Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Krytyka literacka > Krytyka literacka, stacjonarne drugiego stopnia

Krytyka literacka, stacjonarne drugiego stopnia (WPL-0198-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: polski

Krytyka literacka to kierunek dwuletnich studiów magisterskich, skierowany do osób, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu najnowszej literatury i kultury oraz zdobyć umiejętności krytycznego uczestnictwa we współczesnym życiu literackim. Program studiów ma charakter naukowo – twórczy, służący nie tylko zdobywaniu wiedzy (wykłady i ćwiczenia przede wszystkim z zakresu najnowszej literatury polskiej i światowej; teorii i historii krytyki literackiej) ale też kształceniu praktycznych umiejętności aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, dopasowanych do specyfiki współczesnych mediów, ich odbiorców i reguł współczesnego pola kultury (liczne zajęcia warsztatowe doskonalące umiejętności z zakresu krytyki literackiej i artystycznej). Pozwala on także na zdobycie podstaw w zakresie indywidualnego budowania platform kulturalnych (blogi, kanały społecznościowe, portale literackie). Studenci i studentki doskonalą warsztat krytyczny uwzględniający popularne i zróżnicowane formy wypowiedzi, właściwe konkretnym mediom (pisma kulturalne, magazyny opiniotwórcze); poznają również najnowsze tendencje interpretacyjne i analityczne, służące atrakcyjnemu, wartościowaniu komentowaniu i prezentowaniu różnych form artystycznych. Nowatorska formuła studiów pozwala na indywidualny wybór bloków tematycznych, związanych z konkretnymi formami artystycznymi (film, telewizja, teatr, sztuki plastyczne) oraz zjawiskami współczesnego życia literackiego i kulturalnego (przemysły kultury, organizacja życia literackiego, działania wydawnicze). Każdy z bloków tematycznych uwzględnia doskonalenie form pisarskich – gatunków krytycznych, właściwych danym obiegom kultury i formom artystycznym. Zajęcia warsztatowe w połączeniu z perspektywą kulturoznawczą pozwalają na dostrzeżenie roli krytycznego pisania w szerokim horyzoncie współczesnej rzeczywistości. Poznanie bieżących warunków polskiej produkcji literacko-kulturowej odbywa się z uwzględnieniem zagranicznych tendencji w obiegach i mediach kultury (lektury literatury światowej, analizy kluczowych mediów obcojęzycznych i strategii funkcjonowania przekładów na gruncie polskim). Czekamy na osoby zainteresowane literaturą polską i światową, na pasjonatów literatury i kultury którzy chcą aktywnie uczestniczyć we współczesnym życiu kulturalnym. Zapewniamy inspirujące zajęcia prowadzone przez wybitnych specjalistów, możliwość pracy w zespołach badawczych oraz bogatą ofertę aktywności studenckich.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na krytyce literackiej

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

dyplom licencjata

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - zna i rozumie podstawowe tendencje literatury polskiej XX i XXI wieku w kontekście światowym, orientuje się w najważniejszych zjawiskach programowych i ideowych, zna przedstawicieli oraz główne teksty pisarzy reprezentatywnych dla pokoleń i grup literackich tego okresu - zna i rozumie najważniejsze koncepcje teoretycznoliterackie, zna głównych ich przedstawicieli oraz teksty je reprezentujące - ma szeroką i usystematyzowaną wiedzę obejmującą metody, teorie, terminologię w odniesieniu do literatury i języka w kontekście innych nauk humanistycznych i społecznych - orientuje się we współczesnej polskiej kulturze literackiej, zna instytucje polskiego życia literackiego (czasopisma, nagrody, wydawnictwa, środowiska) i usytuować je na tle zjawisk światowych - ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat teorii dotyczących literatury i języka (ich pochodzenia, natury, i struktury) ze szczególnym uwzględnieniem dokonań językoznawstwa i literaturoznawstwa współczesnego - rozumie konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnych w zakresie literatury, nauk o literaturze, kulturze i języku - ma wszechstronną znajomość relacji pomiędzy rozmaitymi zjawiskami literackimi i kulturowymi, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych - zna w stopniu pogłębionym metody interpretacji i analizy tekstu literackiego - wykazuje się uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji i szczegółową wiedzą z zakresu terminologii, teorii oraz kierunków badań i metodologii w obrębie dyscyplin objętych kształceniem polonistycznym - zdobywa wiedzę specjalistyczną UMIEJĘTNOŚCI - potrafi wyznaczyć ramy dyskursów literackich każdej z epok, określić ich dominanty oraz nazwać idee filozoficzne z nimi związane - umie zinterpretować współczesny tekst literacki, umieścić go w kontekście kulturowym, historycznym, polityczno-społecznym, antropologicznym - potrafi napisać tekst krytyczny, eseistyczny, recenzję lub artykuł popularnonaukowy - samodzielnie pisze opracowanie monograficzne pod kierunkiem opiekuna naukowego, na podstawie odpowiednio dobranej literatury, uwzględniając aktualny stan badań - ma umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 + i wyższego Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego - posiada umiejętności badawcze obejmujące zarówno analizę prac z dziedzin kształcenia polonistycznego, jak i syntezę zawartych w nich poglądów i idei - umie w stopniu zaawansowanym posługiwać się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla nauk humanistycznych - twórczo wykorzystuje znajomość literatury polskiej i powszechnej oraz metodologii literaturoznawczej w formułowaniu hipotez interpretacyjnych w mowie i w piśmie; umie w stopniu zaawansowanym posługiwać się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla wybranych dziedzin objętych kształceniem polonistycznym; samodzielnie pisze opracowania monograficzna na podstawie odpowiednio dobranej literatury, uwzględniając aktualny stan badań - posiada umiejętność integrowania wiedzy w zakresie nauk humanistycznych, potrafi prowadzić działania interdyscyplinarne w praktyce zawodowej; umie budować krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów wytworów kultury, stosuje różnorodne podejścia, uwzględnia nowe osiągnięcia humanistyki; prezentuje swoje stanowisko w różnych formach i w różnych mediach (tradycyjnych i elektronicznych) - zdobywa umiejętności specjalistyczne KOMPETENCJE SPOŁECZNE - ma świadomość znaczenia języka polskiego i literatury polskiej w życiu społecznym i potrafi te kompetencje wykorzystać w działalności naukowej, medialnej i oświatowej - jest świadom(a) procesów kulturowych związanych z językiem, literaturą i życiem literackim oraz stara się aktywnie w nich uczestniczyć - aktywnie rozwija swoje polonistyczne kompetencje poprzez ustawiczną lekturę tekstów literackich, krytycznych i naukowych - wykazuje troskę o poprawność języka w swoim środowisku społecznym i zawodowym - uczestniczy aktywnie w życiu społecznym i kulturalnym, wykorzystując znajomość relacji między różnymi dziedzinami sztuki; rozpoznaje wartości, jakie niesie różnorodność kulturowa wyrażana w literaturze i sztuce - potrafi współdziałać i pracować w grupie, wykorzystuje nabyte w ten sposób umiejętności i doświadczenia w procesie kształcenia innych osób. - ma świadomość wpływu polonistycznej edukacji na kształtowanie etycznych i estetycznych postaw młodego pokolenia oraz formowanie się ich poczucia tożsamości narodowej, stosunku do rodzimej kultury i języka oraz tradycji europejskiej - ma świadomość konieczności uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pracy z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, przetwarzania informacji i materiałów - jest w stanie sprostać wymaganiom stawianym przez rynek pracy, zarówno w instytucjach edukacyjnych, instytucjach kultury, jak i przedsiębiorstwach o charakterze biznesowym (wydawnictwa, redakcje) lub instytucjach non-profit - ma pogłębioną świadomość znaczenia relacji pomiędzy literaturami różnych narodów dla polskiej i światowej kultury współczesnej oraz między literaturą i innymi dziedzinami sztuki - potrafi świadomie i konstruktywnie uczestniczyć w międzynarodowej wymianie naukowego, językowej, literackiej, artystycznej i kulturowej.