Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Historia > Historia, stacjonarne drugiego stopnia

Historia, stacjonarne drugiego stopnia (WH-0035-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: polski

Dwuletnie studia stacjonarne drugiego stopnia w zakresie historii kończą się uzyskaniem stopnia magistra. Student na koniec studiów przygotowuje rozprawę dyplomową i zdaje egzamin magisterski (obrona pracy). Podczas studiów magisterskich na kierunku historia student specjalizuje się w jednej wybranej epoce historycznej. Służy temu wybrane na I roku seminarium, źródłoznawstwo oraz wykłady epokowe (z historii Polski i powszechnej). Przekazanie wiedzy stricte historycznej oraz informacji o najnowszych trendach w badaniach historycznych w Polsce i na świecie stanowi istotę studiów historycznych II stopnia. Ponadto student pogłębia swą wiedzę na temat historii historiografii lub metodologii historii, statystki i demografii historycznej. W celu rozszerzenia zainteresowań ponad wybraną epokę student zalicza obowiązkowo dwa bloki historyczne składające się z czterech zróżnicowanych tematycznie i przekrojowo zajęć. Zwiększeniu sprawności językowej służą zajęcia z języka obcego nowożytnego, wykłady w językach obcych oraz translatorium. Podczas dwuletniego seminarium pod opieką promotora student przygotowuje pracę magisterską.
W ramach studiów, student wybiera obowiązkowo jedną z czterech specjalizacji: antropologię historyczną, specjalizację nauczycielską, dziedzictwo historyczne i edytorstwo źródeł lub zarządzanie dokumentacją – archiwistyka.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na historii

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

dyplom licencjata

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - posiada pogłębioną, uporządkowaną i zaawansowaną wiedzę historyczną, do specjalizacji w wybranych działach nauk historycznych, - posiada pogłębioną wiedzę o metodach i problemach różnych dziedzin badań historycznych, jak np. historia polityczne, gospodarcza, mentalności, gender i im podobne, - opanował na poziomie rozszerzonym fachową terminologię w zakresie nauk historycznych, oraz podstawy takiej terminologii w szeroko rozumianych naukach humanistycznych i społecznych, - ma zaawansowaną oraz uporządkowaną, zorganizowaną chronologicznie oraz tematycznie wiedzę o historii ziem polskich we wszystkich epokach, - ma zaawansowaną wiedzę na temat zagadnień z historii powszechnej przynajmniej w odniesieniu do jednej epoki historycznej w związku z wybraną specjalizacją badawczą, - posiadł znajomość historii porównawczej Europy, - potrafi pojąć zależności między problemami społecznymi, gospodarczymi oraz politycznymi, a integracja europejską, - zna i rozumie diachroniczną strukturę przeszłości, - umie rozpoznać relacje zachodzące między przeszłością, a wydarzeniami bieżącymi, także w odniesieniu do umiejętności popularyzacji wiedzy historycznej; ma świadomość wpływu historii na współczesnych ludzi, - posiada pogłębiona wiedzę na temat przedmiotu historii oraz metodologii historii, - poznał różne metody badawcze i narzędzia warsztatu historyka właściwe dla badanej epoki,, - posiada pogłębioną wiedzę pozwalającą na krytykę, analizę i interpretację źródeł historycznych pisanych i innych (materialnych niepisanych), - ma pogłębioną wiedzę o źródłach historycznych; rozumie ich znaczenie dla nauki, - potrafi określić miejsce historii i jej znaczenie pośród innych dyscyplin naukowych humanistycznych i społecznych. Rozumie znaczenie interdyscyplinarności i wagę osiągnięć innych dyscyplin naukowych, - rozumie powiązania interdyscyplinarne historii i nauk pokrewnych; rozumie zastosowanie różnorodnych metod w pracy historyka, - ma poszerzoną wiedzę na temat dorobku historiografii; umie określić jej główne nurty; orientuje się w najnowszych nurtach badań historycznych; ma wiedzę metodologiczną, - rozumie, że badania i debata historyczne są procesem stałym, który niesie ze sobą zmiany i rozwój poglądów, - rozumie wpływ podłoża narodowego i kulturowego na różnice stanowisk w naukach historycznych, - zna metody i sposoby tłumaczenia tekstów dotyczących zagadnień historycznych przynajmniej z jednego języka nowożytnego obcego i tłumaczenia tekstów źródłowych,- - orientuje się w działalności i aktualnej ofercie współczesnych instytucji kultury, a zwłaszcza ośrodków upowszechniających wiedzę historyczną, - ma świadomość o aktualnej działalności i ofercie współczesnych instytucji kultury, jak również instytucji popularyzujących wiedzę. UMIEJĘTNOŚCI - samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę; robi to korzystając z nowoczesnych technik pozyskiwania, analizowania i klasyfikowania danych, - potrafi wskazać na wzajemne uzależnienie różnych kierunków i dziedzin badań historycznych, udowodnić i omówić wzajemne ich zależności, - formułuje tematy badawcze; stosuje metody i techniki badań w zakresie wybranej dziedziny historii, - posługuje się teoriami i paradygmatami badawczymi dla opracowania zagadnień i projektów z wybranej dziedziny historii, - potrafi świadomie stosować w mowie i piśmie terminologię fachową, tak w pracy badawczej, jak i przy popularyzacji nauki, - potrafi analizować, interpretować i wykorzystać do własnych badań teksty historyczne oraz różnorakie źródła, - dobiera prawidłowo i nieprzypadkowo metody oraz narzędzia badawcze właściwe dla danej dziedziny historii, pozwalając na rozwiązywanie różnych zagadnień i problemów, - potrafi korzystać z bibliografii, pomocy archiwalnych, katalogów do wyszukania informacji i ich systematyzacji, - potrafi dokonać pogłębionej krytyki źródeł historycznych, - potrafi analizować, zinterpretować i zaprezentować zebrane informacje w przejrzystej i przemyślanej formie, - potrafi stosować różne nowoczesne techniki prezentacji badań, - potrafi wykorzystać zdobyte kompetencje i doświadczenie w celu krytycznego przedstawienia swoich osiągnięć; potrafi uzasadnić swoje opinie w ważkich sprawach społecznych, politycznych itp., - potrafi argumentować i przedstawić swoje poglądy i stanowisko w dyskursie naukowym, wykorzystując tak swoją wiedzę i doświadczenie, jak i opinie, tezy i argumenty znanych mu różnych autorów prac historycznych, - umie pisać poprawnie w języku ojczystym, stosując różne formy pisarstwa z poprawnym zastosowaniem terminologii historycznej, - posiada rozwinięte umiejętności w zakresie przygotowania tekstów historycznych zgodnie z wymogami nauk historycznych; umie sporządzać przypisy, bibliografię oraz korzysta z kanonów krytyki przyjętych w wybranej dziedzinie nauk historycznych, - poprawnie używa języka ojczystego z elementami profesjonalnej terminologii nauk historycznych i pokrewnych, - komunikuje się w przynajmniej jednym obcym języku nowożytnym z użyciem fachowej terminologii charakterystycznej dla nauk historycznych i pokrewnych, - potrafi tłumaczyć i interpretować teksty źródłowe w języku starożytnym, lub dawnym, - krytycznie ocenia stan swojej wiedzy i umiejętności, - korzysta z TI, multimedialnej i Internetu; potrafi krytycznie oceniać zasoby internetowe, - posiada umiejętność pisania prostych tekstów historycznych w przynajmniej jednym języku nowożytnym, - stosuje zróżnicowane metody upowszechniania wiedzy historycznej i z zakresu nauk społecznych, - ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. KOMPETENCJE SPOŁECZNE - dostrzega i rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w nauce, w szczególności w pracy historyka i przy popularyzacji historii, - uznaje i szanuje różnice opinii determinowane podłożem narodowym i kulturowym; potrafi je zaakceptować i prowadzić polemikę w sposób etyczny, kulturalny i tolerancyjny, - dąży do obiektywizmu w podejściu do przekazu historycznego, wykazuje odpowiedzialność i odwagę cywilną w przekazywaniu współczesnej wiedzy historycznej i sprzeciwianiu się jej instrumentalnego użycia przez różne grupy interesów (narodowe, społeczna i polityczne), - docenia rolę historii w kształtowaniu lokalnych, regionalnych i narodowych więzi społecznych oraz tożsamości, - ma świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i rozumie konieczność ciągłego rozwoju fachowego, jak i ogólnego; rozumie potrzebę rozwoju kompetencji personalnych i społecznych, - docenia i szanuje dziedzictwo kulturowe i historyczne Polski oraz swojego regionu, oraz Europy; jest gotów je promować, - aktywnie uczestniczy w dyskusjach historycznych i aktualnych debatach; popularyzuje wiedzę wśród osób spoza grona fachowców, - rozwija swoje zainteresowania fachowe, społeczne i kulturalne, - umiejętnie i aktywnie propaguje wiedzę historyczną i kulturę pamięci w różnych środowiskach, - wykazuje niezależność i samodzielność myślenia i wyciągania wniosków, przy uszanowaniu poglądów innych osób, - rozumie i akceptuje świat wartości i postaw innych osób w różnych kontekstach i sytuacjach historycznych, - potrafi pracować w zespole; podejmuje się kierowania małymi zespołami i przyjęcia odpowiedzialności za efekty pracy zespołu.