Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Informatyka stosowana > Informatyka stosowana, stacjonarne pierwszego stopnia

Informatyka stosowana, stacjonarne pierwszego stopnia (WFAI-0214-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski

Program studiów obejmuje bloki przedmiotów ogólnych, które zapewniają studentom zrozumienie zasad działania różnych technik oraz zajęcia praktyczne pozwalające nabyć biegłości w stosowaniu różnych narzędzi i technik.
Blok przedmiotów podstawowych to informatyczny kanon, na który składają się zajęcia z teoretycznych podstaw informatyki, matematyki dyskretnej i logiki, algorytmów i struktur danych oraz inżynierii oprogramowania.
Dwa pierwsze lata obejmują:
• przedmioty ogólne (język angielski, wychowanie fizyczne),
• przedmioty podstawowe: matematyczne, ścisłe(fizyczne i pokrewne) i techniczne (elektronika) oraz • przedmioty kierunkowe (informatyczne).
Blok obowiązkowych przedmiotów informatycznych obejmuje między innymi zajęcia z języków programowania, organizacji i architektury komputerów, systemów operacyjnych, baz danych i sieci komputerowych . Zaliczenie większości przedmiotów z tego boku opiera się na wykonaniu implementacji projektów związanych z tematyką przedmiotu. Duża część zajęć ma charakter laboratoryjny i odbywa się w pracowniach komputerowych.
Począwszy od drugiego roku studenci mogą wybierać przedmioty z puli przedmiotów do wyboru. Obejmuje ona przedmioty związane z językami programowania, sieciami, telekomunikacją, narzędziami internetowymi czy analizą danych.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na informatyce stosowanej

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

-

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

świadectwo dojrzałości

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - ma wiedzę w zakresie matematyki wyższej obejmującą zagadnienia analizy matematycznej, algebry, matematyki dyskretnej (np. elementy logiki i teorii mnogości, kombinatoryki i teorii grafów), metod probabilistycznych i statystyki (ze szczególnym uwzględnieniem metod dyskretnych) oraz metod numerycznych - zna podstawowe prawa i twierdzenia z poznanych działów matematyki - posiada ugruntowaną wiedzę w zakresie algorytmiki, języków i paradygmatów programowania oraz pojęcia składni i semantyki - ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie architektury systemów komputerowych, systemów operacyjnych, technologii sieciowych, baz danych, inżynierii oprogramowania - zna podstawowe narzędzia wspomagające pracę informatyka - ma gruntowną wiedzę na temat różnych języków programowania (np. asembler, C, C++, C#, Java, JavaScipt, PHP); szczegółowo zna metody projektowania i programowania obiektowego (np. kapsułkowanie i ukrywanie informacji, klasy i podklasy, dziedziczenie, polimorfizm, hierarchie klas) - zna podstawowe techniki konstrukcji i analizy algorytmów (takie jak projektowanie strukturalne, rekurencja, metoda dziel i rządź, programowanie z nawrotami, programowanie zachłanne, dynamiczne, poprawność, złożoność obliczeniowa algorytmów) - zna podstawowe struktury danych i wykonywane na nich operacje (np. reprezentacja danych liczbowych, arytmetyka i błędy zaokrągleń, tablice, napisy, pliki, wskaźniki i referencje, struktury dynamiczne, listy, stosy, kolejki, drzewa, drzewa BST, grafy, tablice haszujące) - zna podstawowe algorytmy sortujące, grafowe, tekstowe, geometryczne - zna podstawy teorii automatów i złożoności obliczeniowej - ma podstawową wiedzę na temat architektury współczesnych procesorów i programowania niskopoziomowego - zna zasady działania systemów operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem współbieżności, bezpieczeństwa, zarządzania pamięcią, szeregowania zadań oraz synchronizacji i unikania konfliktów pomiędzy procesami - ma wiedzę na temat zarządzania informacją, w tym systemów baz danych (np. modelowania i projektowania baz, relacyjnych modeli danych, organizacji i struktury danych wykorzystywanych w systemach baz danych, języka baz danych SQL) - posiada wiedzę w zakresie inżynierii oprogramowania, w tym procesów wytwarzania oprogramowania, projektowania (np. wzorce projektowe, analiza i projektowanie obiektowe), narzędzi i środowiska wytwarzania oprogramowania (np. narzędzia do analizy wymagań i modelowania, UML), narzędzi do testowania, wersjonowania, utrzymywania oprogramowania - ma wiedzę na temat technologii sieciowych, w tym architektury sieci komputerowych, podstawowych protokołów komunikacyjnych, bezpieczeństwa i budowy aplikacji sieciowych (np. TCP/IP, trasowanie, model klient-serwer, protokoły kryptograficzne, typy ataków sieciowych, mechanizmy obronne) - ma podstawową wiedzę dotyczącą społecznych aspektów informatyki oraz zagadnień etycznych i prawnych związanych z zawodem informatyka (w szczególności odpowiedzialności zawodowej i etycznej, ochrony własności intelektualnej, ochrony danych osobowych, ryzyka i odpowiedzialności związanej z systemami informatycznymi) - zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w zawodzie informatyka UMIEJĘTNOŚCI - potrafi stosować wiedzę matematyczną do formułowania, analizowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z informatyką - potrafi w sposób zrozumiały w mowie i w piśmie przedstawić poprawne rozumowanie matematyczne, formułować definicje i twierdzenia - potrafi samodzielnie zanalizować prosty problem informatyczny, poczynając od jego precyzyjnego sformułowania i oceny złożoności, poprzez specyfikacje, wskazanie różnych rozwiązań, ocena rozwiązań, aż po szczegóły realizacji - potrafi biegle programować w co najmniej kilku nowoczesnych językach programowania - posiada umiejętność przygotowania, realizacji i weryfikacji projektów informatycznych, zarówno indywidualnie jak i w pracy zespołowej - posiada umiejętności efektywnego posługiwania się oprogramowaniem istniejącym – systemami operacyjnymi, bazami danych, sieciami komputerowymi - potrafi projektować, analizować pod kątem poprawności i złożoności obliczeniowej oraz implementować algorytmy, wykorzystując podstawowe techniki algorytmiczne i struktury danych - rozumie niskopoziomowe zasady wykonywania programów i wykorzystuje je w optymalizacji pisanych programów - potrafi posługiwać się typowymi narzędziami środowiska programisty - projektuje oprogramowanie zgodnie z metodyką obiektową - potrafi dbać o bezpieczeństwo danych, systemów komputerowych i sieci; potrafi posługiwać się istniejącymi narzędziami kompresji i szyfrowania danych - posiada umiejętności projektowania, modelowania i wykorzystywania systemów bazodanowych - potrafi konfigurować proste sieci komputerowe; tworzyć aplikacje typu klient-serwer oraz aplikacje webowe - potrafi stworzyć model obiektowy prostego systemu (np. w języku UML) - potrafi ocenić, na podstawowym poziomie, przydatność rutynowych metod i narzędzi informatycznych oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia do typowych zadań informatycznych - potrafi, zgodnie z zadaną specyfikacją, zaprojektować oraz zrealizować prosty system informatyczny, używając właściwych metod, technik i narzędzi - umie zanalizować funkcjonalność prostego systemu informatycznego - tworzy, ocenia i realizuje plan testowania - umie posługiwać się wzorcami projektowymi - potrafi mówić o zagadnieniach informatycznych zrozumiałym językiem - potrafi przygotowywać opracowania oraz prace pisemne w języku polskim i w języku angielskim, dotyczące szczegółowych problemów i zagadnień informatycznych - potrafi przygotowywać wystąpienia ustne także w języku obcym dotyczące szczegółowych zagadnień informatycznych - potrafi pozyskiwać informacje z literatury, Internetu oraz innych wiarygodnych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie - posługuje się językiem angielskim na poziomie średniozaawansowanym (B2) KOMPETENCJE SPOŁECZNE - wykazuje gotowość do tego, aby nieustannie adaptować swoją wiedzę i praktyczne umiejętności do zmian zachodzących w informatyce; rozumie potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji - potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu lub uzupełnieniu własnego zrozumienia danego tematu - potrafi pracować w zespole, przyjmując w nim różne role; rozumie konieczność systematycznej pracy nad projektami o charakterze długofalowym - potrafi odpowiednio zdefiniować priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania - jest świadom etycznych, prawnych i społecznych aspektów informatyzacji i umie przestrzegać odnoszących się do nich zasad w swojej działalności zawodowej - rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy