Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Informatyka gier komputerowych > Informatyka gier komputerowych, niestacjonarne drugiego stopnia

Informatyka gier komputerowych, niestacjonarne drugiego stopnia (WFAI-0215-2NO)

drugiego stopnia
niestacjonarne, 2 lata
Język: polski

Dwuletnie studia uzupełniające dzienne na kierunku informatyka gier komputerowych przeznaczone są dla osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia w zakresie informatyki lub pokrewnych dziedzin. W ramach przedmiotów obowiązkowych studenci realizują zajęcia związane z następującymi zagadnieniami:

  • podstawy procesu tworzenia gier wideo na różnych platformach,
  • programowanie grafiki 3D,
  • programowanie symulacji fizyki w czasie rzeczywistym,
  • programowanie sztucznej inteligencji,
  • szersze zastosowania technologii gier wideo, gry poważne i informatyka afektywna,
  • zarządzanie projektami, prezentowanie informacji i tworzenie dokumentacji.
W ramach przedmiotów fakultatywnych studenci mogą wybrać między innymi następujące kursy: grafika konceptowa, fotografia i jej obróbka cyfrowa, modelowanie 3D, animacja 2D i 3D, projektowanie poziomów, projektowanie mechaniki gier, programowanie urządzeń mobilnych, technologia motion capture, game studies, interakcja człowiek-komputer. Oferta kursów do wyboru podlega zmianom związanym z szybkimi zmianami aktualnie prowadzonych badań na świecie oraz oferowanych technologii na rynku.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na informatyce gier komputerowych

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Studia przygotowują absolwenta do podjęcia pracy jako: analityk i projektant systemów informatycznych, konsultant w zakresie informatyzacji obszaru zarządzania w przedsiębiorstwach oraz instytucjach, programista systemów informatycznych, administrator sieciowych systemów komputerowych, pracownik naukowo-badawczy w dziedzinie informatyki stosowanej lub naukach szczegółowych, które korzystają z narzędzi informatycznych; pracownik laboratoriów i instytutów badawczo-rozwojowych przemysłu i usług, ośrodków meteorologicznych, centrów analiz ekonomicznych, ośrodków badań statystycznych itd.; nauczyciel informatyki (po uzyskaniu dodatkowych uprawnień pedagogicznych).

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

rozmowa kwalifikacyjna, dyplom licencjata

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - posiada pogłębioną wiedzę w co najmniej jednej z wybranych dziedzin informatyki: algorytmika, bioinformatyka, eksploracja danych, grafika komputerowa i animacja, inżynieria oprogramowania, komunikacja człowiek-komputer, modelowanie, sieci komputerowe i telekomunikacyjne, sterowanie i automatyka, sztuczna inteligencja, zastosowania informatyki - ma ugruntowaną wiedzę matematyczną w zakresie wymaganym do opanowania wybranej specjalności z informatyki - ma rozbudowaną wiedzę na temat tych działów nauki, techniki lub gospodarki, w których stosuje się wybraną specjalność informatyczną - posiada zaawansowaną wiedzę na temat nowoczesnych języków i paradygmatów programowania - zna zaawansowane techniki analizy i modelowania charakterystyczne dla wybranych dziedzin informatyki - ma pogłębioną wiedzę o algorytmach i strukturach danych stosowanych w wybranej specjalności informatycznej, w tym odpowiednich algorytmach numerycznych i ma pogłębioną wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej, zarządzania zasobami własności intelektualnej i odpowiedzialności za swoje działania - zna zasady tworzenia i rozwoju form przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu informatyki, w tym e-business i e-commerce optymalizacyjnych - zna narzędzia wspomagające pracę informatyka, w tym specyficzne narzędzia stosowane w wybranej specjalności informatycznej - zna aktualne technologie informatyczne i rozwiązania sprzętowe, właściwe dla wybranej specjalności - zna zasady zarządzania projektami informatycznymi oraz organizacji indywidualnych i zespołowych przedsięwzięć informatycznych, w tym przedsięwzięć interdyscyplinarnych, leżących na styku informatyki i wybranych dziedzin nauki, techniki i gospodarki - zna kierunki rozwoju wybranej specjalności informatycznej, a także jej najważniejsze zastosowania w nauce, technice i gospodarce - zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy pozwalające na samodzielną pracę w zawodzie informatyka - ma podstawową wiedzę dotyczącą społecznych aspektów informatyki, w tym zagadnień etycznych i prawnych związanych z zastosowaniem informatyki w nauce, technice i gospodarce. UMIEJĘTNOŚCI - ma pogłębioną umiejętność stosowania zdobytej wiedzy do formułowania, analizowania i rozwiązywania zadań związanych z informatyką - potrafi, poprzez dobór odpowiednich algorytmów, struktur danych, narzędzi i technologii, rozwiązywać typowe problemy związane z zastosowaniem informatyki w wybranych działach nauki, techniki i gospodarki - posiada praktyczne umiejętności projektowania, modelowania, analizowania, wdrażania i wykorzystywania systemów informatycznych, właściwych dla wybranej dziedziny nauki, techniki lub gospodarki - ma praktyczne doświadczenie w zastosowaniu wybranej specjalności informatycznej do rozwiązywania szczegółowych problemów technicznych lub naukowych - ma praktyczne doświadczenie w realizacji zespołowych projektów informatycznych - potrafi zaproponować rozwiązanie nowych problemów związanych z zastosowaniem wybranej specjalności informatycznej, dokonując oceny skuteczności i złożoności zaproponowanego rozwiązania - potrafi projektować systemy interaktywne właściwe dla wybranej specjalności, oceniać ich adekwatność, ma świadomość znaczenia przekazu wizualnegobiegle programuje w co najmniej kilku nowoczesnych językach programowania i stosuje zaawansowane paradygmaty programowania - biegle posługuje się zaawansowanymi narzędziami i technologiami informatycznymi, właściwymi dla wybranej specjalności informatycznej - potrafi pozyskiwać informacje z dokumentacji, literatury oraz innych wiarygodnych źródeł w języku polskim i angielskim, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie - potrafi dyskutować na tematy informatyczne, w zrozumiały sposób przedstawiać nowe wyniki z zakresu wybranych dziedzin informatyki, a także ich zastosowania, prezentując je w szerszym kontekście naukowym, ekonomicznym i kulturowym umie zdefiniować kierunek dalszego pogłębiania wiedzy i określić sposób realizacji tego procesu - posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych i prac pisemnych w języku polskim i obcym, dotyczących szczegółowych problemów i zagadnień informatycznych; w szczególności potrafi przygotować spójną rozprawę na wybrany szczegółowy temat posługuje się językiem angielskim na poziomie średniozaawansowanym (B2+). KOMPETENCJE SPOŁECZNE - zdaje sobie sprawę z konieczności uczenia się przez całe życie i adaptowania swojej wiedzy do zmian cywilizacyjnych - rozumie potrzebę ustawicznego poszerzania swojej wiedzy, w tym systematycznego zapoznawania się z nowymi publikacjami z zakresu informatyki i dokumentacją nowych produktów - potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu - potrafi pracować w zespole, przyjmując w nim różne role; rozumie konieczność systematycznej pracy nad projektami o charakterze długofalowym - jest świadom etycznych, prawnych i społecznych aspektów informatyzacji; przestrzega zasad etycznych w swojej działalności zawodowej - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy