Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Informatyka analityczna > Informatyka analityczna, stacjonarne drugiego stopnia

Informatyka analityczna, stacjonarne drugiego stopnia (WMI-0128-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na informatyce

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Zgodne z uzyskanym wykształceniem.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

uzyskanie odpowiedniej ilości punktów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - posiada dogłębną wiedzę w zakresie algorytmiki - zna zaawansowane struktury danych i ich zastosowania - ma pogłębioną znajomość matematyki niezbędną do modelowania i analizowania procesów informatycznych - zna metody specyfikowania i weryfikacji programów - zna formalne modele obliczeń, bariery obliczalności, trudności obliczeń i ich znaczenie w praktycznych zastosowaniach - zna zaawansowane techniki analizy i modelowania problemów informatycznych - zna biegle co najmniej jeden język programowania wraz z bibliotekami algorytmów i struktur danych - ma pogłębioną wiedzę na temat praktycznych uwarunkowań wydajnych implementacji algorytmów - zna zaawansowane metody projektowania i analizowania złożoności obliczeniowej algorytmów sekwencyjnych, równoległych i rozproszonych - zna metody analizowania i algorytmicznego rozwiązywania problemów obliczeniowo trudnych - zna podstawowe algorytmy i protokoły kryptograficzne - zna współczesne kierunki rozwoju i osiągnięcia nauki w wybranych dziedzinach informatyki - zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy pozwalające na samodzielną pracę w zawodzie informatyka - ma podstawową wiedzę dotyczącą społecznych aspektów informatyki oraz zagadnień etycznych i prawnych związanych z zawodem informatyka - ma pogłębioną wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej i odpowiedzialności za swoje działania UMIEJĘTNOŚCI - ma pogłębioną umiejętność stosowania wiedzy do formułowania, analizowania i rozwiązywania zadań informatycznych - potrafi konstruować modele matematyczne dla problemów obliczeniowych - posiada pogłębioną umiejętność analizy problemów informatycznych, poczynając od precyzyjnego sformułowania problemu, oceny jego trudności, poprzez specyfikację, wskazanie różnych rozwiązań i ich ocenę, aż po szczegóły realizacji - rozróżnia niedeterminizm i losowość w projektowaniu algorytmów - potrafi ocenić rozstrzygalność problemów - rozróżnia deterministyczne i niedeterministyczne klasy złożoności obliczeniowej - charakteryzuje trudne do zrównoleglenia problemy obliczeniowe - umie uzasadnić poprawność konstruowanych algorytmów - rozróżnia pojęcie złożoności problemu od pojęcia złożoności obliczeniowej algorytmów dla tego problemu - analizuje pesymistyczną, oczekiwaną i amortyzowaną złożoność algorytmów - rozumie wpływ architektury komputera na sposób wykonywania algorytmów i umie to wykorzystać do ich strojenia - potrafi projektować abstrakcyjne struktury danych i wydajnie je implementować - umie projektować, analizować i implementować algorytmy aproksymacyjne i algorytmy on-line - umie projektować, analizować i implementować algorytmy probabilistyczne - umie projektować, analizować i implementować algorytmy równoległe i rozproszone - biegle posługuje się bibliotekami algorytmów i struktur danych - umie samodzielnie rozwiązywać problemy na każdym etapie przygotowania, analizowania i realizacji projektów programistycznych - potrafi przedstawiać algorytmy i struktury danych w sposób powszechnie zrozumiały, również w postaci prezentacji komputerowej - potrafi pozyskiwać informacje z dokumentacji i literatury fachowej (w języku polskim i angielskim), integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie - umie zdefiniować kierunek dalszego pogłębiania wiedzy i określić sposób realizacji tego procesu - potrafi przygotować (także w języku obcym) opracowanie naukowe - posługuje się językiem obcym na poziomie średniozaawansowanym (B2+) KOMPETENCJE SPOŁECZNE - zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, w tym zdobywania wiedzy pozadziedzinowej - potrafi precyzyjnie formułować pytania służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu, w szczególności w kontaktach z interesariuszami spoza własnego środowiska - potrafi pracować zespołowo, w tym w zespołach interdyscyplinarnych; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter - rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób - zna najważniejsze osiągnięcia w swojej dziedzinie i stojące przed nią wyzwania; potrafi je przedstawić laikom w sposób popularny - potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień informatycznych.