Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Informatyka > Informatyka, stacjonarne drugiego stopnia

Informatyka, stacjonarne drugiego stopnia (WMI-0037-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na informatyce

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

uzyskanie odpowiedniej ilości punktów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - posiada pogłębioną wiedzę w co najmniej jednej z wybranych dziedzin informatyki: inżynieria oprogramowania, algorytmika, zastosowania informatyki, teoretyczne podstawy informatyki, sztuczna inteligencja, modelowanie i sterowanie, matematyka komputerowa - ma ugruntowaną wiedzę z matematyki wyższej w zakresie wymaganym do opanowania wybranej specjalności z informatyki - zna podstawowe prawa i twierdzenia matematyczne oraz wie jak się je wykorzystuje do analizy i modelowania problemów w wybranej specjalności informatycznej - posiada zaawansowaną wiedzę na temat nowoczesnych języków i paradygmatów programowania - zna zaawansowane techniki analizy i modelowania charakterystyczne dla wybranych dziedzin informatyki - ma pogłębioną wiedzę o algorytmach i strukturach danych stosowanych w rozwiązaniach problemów z wybranej specjalności informatycznej - zna ogólne narzędzia wspomagające pracę informatyka oraz specyficzne narzędzia związane z wybraną dyscypliną informatyczną - posiada praktyczną i pogłębioną wiedzę w zakresie projektowania i realizacji projektów informatycznych indywidualnych i zespołowych - zna współczesne kierunki rozwoju i osiągniecia nauki w wybranych dziedzinach informatyki - zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy pozwalające na samodzielną pracę w zawodzie informatyka - ma podstawową wiedzę dotyczącą społecznych aspektów informatyki oraz zagadnień etycznych i prawnych związanych z zawodem informatyka - ma pogłębioną wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej i odpowiedzialności za swoje działania UMIEJĘTNOŚCI - ma pogłębioną umiejętność stosowania wiedzy matematycznej do formułowania, analizowania i rozwiązywania zadań związanych z informatyką - potrafi skonstruować i przedstawić rozumowanie matematyczne - posiada pogłębioną umiejętność analizy problemów informatycznych w wybranej specjalności informatycznej, poczynając od precyzyjnego sformułowania problemu, oceny jego trudności, poprzez specyfikację, wskazanie różnych rozwiązań i ich ocenę, aż po szczegóły realizacji - posiada umiejętności projektowania, modelowania, analizowania i wykorzystywania systemów informatycznych w wybranych dziedzinach informatycznych - posiada pogłębioną umiejętność przygotowania, realizacji i weryfikacji projektów informatycznych, zarówno indywidualnie jak i w pracy zespołowej - biegle programuje w co najmniej kilku nowoczesnych językach programowania i stosuje zaawansowane paradygmaty programowania - umie samodzielnie rozwiązywać problemy na każdym etapie przygotowania i realizacji projektów informatycznych - posiada umiejętność stosowania zaawansowanych narzędzi i technologii w wybranych dyscyplinach informatycznych - umie dobrać efektywne algorytmy i struktury danych do projektowanych rozwiązań dla problemów z wybranej dziedziny informatyki - potrafi pozyskiwać informacje z dokumentacji, literatury, Internetu oraz innych wiarygodnych źródeł w języku polskim i angielskim, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie - potrafi w zrozumiały sposób przedstawiać nowe wyniki z zakresu wybranych dziedzin informatyki - umie dyskutować na tematy informatyczne i wyrobić sobie własną krytyczną opinię na temat nowych osiągnięć w wybranych dyscyplinach informatycznych - umie zdefiniować kierunek dalszego pogłębiania wiedzy i określić sposób realizacji tego procesu - posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania prac pisemnych w języku polskim i obcym, dotyczących szczegółowych problemów i zagadnień informatycznych; w szczególności potrafi przygotować spójną rozprawę na wybrany szczegółowy temat - posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych, także w języku obcym, dotyczących szczegółowych zagadnień informatycznych i ich zastosowań w wybranych dziedzinach - posługuje się językiem angielskim na poziomie średniozaawansowanym (B2+) KOMPETENCJE SPOŁECZNE - zdaje sobie sprawę z konieczności uczenia się przez całe życie i adaptowania swojej wiedzy do zmian cywilizacyjnych - rozumie potrzebę ustawicznego poszerzania swojej wiedzy, w tym systematycznego zapoznawania się z nowymi publikacjami z zakresu informatyki i dokumentacją nowych produktów - potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu - potrafi pracować w zespole, przyjmując w nim różne role; rozumie konieczność systematycznej pracy nad projektami o charakterze długofalowym - jest świadom etycznych, prawnych i społecznych aspektów informatyzacji; przestrzega zasad etycznych w swojej działalności zawodowej - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy