Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Historia > Historia, stacjonarne pierwszego stopnia

Historia, stacjonarne pierwszego stopnia (WH-0035-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski

Trzyletnie studia stacjonarne pierwszego stopnia w zakresie historii. Studia kończą się uzyskaniem stopnia licencjata. Podczas każdego roku studiów student powinien zrealizować zajęcia uzyskując 60 punktów (ECTS). Warunkiem otrzymania stopnia licencjata jest uzyskanie 180 punktów w toku studiów, przygotowanie rozprawy dyplomowej i zdanie egzaminu licencjackiego (obrona pracy).
Podczas studiów studenci realizują kursy z wszystkich epok historycznych. Obowiązkowo wszyscy zaliczają zajęcia z historii starożytnej, archeologii Polski, historii średniowiecznej świata oraz Polski, historii powszechnej nowożytnej oraz Polski, historii XIX oraz XX wieku świata oraz Polski. Przygotowując się do pracy historyka studenci uczęszczają na zajęcia z nauk pomocniczych historii oraz wstępu do badań – zajęciach, które uczą pracy ze źródłami, ich oceną krytyczną, sposobem interpretacji. Bardzo istotne są zajęcia z odczytywania starych dokumentów. Studia uzupełniają lektoraty z łaciny oraz języka nowożytnego oraz wychowanie fizyczne.
W ramach studiów, student wybiera obowiązkowo jedną z trzech specjalizacji:

  • antropologię historyczną, która przygotowuje do wyjaśniania i rozumienia zjawisk społecznych we współczesnym świecie
  • nauczycielską, przygotowującą do pracy pedagogicznej
  • archiwistyczną, przydatną w bibliotekach oraz archiwach

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na historii

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Ukończenie studiów historycznych I stopnia ze specjalizacją nauczycielską, zgodnych z obowiązującymi Standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, uprawnia absolwenta do podejmowania pracy w placówkach szkolnictwa podstawowego na stanowisku nauczyciela. W ramach specjalizacji nauczycielskiej absolwent uzyskał kwalifikacje merytoryczne w zakresie nauczania historii oraz drugiego, dodatkowego przedmiotu Wiedza o społeczeństwie, a także przedmiotów pokrewnych. Absolwent ma również podstawy, by ubiegać się o zatrudnienie na równorzędnych stanowiskach w instytucjach i ośrodkach oświatowych, wychowawczych oraz kulturalnych lub placówkach muzealnych, prowadzących pozaszkolną działalność edukacyjną i popularyzatorską w zakresie historii, a także dziedzin pokrewnych – w tym dziedzictwa narodowego, regionalistyki i edukacji obywatelskiej. Absolwent uzyskał opisane w Standardach kompetencje nauczycielskie z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki ogólnej i przedmiotowej, a także dodatkowo z dziedziny metodyki pracy oświatowej w muzealnictwie i metodyki edukacji pozaszkolnej. Odbył z wynikiem pomyślnym praktyki zawodowe w szkołach podstawowych. Opracował projekty z zakresu edukacji muzealnej, regionalnej, patriotycznej i obywatelskiej. Wyszczególnione kompetencje absolwenta są zgodne z wymaganiami kwalifikacyjnymi określonymi w rozporządzeniach ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (MEN). Uprawnienia i kwalifikacje absolwenta są dodatkowo potwierdzone przez Zaświadczenia uzyskania kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej, wydawane przez Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego Specjalizacja archiwistyczna przygotowuje historyka do podjęcia pracy w archiwach, bibliotekach, muzeach i innych placówkach kulturalnych. Absolwenci kierunku historia, specjalność antropologia historyczna są przygotowani do pracy w instytucjach kultury różnego szczebla /m.in. muzeach historycznych, centrach kultury/ zajmujących się problematyką dziedzictwa; organizacjach samorządowych i społecznych skoncentrowanych na programach uczenia się przez całe życie, a także wydawnictwach oraz oddziałach wydawniczych, wystawienniczych i edukacyjnych instytucji kultury.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Świadectwo dojrzałości - polska nowa matura 2002-2010 (wyniki matury), polska stara matura (na podstawie Centralnych Egzaminów Wstępnych ). Szczegółowe informacje o sposobie obliczania wyników nowej matury oraz sposobie przeprowadzania CEW znajdują się na stronie www.rekrutacja@uj.edu.pl

