Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Język polski w komunikacji społecznej > Język polski w komunikacji społecznej, stacjonarne drugiego stopnia

Język polski w komunikacji społecznej, stacjonarne drugiego stopnia (WPL-0136-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: polski

Jedyny w Polsce interdyscyplinarny kierunek, który łączy nowoczesne kształcenie humanistyczne z zakresu wiedzy o kulturze, językoznawstwa, komunikacji interpersonalnej i publicznej z przedmiotami nauk społecznych – medioznawstwem, psychologią i elementami socjologii. Program został opracowany w taki sposób, by połączyć wiedzę z kształceniem skutecznych umiejętności językowo-komunikacyjnych. Program studiów na kierunku Język polski w komunikacji społecznej łączy innowacyjne kształcenie humanistyczne z zakresu wiedzy o kulturze, literaturze, języku i komunikacji międzyludzkiej z elementami wiedzy i umiejętności z obszaru nauk społecznych – głównie medioznawstwa, podstaw psychologii i socjologii. Wśród form i metod prowadzenia zajęć uprzywilejowane zostają te, które umożliwiają uzyskanie praktycznych i specjalistycznych efektów kształcenia, zwłaszcza w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych. Bogata oferta przedmiotowa umożliwia zdobycie szerokiej wiedzy w zakresie:

 • kulturoznawstwa, językoznawstwa i literaturoznawstwa,
 • teorii komunikacji,
 • retoryki,
 • badań międzykulturowych,
 • psychologii,
 • filozofii,
 • nowych mediów.
W programie studiów II stopnia położono nacisk na kształcenie umiejętności, szczególnie w zakresie:
 • komunikacji interpersonalnej, publicznej i międzykulturowej,
 • umiejętności retorycznych – skuteczna perswazja i argumentacja,
 • tworzenia skutecznych relacji interpersonalnych, umiejętności negocjacyjne i asertywne,
 • strategii komunikacyjnych,
 • tworzenia i edycji tekstów,
 • umiejętności analitycznych w zakresie interpretacji zjawisk komunikacyjnych w nowych mediach.
Program studiów przewiduje 120-godzinne praktyki zawodowe w miejscach takich jak: urzędy państwowe i samorządowe, instytucje medialne i wydawnicze, ośrodki kultury i oświaty, działy reklamy, promocji i public relations w instytucjach państwowych i prywatnych firmach, działy zarządzania zasobami ludzkimi oraz szkolenia umiejętności komunikacyjnych w instytucjach państwowych i prywatnych firmach, instytucje zajmujące się współpracą międzynarodową. Ogólna suma punktów ECTS uzyskiwana w trakcie całych studiów: 120 punktów, z czego ponad 1/3 przyznawana jest za zajęcia wybieralne/fakultatywne, które student dopasowuje do własnych zainteresowań i ścieżki rozwoju naukowego.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na języku polskim w komunikacji społecznej

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - zna i rozumie w sposób pogłębiony, poszerzony i usystematyzowany specyfikę przedmiotową i metodologiczną językoznawstwa, nauk o komunikowaniu, a także ich konteksty kulturowe i historyczne; wie, jak rozwijać i twórczo stosować tę wiedzę w pracy zawodowej - zna na poziomie poszerzonym i sprawnie stosuje terminologię językoznawczą; ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat teorii dotyczących języka (jego pochodzenia, natury, struktury i funkcji), ze szczególnym uwzględnieniem dokonań współczesnego językoznawstwa - zna i rozumie w sposób pogłębiony i poszerzony procesy komunikacji społecznej (interpersonalnej, publicznej, masowej) i/lub międzykulturowej oraz ich prawidłowości i zakłócenia, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych badań - posiada usystematyzowaną wiedzę filozoficzną, kulturoznawczą, antropologiczną, socjologiczną pozwalającą na rozumienie procesów komunikacji - ma poszerzoną wiedzę o powiązaniach badań językoznawczych, komunikacyjnych z innymi dziedzinami i dyscyplinami naukowymi - ma szczegółową wiedzę specjalistyczną z zakresu praktycznego użycia języka i innych form komunikacji jako narzędzi poznawczych oraz interakcyjnych - zna metody analizy i interpretacji różnorodnych wytworów języka i komunikacji, wie, jak stosować tę wiedzę w badaniach naukowych i pracy zawodowej - zna metody diagnozowania problemów komunikacyjnych oraz ich rozwiązywania, także w sytuacjach zawodowych - zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego i ochrony własności przemysłowej, rozumie ich miejsce we współczesnej działalności naukowej i kulturalnej UMIEJĘTNOŚCI - potrafi zinterpretować wytwory kultury i komunikacji społecznej, na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia sformułować krytyczne opinie o nich, umieścić je w kontekście kulturowym, historycznym, polityczno-społecznym, antropologicznym - rozumie rolę języka, komunikacji społecznej, kulturowej i międzykulturowej oraz nowoczesnych procesów technologicznych w procesie komunikacji, umie dostosować do sytuacji i kontekstu język i styl własnych wypowiedzi - posługuje się pogłębionymi umiejętnościami badawczymi obejmującymi analizę krytyczną prac z zakresu językoznawstwa, nauk o komunikowaniu, selekcję i syntezę zawartych w nich poglądów oraz formułowanie krytycznych i twórczych wniosków - posługuje się wiedzą teoretyczną z zakresu filozofii, kulturoznawstwa, antropologii, socjologii w celu diagnozowania i analizowania problemów komunikacyjnych oraz dobierania strategii realizowania działań zawodowych - posiada rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, publicznej i międzykulturowej; potrafi komunikować się przy użyciu różnych kanałów i technik z osobami z różnych środowisk, także w celach naukowych i zawodowych - posługuje się językiem obcym w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego - potrafi uczestniczyć w dyskusji merytorycznej, używając logicznych argumentów, przywołując poglądy własne i innych autorów; potrafi pełnić funkcję negocjatora w przypadku konfliktu - potrafi zintegrować wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin i dyscyplin oraz własne doświadczenie w celu realizacji zadań naukowych i zawodowych - potrafi przygotować pisemne i ustne wypowiedzi o charakterze praktycznym, zawodowym, a także naukowym – na podstawie odpowiednio dobranej literatury i przy uwzględnieniu aktualnego stanu badań - potrafi dostosować język i styl wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej i jej celu; skutecznie i poprawnie posługuje się językiem polskim - samodzielnie zdobywa wiedzę oraz doskonali swoje umiejętności badawcze; prowadzi podstawowe prace badawcze pod opieką naukową nauczyciela akademickiego i samodzielnie opracowuje ich wyniki - potrafi stosować nowoczesne technologie informatyczne komunikowania się oraz zdobywania wiedzy w celach badawczych, naukowych i zawodowych - potrafi zdobywać umiejętności specjalistyczne KOMPETENCJE - ma świadomość znaczenia języka i innych form komunikacji w życiu społecznym i potrafi z nich korzystać w działalności naukowej i zawodowej - ma świadomość wagi procesów kulturowych związanych z językiem i życiem kulturalnym, rozumie rolę tradycji i ideę ochrony dziedzictwa narodowego, aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz jego zachowania i popularyzowania - ma świadomość różnorodności społecznej i kulturowej ludzkości, reprezentuje postawę otwartości i tolerancji wobec innych, inicjuje i kultywuje kontakty międzykulturowe - rozumie znaczenie troski o poprawność komunikacyjną i językową w swoim środowisku społecznym i zawodowym - ma świadomość obowiązujących w kontaktach międzyludzkich i międzykulturowych norm etycznych i społecznych, wie jak stosować je w pracy zawodowej i życiu codziennym - jest gotowy do uczenia się przez całe życie, a także doskonalenia własnego warsztatu naukowego i zawodowego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania i przetwarzania materiałów; potrafi inicjować i organizować proces uczenia się innych - jest gotowy do współdziałania i pracy w grupie, przyjmując różne w niej role i prawidłowo ustalając obowiązki swoje i innych