Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > International Relations > International Relations: Europe from Visegrad Perspective, stacjonarne drugiego stopnia

International Relations: Europe from Visegrad Perspective, stacjonarne drugiego stopnia (WSMP-E316-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: angielski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium w zakresie International Relations

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

uzyskanie odpowiedniej ilości punktów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - ma pogłębioną wiedzę w zakresie teorii stosunków międzynarodowych - ma pogłębioną wiedzę w zakresie metodologii badania stosunków międzynarodowych - ma pogłębioną wiedzę na temat ewolucji stosunków międzynarodowych - ma pogłębioną wiedzę na temat wydarzeń i procesów politycznych kształtujących przestrzeń międzynarodową - ma pogłębioną wiedzę na temat procesów ekonomicznych wpływających na stosunki m międzynarodowe - ma pogłębioną wiedzę na temat procesów społecznych wpływających na stosunki międzynarodowe - ma pogłębioną wiedzę na temat wpływu środowiska geograficzno-przyrodniczego na stosunki międzynarodowe - ma pogłębioną wiedzę na temat uczestników stosunków międzynarodowych i relacji pomiędzy nimi - ma pogłębioną wiedzę na temat miejsca i roli instytucji międzynarodowych we współczesnym świecie - ma pogłębioną wiedzę na temat systemów normatywnych i wartościujących mających wpływ na kształt stosunków międzynarodowych -ma pogłębioną wiedzę na temat istoty i funkcjonowania prawa międzynarodowego UMIEJĘTNOŚCI - potrafi biegle posługiwać się metodologią właściwą dla problematyki badania stosunków międzynarodowych - prawidłowo postrzega relacje pomiędzy różnymi elementami składowymi systemu międzynarodowego - potrafi analizować złożone zjawiska w zakresie stosunków międzynarodowych - potrafi prognozować rozwój skomplikowanych procesów międzynarodowych - biegle posługuje się systemami normatywnymi związanymi ze stosunkami międzynarodowymi - potrafi zastosować wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego do analizy zjawisk w przestrzeni międzynarodowej - posiada umiejętność przygotowania złożonych prac pisemnych dotyczących problematyki stosunków międzynarodowych - posiada umiejętność przygotowania złożonych wystąpień ustnych dotyczących problematyki stosunków międzynarodowych - ma umiejętności językowe, uwzględniające terminologię dotyczącą stosunków międzynarodowych, zgodne z wymogami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KOMPETENCJE SPOŁECZNE - potrafi śledzić bieżące wydarzenia z zakresu stosunków międzynarodowych i omawiać je publicznie - potrafi w ramach prowadzonych dyskusji prezentować poglądy związane z problematyką stosunków międzynarodowych - potrafi we współdziałaniu z grupą prowadzić złożone badania źródłowe w zakresie stosunków międzynarodowych - potrafi we współdziałaniu z grupą opracowywać złożone analizy dotyczące konkretnych zjawisk w zakresie stosunków międzynarodowych - potrafi we współdziałaniu z grupą opracowywać złożone tematy związane z funkcjonowaniem prawa międzynarodowego - potrafi we współdziałaniu z grupą opracowywać złożone tematy związane z wpływem zjawisk społecznych i ekonomicznych na stosunki międzynarodowe - potrafi przygotować i przedstawić publicznie opracowanie złożonego tematu z dziedziny stosunków międzynarodowych. - potrafi organizować grupę badawczą i nią kierować