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - posiada zaawansowaną wiedzę historyczną, opartą o wcześniej nabytą w szkole średniej wiedzę kierunkową - posiada wiedzę na temat różnych kierunków badań historycznych, jak np. historia polityczne, gospodarcza, mentalności, gender i im podobne - opanował fachową terminologię w zakresie nauk historycznych oraz podstawy takiej terminologii w szeroko rozumianych naukach humanistycznych i społecznych - ma zaawansowaną oraz uporządkowaną, zorganizowaną chronologicznie oraz tematycznie wiedzę o historii ziem polskich we wszystkich epokach - ma wiedzę na temat wybranych zagadnień z historii powszechnej głównych epok historycznych tak chronologicznie, jak i tematycznie - posiadł znajomość historii porównawczej Europy - potrafi pojąć zależności między problemami społecznymi, gospodarczymi oraz politycznymi, a integracja europejską - zdaje sobie sprawę z diachronicznej struktury przeszłości - umie rozpoznać relacje zachodzące między przeszłością, a wydarzeniami bieżącymi, także w odniesieniu do umiejętności popularyzacji wiedzy historycznej - posiada podstawy wiedzy na temat przedmiotu historii oraz metodologii historii - poznał podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu historyka; zna podstawy metod upowszechniania wiedzy historycznej - posiada wiedzę pozwalającą na analizę i interpretację źródeł historycznych pisanych i innych (materialnych niepisanych) - ma świadomość różnorodności źródeł historycznych; rozumie ich znaczenie dla nauki - potrafi określić miejsce historii i jej znaczenie pośród innych dyscyplin naukowych humanistycznych i społecznych; rozumie znaczenie interdyscyplinarności i wagę osiągnięć innych dyscyplin naukowych - ma wiedzę na temat dorobku historiografii; umie określić jej główne nurty; orientuje się w najnowszych nurtach badań historycznych - rozumie dynamikę badań historycznych i ciągłych zmian; jest uczulony na ochronę praw autorskich - jest świadom różnic poglądów powodowanych narodowością i kulturą - zna różnice w różnych ujęciach historiograficznych dla poszczególnych epok - rozumie i umie się posługiwać podstawową terminologią fachową historyczną w przynajmniej jednym języku nowożytnym, jak również języku starożytnym, bądź dawnym występującym w źródłach jednej z epok historycznych - ma świadomość o aktualnej działalności i ofercie współczesnych instytucji kultury, jak również instytucji popularyzujących wiedzę UMIEJĘTNOŚCI - samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę; robi to korzystając z nowoczesnych technik pozyskiwania, analizowania i klasyfikowania danych pod kierunkiem opiekuna naukowego - potrafi wskazać na wzajemne uzależnienie różnych kierunków i dziedzin badań historycznych, udowodnić i omówić wzajemne ich zależności - opanował i umie stosować fundamentalne umiejętności badawcze w naukach historycznych pod kierunkiem opiekuna naukowego; umie posługiwać się w stopniu podstawowym teoriami i paradygmatami nauk historycznych - potrafi zdefiniować, objaśnić w mowie i na piśmie podstawowe terminy specjalistyczne z nauk historycznych i pokrewnych dyscyplin; umie zastosować je w popularyzacji nauki - potrafi rozpoznać teksty i źródła historyczne oraz inne nośniki wiedzy; umie je wykorzystać, zanalizować i użyć w pracy historyka; potrafi podsumować swoje rezultaty - potrafi fachowo stosować podstawowe elementy warsztatu historyka - potrafi prowadzić krytyczną analizę źródeł historycznych i interpretować je w oparciu o wiedzę warsztatową - potrafi korzystać z bibliografii, pomocy archiwalnych, katalogów do wyszukania informacji - potrafi wykorzystać wyniki kwerendy i je zaprezentować - potrafi zaprezentować wyniki swoich badań w sposób usystematyzowany i przejrzysty, potrafi wykorzystać współczesne techniki komunikacyjne - rozwiązuje samodzielnie proste problemy historyczne i prezentuje wyniki - potrafi sformułować własne opinie o zjawiskach społecznych i politycznych posługując się zdobytą wiedzą historyczną - potrafi przedstawić opinie, tezy i argumenty znanych mu różnych autorów prac historycznych - umie pisać w języku ojczystym i podstawowym obcym z poprawnym zastosowaniem terminologii historycznej - poprawnie przygotowuje teksty historyczne zgodnie z wymogami nauk historycznych - poprawnie używa języka ojczystego z elementami profesjonalnej terminologii nauk historycznych i pokrewnych - komunikuje się w przynajmniej jednym obcym języku nowożytnym z użyciem fachowej terminologii - potrafi tłumaczyć i interpretować proste teksty źródłowe w języku starożytnym, lub dawnym - krytycznie ocenia swoją wiedzę i umiejętności - korzysta z TI, multimedialnej i Internetu - ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KOMPETENCJE SPOŁECZNE - rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w nauce, w szczególności w pracy historyka i przy popularyzacji historii - uznaje różnice opinii determinowane podłożem narodowym i kulturowym; potrafi je zaakceptować - wykorzystuje odpowiedzialność i odwagę cywilną w przekazywaniu współczesnej wiedzy historycznej i sprzeciwianiu się jej instrumentalnego użycia przez różne grupy interesów - docenia rolę historii w kształtowaniu lokalnych i szerszych więzi społecznych - ma świadomość swojej wiedzy historycznej i rozumie konieczność ciągłego rozwoju fachowego, jaki ogólnego - docenia i szanuje patriotyzm i dziedzictwo kulturowe i historyczne Polski oraz swojego regionu - podejmuje próby uczestnictwa w dyskusjach historycznych; popularyzuje wiedzę - rozwija swoje zainteresowania fachowe, społeczne i kulturalne - jest gotów do propagowania wiedzy historycznej i kultury pamięci w środowisku lokalnym. wykazuje niezależność myślenia i wyciągania wniosków - rozumie i akceptuje świat wartości i postaw innych osób w różnych kontekstach i sytuacjach historycznych - potrafi pracować w zespole