Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Judaistyka > Judaistyka, stacjonarne pierwszego stopnia

Judaistyka, stacjonarne pierwszego stopnia (WH-0117-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski

Studia na kierunku judaistyka oferowane w Uniwersytecie Jagiellońskim są pierwszymi tego typu studiami w skali całego kraju. Są też jedynymi, które program judaistyczny formułują w sposób szeroki, obejmując zagadnienia od starożytności po czasy współczesne. W trakcie studiów I stopnia realizowane są kursy przedstawiające historię Żydów od starożytności po wiek XX oraz zajęcia poświęcone religii, filozofii i literaturze żydowskiej, a także kulturze materialnej i żydowskiemu folklorowi. Dzięki kursom językowym realizowanym od poziomu podstawowego do średniozaawansowanego studia umożliwiają zdobycie umiejętności praktycznego posługiwania się językami żydowskimi: jidysz i hebrajskim.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na judaistyce

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Celem studiów jest wyposażenie absolwentów w wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne zarówno do prowadzenia badań naukowych, jak i przydatne do pracy w instytucjach, w których profilu działania znajduje się problematyka związana z historią i kulturą Żydów (muzea, biblioteki naukowe, instytucje kulturalno-oświatowe, wydawnictwa, biura turystyczne). Dodatkowo różnorodne możliwości wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności stwarza praktyczna znajomość języka hebrajskiego (współczesnego) i jidysz, których nauczaniu wiele miejsca poświęcono w programie.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Na podstawie wyników egzaminu maturalnego, złożenie wymaganych dokumentów.

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - ma podstawową wiedzę ogólną w zakresie przedmiotów judaistycznych oraz terminologii judaistycznej właściwej dla studiowanego kierunku studiów, rozumie znaczenie przedmiotów judaistycznych w systemie nauk humanistycznych oraz ich specyfikę metodologiczną i przedmiotową, - zna i rozumie elementarną terminologię używaną w judaistyce, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych, - ma uporządkowaną wiedzę na temat historii, religii, filozofii i kultury żydowskiej oraz literatur i języków żydowskich, - ma elementarną wiedzę o powiązaniach judaistyki z innymi dyscyplinami naukowymi, - posiada podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju historii, religii, filozofii, kultury żydowskiej oraz literatur i języków żydowskich, - ma znajomość tradycji kulturowych i religijnych wywodzących się z judaizmu oraz elementów, które je z nią wiążą i odróżniają, zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwych dla tradycji żydowskiej, - zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej, - ma znajomość języków żydowskich oraz świadomość ich rozwoju; zna niestandardowe formuły, terminy i pojęcia używane przez autorów dokumentów lub tekstów literackich, - ma wiedzę o współczesnych żydowskich instytucjach kulturalnych w Polsce i na świecie, ma orientację we współczesnym życiu kulturalnym nawiązującym do tradycji żydowskiej, UMIEJĘTNOŚCI - potrafi pozyskiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z zakresu historii, religii, filozofii, kultury żydowskiej oraz literatur i języków żydowskich z literatury przedmiotu, baz danych oraz innych źródeł; wykorzystuje informacje w językach obcych (j. angielskim, j. hebrajskim, j. jidysz), potrafi łączyć zgromadzone wiadomości, dokonywać ich interpretacji, wyciągać wnioski, formułować opinie, potrafi prowadzić prace inwentaryzacyjne, - ma podstawowe umiejętności badawcze, umie opracować i zaprezentować zgromadzone wyniki analiz, potrafi dobrać właściwe metody badawcze do opisu procesów i zjawisk historycznych, religijnych, kulturowych odnoszących się do społeczności żydowskiej, - potrafi samodzielnie rozwijać umiejętności badawcze pod kierunkiem opiekuna naukowego, - potrafi wykorzystać nabytą wiedzę oraz właściwą terminologię w pracach wymagających profesjonalnej wiedzy; potrafi komunikować się używając terminologii właściwej dla judaistyki w języku polskim i języku angielskim, - posiada umiejętność rozpoznawania i klasyfikowania różnych przejawów dziedzictwa kulturowego Żydów, potrafi określić ich znaczenie oraz umiejscowić w procesie historyczno-kulturowym, - posiada umiejętność argumentowania, formułowania własnych wniosków w oparciu o prac innych autorów, - potrafi przygotować wystąpienia ustne oraz prace pisemne w języku polskim, języku angielskim oraz – przy wykorzystaniu słownika – w językach żydowskich; posiada umiejętność pracy na różnych źródłach, - posiada umiejętności językowe (j. angielski) zgodne z wymogami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, student posiada umiejętności językowe w zakresie języków żydowskich (j. jidysz, j. hebrajski) na poziomie umożliwiającym – przy pomocy słownika – pracę na oryginalnym materiale źródłowym, KOMPETENCJE SPOŁECZNE - ma świadomość ważności i zrozumienie dla konieczności uczenia się przez całe życie; ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; dokonuje samooceny swoich kompetencji, wyznacza kierunki własnego rozwoju, - wykazuje gotowość do pracy w grupie; jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w organizacjach i instytucjach działających na polu popularyzacji wiedzy judaistycznej; jest zdolny do porozumiewania się z osobami specjalizującymi się w innych dziedzinach, - potrafi samodzielnie podejmować decyzje, umiejętnie zarządzać czasem, potrafi określać priorytety służące realizacji wyznaczonych działań, - posiada świadomość odpowiedzialności za żydowskie dziedzictwo kulturowe.