Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Informatyka analityczna > Informatyka analityczna, stacjonarne pierwszego stopnia

Informatyka analityczna, stacjonarne pierwszego stopnia (WMI-0128-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na informatyce

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Zgodne z uzyskanym wykształceniem.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Na podstawie wyników egzaminu maturalnego, złożenie wymaganych dokumentów.

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: Efekty kształcenia na kierunku Informatyka Analityczna, studia I stopnia WIEDZA - zna podstawy algebry, geometrii i analizy matematycznej niezbędne w praktyce informatyka - zna metody formalne informatyki - zna metody dyskretne i probabilistyczne modelujące zagadnienia informatyczne - zna podstawowe narzędzia wspomagające analityczną pracę informatyka - zna różne języki programowania oraz metody projektowania i programowania obiektowego - ma wiedzę o paradygmatach programowania, składni i semantyce - zna podstawowe techniki konstrukcji i analizy algorytmów - zna podstawowe struktury danych (tablice, listy, drzewa, grafy), ich reprezentacje komputerowe i wykonywane na nich operacje - zna podstawowe i zaawansowane algorytmy dla sortowania i wyszukiwania - zna wybrane zaawansowane algorytmy i struktury danych do realizacji operacji na zbiorach i kolejkach - zna podstawowe algorytmy grafowe, tekstowe, geometryczne, teorioliczbowe i numeryczne - zna zaawansowane algorytmy w kilku wybranych dziedzinach jak np. algorytmy grafowe, tekstowe, geometryczne, numeryczne. - zna metody analizy złożoności pesymistycznej i średniej algorytmów - zna różne modele obliczeń i podstawy teorii złożoności obliczeniowej - zna podstawowe pojęcia dotyczące zagadnień numerycznych oraz wybrane techniki konstrukcji algorytmów numerycznych - zna problematykę programowania niskopoziomowego wykorzystującą architekturę współczesnych procesorów - zna zasady działania systemów operacyjnych i algorytmy on-line w nich wykorzystywane - zna metody zarządzania informacją i systemami baz danych - zna proces wytwarzania oprogramowania oraz narzędzia i środowiska do jego projektowania, testowania, wersjonowania i utrzymywania - ma podstawową wiedzę na temat technologii sieciowych, w tym architektury sieci komputerowych, protokołów komunikacyjnych, bezpieczeństwa i budowy aplikacji sieciowych - ma podstawową wiedzę dotyczącą społecznych aspektów informatyki oraz zagadnień etycznych i prawnych związanych z zawodem informatyka, w szczególności odpowiedzialności zawodowej i etycznej, ochrony własności intelektualnej, ochrony danych osobowych, ryzyka i odpowiedzialności związanej z systemami informatycznymi - zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w zawodzie informatyka UMIEJĘTNOŚCI - potrafi stosować wiedzę matematyczną do modelowania prostych zadań związanych z informatyką - potrafi w sposób zrozumiały przedstawić poprawne rozumowanie matematyczne, formułować definicje i twierdzenia - potrafi samodzielnie zanalizować prosty problem informatyczny, poczynając od jego precyzyjnego sformułowania i oceny złożoności, poprzez specyfikację, wskazanie i ocenę różnych rozwiązań, aż po szczegóły realizacji - potrafi biegle programować w co najmniej kilku nowoczesnych językach programowania; potrafi pisać programy w sposób czytelny i zrozumiały - sprawnie posługuje się typowymi narzędziami wspomagającymi analityczną pracę informatyka - potrafi analizować własny kod programu, szukać błędów oraz optymalizować pod względem czasowym i pamięciowym - posiada umiejętności w dziedzinie technik konstrukcji i analizy algorytmów; potrafi analizować złożoność średnio zaawansowanych algorytmów - posługuje się podstawowymi i zaawansowanymi strukturami danych przy opisie problemów przedstawionych w języku naturalnym - potrafi implementować wybrane zaawansowane algorytmy i struktury danych - potrafi tworzyć testy poprawnościowe dla analizowanych programów - rozumie zasady działania kompilatorów oraz niskopoziomowego wykonywania programów; wykorzystuje je w optymalizacji tworzonego oprogramowania - posługuje się ogólnodostępnymi bibliotekami algorytmów i struktur danych - potrafi formułować opinie na temat istnienia oraz efektywności rozwiązań dla typowych problemów algorytmicznych - potrafi analizować przydatność rutynowych metod i narzędzi informatycznych oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia do typowych zadań informatycznych - posiada umiejętność efektywnego posługiwania się istniejącym oprogramowaniem dla systemów operacyjnych, baz danych, sieci komputerowych - potrafi dbać o elementarne bezpieczeństwo danych i sieci komputerowych - posiada umiejętności projektowania, modelowania i wykorzystywania systemów bazodanowych - projektuje oprogramowanie zgodnie z metodyką obiektową - potrafi stworzyć model obiektowy prostego systemu w wybranym języku modelowania; umie posługiwać się wzorcami projektowymi - potrafi, zgodnie z zadaną specyfikacją, zanalizować, zaprojektować oraz zrealizować prosty system informatyczny, używając właściwie dobranych metod, technik i narzędzi; - umie zanalizować funkcjonalność prostego systemu informatycznego - posiada umiejętność pracy w zespole nad przygotowaniem, realizacją i weryfikacją projektu informatycznego - potrafi zrozumiałym językiem przedstawiać zagadnienia informatyczne - potrafi przygotowywać opracowania oraz prace pisemne w języku polskim i obcym, dotyczące szczegółowych problemów i zagadnień informatycznych - potrafi przygotowywać wystąpienia ustne, także w języku obcym, dotyczące szczegółowych zagadnień informatycznych - potrafi pozyskiwać informacje z literatury, Internetu oraz innych wiarygodnych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie - posługuje się językiem obcym na poziomie średniozaawansowanym (B2) KOMPETENCJE SPOŁECZNE - wykazuje gotowość do tego, aby nieustannie adaptować swoją wiedzę i praktyczne umiejętności do zmian zachodzących w informatyce; rozumie potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji - potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące analizie danego tematu - potrafi pracować w zespole, przyjmując w nim różne role; rozumie konieczność systematycznej pracy nad projektami o charakterze długofalowym - potrafi analizować i definiować priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania - jest świadom etycznych, prawnych i społecznych aspektów informatyzacji i umie przestrzegać odnoszących się do nich zasad w swojej działalności zawodowej - rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy