Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Język polski w komunikacji społecznej > Język polski w komunikacji społecznej, stacjonarne pierwszego stopnia

Język polski w komunikacji społecznej, stacjonarne pierwszego stopnia (WPL-0136-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski

Program studiów na kierunku Język polski w komunikacji społecznej łączy innowacyjne kształcenie humanistyczne z zakresu wiedzy o kulturze, literaturze, języku i komunikacji międzyludzkiej z elementami wiedzy i umiejętności z obszaru nauk społecznych – głównie medioznawstwa, podstaw psychologii i socjologii. Wśród form i metod prowadzenia zajęć uprzywilejowane zostają te, które umożliwiają uzyskanie praktycznych i specjalistycznych efektów kształcenia, zwłaszcza w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych. Bogata oferta przedmiotowa umożliwia zdobycie wiedzy w zakresie kulturoznawstwa, językoznawstwa i literaturoznawstwa, teorii komunikacji, retoryki, badań międzykulturowych, podstaw psychologii, filozofii i nowych mediów. W programie studiów położono nacisk na kształcenie umiejętności, szczególnie w zakresie: komunikacji interpersonalnej, publicznej i międzykulturowej; retoryki – skuteczna perswazja i argumentacja; tworzenia skutecznych relacji interpersonalnych, umiejętności negocjacyjne i asertywne; strategii komunikacyjnych; tworzenia i edycji tekstów; interpretacji zjawisk komunikacyjnych w nowych mediach.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na języku polskim w komunikacji społecznej

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

świadectwo dojrzałości

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - zna podstawowe teorie, szkoły i nurty badawcze, terminologię i zjawiska z zakresu nauk o komunikowaniu; ma wiedzę na temat różnych typów komunikacji, w tym masowej i nowomedialnej, rozumie różnorodność i wagę zjawisk komunikacyjnych we współczesnym świecie - ma wiedzę na temat zjawisk z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz publicznej; zna zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej i publicznej; rozumie specyfikę sytuacji komunikacyjnej wystąpienia publicznego - ma wiedzę na temat podstawowych mechanizmów retorycznych i strategii komunikacyjnych oraz zna i rozumie ich znaczenie w wystąpieniach publicznych, w kontaktach interpersonalnych, a także w innych typach komunikacji - ma podstawową wiedzę z zakresu badań nad międzykulturowością, rozumie ich wieloaspektowość oraz znaczenie dla zrozumienia współczesnej kultury i społeczeństwa - ma podstawową wiedzę o współczesnej kulturze i literaturze polskiej w kontekście kultury i literatury światowej, w tym także o zjawiskach związanych z wielokulturowością; zna najważniejsze instytucje kultury i ma orientację we współczesnym życiu kulturalnym - ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa historycznego i współczesnego; zna najważniejsze teorie i badania dotyczące języka; rozumie znaczenie języka jako narzędzia komunikacji, kreacji życia społecznego i przekazu wartości kulturowych - ma wiedzę na temat geograficznego i społecznego zróżnicowania języka, w tym języka polskiego; zna style funkcjonalne współczesnej polszczyzny; rozumie potrzebę badań nad wielojęzycznością - ma wiedzę z zakresu tekstologii, stylistyki praktycznej i edycji tekstu, wie, jak wykorzystać ją w procesie komunikacji - ma podstawową wiedzę o powiązaniach interdyscyplinarnych nauki o komunikowaniu, językoznawstwa, badań międzykulturowych i literaturoznawstwa z antropologią, kulturoznawstwem, semiotyką, filozofią i psychologią; zna i rozumie rolę interdyscyplinarnej analizy zjawisk komunikacyjnych, językowych i literackich - zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego UMIEJĘTNOŚCI - potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauki o komunikowaniu, językoznawstwa, badań międzykulturowych i literaturoznawstwa w pracach badawczych i sytuacjach profesjonalnych - potrafi rozpoznać i opisać typowe zjawiska komunikacyjne i językowe, także z wykorzystaniem podstawowych narzędzi interdyscyplinarnych - dokonuje analizy różnorodnych zjawisk komunikacyjnych z wykorzystaniem adekwatnych do typu komunikacji narzędzi; potrafi ocenić poprawność budowy komunikatu pod kątem jego funkcji i celu - potrafi tworzyć komunikaty poprawne pod względem pragmatycznym, kompozycyjnym, retorycznym, stylistycznym i edytorskim; dopasowuje formę komunikatu do sytuacji komunikacyjnej, w tym wystąpienia publicznego - dokonuje analizy i diagnozy zjawisk międzykulturowych; wykrywa i określa zależności między różnymi typami zjawisk komunikacyjnych i kulturowych we współczesnym świecie, w tym związanych z wielokulturowością i sferą publiczną - celnie dobiera narzędzia komunikacji międzykulturowej (językowe, retoryczne, niewerbalne) do założonego celu - umiejętności w zakresie analizy pragmatycznej i semantycznej różnych gatunków wypowiedzi; potrafi rozpoznać i opisać podstawowe zjawiska z zakresu współczesnego i historycznego językoznawstwa - dokonuje podstawowej analizy różnych typów wypowiedzi z wykorzystaniem narzędzi tekstologicznych i stylistycznych - posiada kompetencje w zakresie krytycznego odbioru podstawowych teksów naukowych z zakresu nauk o komunikowaniu, językoznawstwa, literatury współczesnej i badań międzykulturowych - prowadzi pod kierunkiem opiekuna naukowego prace badawcze na podstawowym poziomie, pisze rozprawki z zakresu nauki o komunikowaniu, językoznawstwa, literatury współczesnej i badań międzykulturowych - posiada umiejętność samodzielnego przygotowania i przedstawienia typowych wystąpień pisemnych i ustnych na różnych poziomach formalności, w języku polskim i obcym, a także umiejętność logicznego argumentowania i merytorycznego dyskutowania - posługuje się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego KOMPETENCJE - zna zakres swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę stałego ich rozwijania i wie, jak to robić - jest otwarty na nowe idee, projekty i rozwiązania, a także kreatywny w ich poszukiwaniu - buduje asertywne i etyczne relacje interpersonalne, potrafi rozwiązywać sytuacje konfliktowe i negocjować, jest przygotowany do pełnienia roli mediatora - potrafi porozumiewać się, współdziałać i pracować w grupie, z szacunkiem dla innych, właściwie określając zadania swoje i pozostałych członków grupy - samodzielnie organizuje swoją pracę i ustala obowiązki, potrafi krytycznie ocenić stopień jej zaawansowania i jakość wykonania - rozumie znaczenie poprawnej i skutecznej komunikacji, zwłaszcza interpersonalnej i publicznej, dla budowania jakości życia społecznego i kulturowego - dostrzega konieczność kształcenia kompetencji komunikacyjnych i międzykulturowych społeczeństwa, potrafi realizować ten cel w ramach projektów społecznych i edukacyjnych - ma świadomość znaczenia wspólnotowego dziedzictwa kulturowego dla rozumienia dawnych i współczesnych zjawisk społecznych, komunikacyjnych i kulturalnych - zna i rozumie idee wielokulturowości, pielęgnuje ideę dialogu międzykulturowego z perspektywy inicjatora i uczestnika procesów komunikacyjnych i kulturowych