologii, endokrynologii, onkologii skóry, toksykologii kosmetyku. Grupę treści kierunkowych tworzą podstawy chirurgii pourazowej i plastycznej, medycyna estetyczna dla kosmetologów, kosmetologia lecznicza, rehabilitacja, sensoryka i środki zapachowe, surowce kosmetyczne, przemysłowa technologia kosmetyku, receptura preparatów kosmetycznych. Ponadto program zakłada obowiązkowe kształcenie w zakresie fizykochemicznych metod badania kosmetyków, chemii surowców kosmetycznych, badań innowacyjnych kosmetyków, biotechnologii, substancji leczniczych, mikologii i parazytologii, fizjologii i patofizjologii skóry, fitokosmetyki, promocji zdrowia, chorób cywilizacyjnych. W ramach programu realizowane są również prawo i ekonomia, rehabilitacja oraz język angielski. W ofercie dydaktycznej znajdują się również przedmioty fakultatywne, których zasadniczym celem jest uzupełnianie i wzbogacanie treści programowych. Jednym z istotnych zadań jest realizacja projektu badawczego w celu przygotowania pracy magisterskiej.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kosmetologii

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Studia przygotowują absolwenta do podjęcia pracy w placówkach zajmujących się promocją zdrowia i urody np. centra odnowy biologicznej, salony SPA, gabinety kosmetyczne, a także w zakresie przemysłu kosmetycznego oraz analitycznych laboratoriach jednostek badawczych i przemysłowych.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Do podjęcia studiów upoważnione były osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na kierunkach: kosmetologia, farmacja, analityka medyczna, medycyna, fizjoterapia, rehabilitacja, dietetyka, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne. Dodatkowym kryterium formalnym dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów na kierunku innym niż kosmetologia było udokumentowanie zaliczenia programu nauczania minimum 2-letniego policealnego studium kosmetycznego (dyplom technika usług kosmetycznych) lub minimum rocznych podyplomowych studiów w zakresie kosmetologii, medycyny estetycznej bądź dermatologii estetycznej (dyplom ukończenia studiów podyplomowych). Kryterium kwalifikacji stanowiły ocena z egzaminu dyplomowego oraz średnia ze studiów liczona zgodnie z regulaminem jednostki wydającej dyplom studiów wyższych.

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych; WIEDZA - posiada podstawową wiedzę w zakresie głównych komponent, cech i rodzajów odpowiedzi immunologicznej oraz mechanizmów odporności swoistej i nieswoistej - zna mechanizmy i podział reakcji nadwrażliwości oraz czynniki warunkujące wystąpienie alergii; rozumie przebieg odpowiedzi immunologicznej na alergen oraz zna mechanizmy reakcji alergicznych - zna klasyfikację hormonów i ich mechanizm działania; zna budowę i funkcję receptorów oraz drogi przekazu sygnału w komórce - rozumie mechanizmy regulacji aktywności osi hormonalnych podwzgórze–przysadka-gruczoł dokrewny; rozumie patogenezę chorób związanych z dysfunkcją układu endokrynnego - posiada podstawową wiedzę z zakresu onkologii ogólnej; zna i rozumie zagadnienia związane z onkologią skóry, szczególnie w zakresie zobrazowania zmian skórnych - posiada wiedzę dotyczącą podziału ksenobiotyków i mechanizmów ich działania toksycznego; zna losy ksenobiotyków w organizmie (ADME) - poznaje działanie składników kosmetyków na środowisko (zużywanych w dużych ilościach – gabinety SPA) - rozumie toksyczne (geno- i immunotoksyczne) działanie promieni UV; poznaje rolę stresu oksydacyjnego (np. w metalicznych zanieczyszczeniach kosmetyków) - nabywa wiedzę dotyczącą zatruć lekami i kosmetykami, zna metody badania toksyczności kosmetyków - zna leki z kilku wybranych kategorii terapeutycznych, rozumie rolę i znaczenie farmakoterapii przy zastosowaniu czynników chemicznych w profilaktyce i leczeniu schorzeń tkanki skórnej - posiada wiedzę dotyczącą klasyfikacji, morfologii, biologii oraz chorobotwórczości wybranych grzybów i pasożytów człowieka z uwzględnieniem zakażeń powierzchniowych - ma wiedzę i zna terminologię w zakresie farmakologii ogólnej; zna farmakokinetyczne i farmakodynamiczne efekty działania leków dermatologicznych - posiada wiedzę dotyczącą skórnych działań niepożądanych leków; zna interakcje leków dermatologicznych między sobą i z pożywieniem, interakcje leków z zabiegami kosmetycznymi i niebezpieczeństwa z tym związane - zna podstawowe aspekty etiopatogenezy chorób skóry oraz chorób cywilizacyjnych; posiada wiedzę na temat leczenia schorzeń tkanki skórnej i przydatków - posiada wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii i patologii komórek skóry, sygnalizacji międzykomórkowej - zna i rozumie zasady racjonalnego odżywiania, różne rodzaje diet, rolę składników mineralnych i witamin; zna możliwości suplementacji diety w zależności od warunków fizjologicznych i/lub patologicznych organizmu - posiada podstawową wiedzę w zakresie sensoryki, ze szczególnym uwzględnieniem zmysłu węchu; posiada szczegółową znajomość budowy i nomenklatury naturalnych i syntetycznych środków zapachowych - zna zasady prawidłowego nazewnictwa surowców kosmetycznych (INCI, UPAC); zna wymogi dotyczące jakości surowców i ich określonych właściwości kosmetycznych - posiada rozszerzoną wiedzę zakresu receptury kosmetyków, wytwarzania preparatów kosmetycznych na skalę przemysłową - zna i rozumie zagadnienia związane z technologicznymi operacjami jednostkowymi oraz stosowaną aparaturą przemysłową - zna podstawowe pojęcia, narzędzia oraz metody biotechnologiczne w aspekcie ich wykorzystania w kosmetologii - zna podstawowe pojęcia z zakresu termodynamiki, kinetyki chemicznej, równowag fazowych, równowag jonowych w roztworach elektrolitów i fizykochemii układów zdyspergowanych - ma wiedzę i zna terminologię związaną z roślinami kosmetycznymi; posiada wiedzę dotyczącą standaryzacji naturalnych surowców kosmetycznych - ma wiedzę dotyczącą składu powszechnie stosowanych linii kosmetyków opartych o produkty pochodzenia naturalnego, w tym zawierających olejki eteryczne - ma wiedzę z zakresu nowoczesnych metod poszukiwania oraz opracowywania innowacyjnych substancji biologicznie aktywnych znajdujących zastosowanie w kosmetologii - wykazuje znajomość podstaw chirurgii plastycznej i estetycznej oraz ogólnych zasad postępowania w chirurgii plastycznej w stopniu pozwalającym na harmonijne współdziałanie z lekarzem specjalistą - wykazuje znajomość podstawowych technik w chirurgii plastycznej, przeszczepów tkankowych, plastyki płatowej, korekcji blizn, operacji rekonstrukcyjnych oraz podstawowych zabiegów w chirurgii estetycznej - wykazuje znajomość podstawowych zabiegów w chirurgii estetycznej, zasad kwalifikacji stosowanych metod - wykazuje znajomość kryteriów różnicowania defektów kosmetycznych i chorób skóry, wykonywania dopuszczalnych i zalecanych zabiegów kosmetycznych - zna podstawowe definicje w rehabilitacji, podstawy rehabilitacji wad kręgosłupa, kończyn dolnych oraz w chorobach układu sercowo-naczyniowego, przed i po zabiegach chirurgicznych - ma wiedzę na temat dokumentów regulujących jakość i normy dla produktów kosmetycznych; zna i rozumie podstawowe zasady dobrej praktyki GMP, GHP i GLP oraz wymagania prawne w tym zakresie - poznaje zasady tworzenia reklam i informacji naukowej o produktach kosmetycznych, metody ich promocji, programy lojalnościowe; zna zasady etyczne współczesnego marketingu i reklamy - zna podstawowe wiadomości z zakresu prawa podatkowego; zna podstawową wiedzę na temat reguł funkcjonowania spółek osobowych, w tym spółki cywilnej, jawnej i komandytowej, oraz prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej - zna i rozumie prawo w zakresie ochrony własności przemysłowej oraz zasady prawa autorskiego oraz własności intelektualnej - posiada poszerzoną wiedzę w zakresie wybranych obszarów kosmetologii - zna metody i techniki badawcze stosowane w ramach realizowanego projektu UMIEJĘTNOŚCI - umie ocenić narażenie na alergeny w środowisku ogólnym i zawodowym - potrafi przewidywać możliwe konsekwencje stosowania substancji uczulających oraz powikłań związanych z zabiegami stosowanymi w dermato-logii estetycznej - potrafi ocenić korzyści i zagrożenia związane ze stosowaniem leków , szczególnie w obrębie skóry i jej przydatków - umie interpretować wyniki testów oceniających poziom hormonów oraz aktywność poszczególnych osi hormonalnych - posiada umiejętność oceny dermatologiczno-kosmetycznej zmian skóry - posiada umiejętność przewidywania działania toksycznego ksenobiotyków i zatruć lekami i kosmetykami - nabywa umiejętność rozpoznawania toksycznych związków chemicznych obecnych w kosmetykach - posiada umiejętność klasyfikowania leków dermatologicznych; identyfikowania i przewidywania powikłań dermatologicznych polekowych - potrafi przeprowadzić diagnostykę grzybów drożdżopodobnych, pleśniowych i dermatofitów, posiada umiejętność identyfikacji pasożytów - potrafi rozpoznać i wyeliminować zmiany nie kwalifikujące się do działań kosmetycznych - potrafi rozstrzygać czy badane komórki skóry są prawidłowo zbudowane, czy też wykazują dysfunkcje - wykazuje umiejętność komunikowania interpersonalnego w relacjach kosmetolog-klient oraz kosmetolog-lekarz, przedstawiciel handlowy firmy kosmetycznej - potrafi ocenić wartość odżywczą produktów spożywczych i wartość stosowanej diety; potrafi podać normy żywieniowe i dobrać odpowiednią suplementację diety w chorobach dermatologicznych oraz kuracjach odchudzających - potrafi oceniać reaktywność i właściwości połączeń chemicznych używanych w środkach zapachowych oraz ich wpływ na organizm człowieka; rozumie zasady tworzenia kompozycji zapachowych - potrafi posługiwać się wyspecjalizowanymi narzędziami i technikami informatycznymi, w celu pozyskiwania danych na temat surowców kosmetycznych - potrafi udzielić porady odnośnie wyboru danego preparatu kosmetycznego, w aspekcie dokonywanego zabiegu - potrafi dokonać właściwej oceny jakości surowców kosmetycznych i metod ich pozyskiwania; potrafi formułować opinię dotyczącą oceny jakości i działania surowców kosmetycznych - potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników w miejscu pracy - posiada umiejętność oceny jakości półproduktów i produktów kosmetycznych z uwzględnieniem analizy konsystencji, rozsmarowywalności oraz parametrów reologicznych - posiada umiejętności sporządzania mikro- i nanocząsteczek stosowanych jako nośniki w produktach kosmetycznych - potrafi rozwiązywać problemy związane z recepturą kosmetyków; nabywa umiejętność właściwego doboru urządzenia do danego procesu - wyjaśnia metody biotechnologiczne służące otrzymywaniu produktów kosmetycznych oraz posługuje się narzędziami biotechnologicznymi w tym celu; rozumie potrzebę stosowania metod biotechnologicznych w kosmetologii - potrafi wyznaczyć parametry fizykochemiczne takie jak: współczynnik podziału o/w, stała i stopień dysocjacji, krytyczne stężenie micelarne - potrafi zastosować zdobytą wiedzę do interpretacji zjawisk fizycznych i kinetycznych zachodzących w produktach kosmetycznych - posiada umiejętność analizy mikroskopowej roślinnych surowców kosmetycznych oraz umiejętność rozpoznawania makroskopowego gatunku roślin kosmetycznych; potrafi zaklasyfikować roślinę do wybranych rodzin botanicznych - potrafi samodzielnie zaprojektować złożony roślinny preparat kosmetyczny odpowiedni dla zdefiniowanych dolegliwości skórnych - rozumie zasadę komponowania odpowiednich mieszanek aromaterapeutycznych oraz potrafi rozpoznać organoleptycznie ważniejsze olejkowe surowce roślinne - potrafi posługiwać się naukowymi bazami danych, w poszukiwaniu informacji na temat innowacyjnych kosmetyków - potrafi ocenić innowacyjność własnego pomysłu w porównaniu z konkurencyjnymi projektami - umie analizować wskazania do zabiegów chirurgicznych poprawiających estetykę; umie dostrzegać związek kosmetologii z chirurgią plastyczną i estetyczną i odpowiednio wykorzystać te powiązania - potrafi rozróżnić defekty skóry pozostające w kompetencji kosmetologa od stanów chorobowych wymagających konsultacji dermatologicznej - potrafi wykonywać zabiegi kosmetyczne pielęgnacyjne i upiększające z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań - umie prawidłowo określać wskazania i przeciwwskazania do stosowania poszczególnych kosmetyków oraz zabiegów kosmetycznych - umie ściśle współpracować z lekarzem w przygotowaniu skóry do zabiegów z zakresu dermatologii lub medycyny estetycznej oraz w pielęgnacji skóry po takich zabiegach - potrafi ściśle współpracować z lekarzem dermatologiem lub lekarzem medycyny estetycznej w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo; umie dostrzegać związek kosmetologii z chirurgią plastyczną i estetyczną i odpowiednio wykorzystać te powiązania - umie przeprowadzić ocenę rzeczywistej wartości produktów oferowanych przez producentów kosmetyków i aparatury - potrafi racjonalnie rozwiązywać problemy fachowe napotykane w dziedzinie kosmetologii; posiada wyrobiony nawyk systematycznej obserwacji efektów swoich działań i ciągłej weryfikacji informacji fachowych - potrafi stosować zasady etyki w przygotowaniu i realizacji działań reklamowych - potrafi korzystać z różnych źródeł informacji naukowej o wyrobach kosmetycznych i metodach ich promocji, w tym w języku angielskim i krytycznie interpretować informacje w nich zawarte - potrafi podać podstawowe definicje związane z wytwarzaniem i obrotem kosmetykami i suplementami diety oraz wskazać źródłowe akty prawne - potrafi analizować akty prawne, ustalić ich hierarchię oraz wskazać istniejące między nimi zależności; umie właściwie zinterpretować zmiany zachodzące w polskim prawie podatkowym, patentowym oraz dotyczącym ochrony własności intelektualnej - potrafi wykorzystać podstawową wiedzę w organizowaniu funkcjonowania spółek osobowych, w tym cywilnej, jawnej i komandytowej, oraz prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej - posiada zaawansowane umiejętności kierowania i realizowania zajęć zdrowotnych i estetyki zachowań ruchowych w pracy z różnymi grupami społecznymi - potrafi samodzielnie modyfikować i tworzyć różne formy aktywności rehabilitacyjnej w zależności od warunków zdrowotnych - wykazuje umiejętność korzystania z naukowego piśmiennictwa krajowego i zagranicznego - ma umiejętności językowe w zakresie studiowanej dyscypliny, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - potrafi dokonać interpretacji otrzymanych danych doświadczalnych i odnieść je do aktualnego stanu wiedzy w danej dziedzinie kosmetologii - potrafi samodzielnie przeprowadzić eksperyment, zinterpretować i udokumentować wyniki badań oraz współdziałać w planowaniu i realizacji zadań badawczych - potrafi przygotować i przedstawić wybrane problemy w formie ustnej i pisemnej w sposób dostosowany do przygotowania osób/grup docelowych, zgodnie z regułami redagowania prac naukowych KOMPETENCJE SPOŁECZNE - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu kosmetyka i kosmetologa w oparciu o normy i zasady etyczne - ma świadomość społecznych uwarunkowań i ograniczeń wynikających z choroby i potrzeby propagowania zachowań prozdrowotnych - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób - potrafi pracować w zespole, przyjmując w nim różne role - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania - potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników - wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia - jest przygotowany do wykonywania zawodu kosmetologa