Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Geologia > Geologia, stacjonarne drugiego stopnia

Geologia, stacjonarne drugiego stopnia (WGG-0031-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata (4 semestry)
Język: polski

Studia II stopnia oferują: kursy do wyboru w języku angielskim prowadzone przez specjalistów z zagranicy, dostęp do nowoczesnej aparatury (samodzielna obsługa), możliwość uczestniczenia w międzynarodowych programach wymiany studenckiej, kursy terenowe w różnych rejonach Polski i za granicą, gruntowne przygotowanie do prowadzenia prac w zakresie kartowania geologicznego, geologicznej obsługi wierceń, petrologii, mikropaleontologii, stratygrafii, ichnologii, sedymentologii oraz analizy basenów sedymentacyjnych. Wybór specjalizacji/modułu specjalizacyjnego następuje podczas dokonywania wpisu na studia.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na geologii

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów drugiego stopnia może realizować standardowe prace geologiczne (np. opracowania stratygrafii, budowy geologicznej, opracowania petrologiczne, sedymentologiczne, mineralogiczne, geochemiczne, kartograficzne, dokumentowanie wierceń), projektować, nadzorować i dokumentować geologiczne prace poszukiwawcze oraz prace w zakresie ochrony środowiska. Ponadto może kierować zespołami prowadzącymi powyższe prace, realizować prace wymagające stosowania technik komputerowych w tworzeniu baz danych i modelowaniu geologicznym, a także prace wymagające znajomości podstaw prawnych działalności geologicznej oraz znajomości zasad kierowania zespołami wykonawców robót geologicznych. Absolwent będzie miał możliwość zatrudnienia w służbie geologicznej (Państwowy Instytut Geologiczny), w jednostkach badawczych i badawczo-rozwojowych, w jednostkach administracji rządowej i samorządowej (urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, ministerstwa: rozwoju regionalnego, gospodarki, infrastruktury, środowiska), przedsiębiorstwach geologicznych zajmujących się poszukiwaniem złóż surowców skalnych i mineralnych, ich wydobyciem i zagospodarowaniem.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

dyplom ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata), rozmowa kwalifikacyjna

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - rozumie złożone zjawiska przyrodnicze i ich rolę w kształtowaniu Ziemi - w pracy badawczej i działaniach praktycznych, dotyczących złożonych zjawisk geologicznych, potrafi stosować zasadę ścisłego wnioskowania - ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk ścisłych związanych z naukami geologicznymi w ramach realizowanych specjalizacji - ma pogłębiona wiedzę z zakresu nauk geologicznych umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie - ma poszerzoną wiedzę z zakresu dyscyplin geologicznych ukierunkowanych lub wykorzystywanych w poszukiwaniach konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż węglowodorów - ma poszerzoną wiedzę z metodyki badań geologicznych w ramach wybranej specjalizacji - ma pogłębioną wiedzę w zakresie wybranej specjalizacji z nauk geologicznych - wykazuje poszerzoną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu geologii Karpat Polskich - ma wiedzę w zakresie bieżąco dyskutowanych problemów stosownie do wybranych specjalizacji - zna podstawowe metody stosowane w modelowaniu wybranych procesów i zjawisk geologicznych - zna zasady planowania badań w zakresie nauk geologicznych - ma wiedzę na temat pozyskiwania środków finansowych na badania naukowe oraz projekty celowe w zakresie geologii - zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii - zna i rozumie konieczne pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego; zna zasady funkcjonowania informacji patentowej - zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk geologicznych UMIEJĘTNOŚCI - stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze w zakresie wybranej specjalizacji geologicznej - wykorzystuje literaturę z zakresu nauk geologicznych, czyta ze zrozumieniem specjalistyczne teksty naukowe w języku angielskim stosownie do studiowanej specjalizacji - posługuje się specjalistyczną terminologią naukową w języku angielskim - wykazuje krytycyzm w stosunku do informacji z zakresu nauk geologicznych, pochodzących z różnych źródeł - planuje i wykonuje zadania badawcze i ekspertyzy z zakresu wybranej specjalizacji geologicznej pod kierunkiem opiekuna naukowego - w opisie zjawisk i analizie danych geologicznych stosuje metody statystyczne oraz techniki i narzędzia informatyczne odpowiednie dla wybranych specjalizacji - zbiera i interpretuje dane empiryczne ze szczególnym uwzględnieniem produktów procesów geologicznych i na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski - wykazuje zdolność do niekoniunkturalnej oceny procesów przyrodniczych i społecznych, w kontekście ich znaczenia dla rozwoju ekonomicznego i społecznego - potrafi przygotować wystąpienie publiczne, prezentujące wyniki prac badawczych, używając dostępnych środków przekazu - wykazuje umiejętność napisania pracy naukowej w języku polskim oraz krótkiego komunikatu w języku angielskim w oparciu o własne badania - posiada umiejętność ustnego przedstawiania w języku polskim a także języku angielskim, szczegółowych zagadnień z wybranej specjalności z zakresu nauk geologicznych - własną karierę zawodową lub naukową planuje w sposób samodzielny - ma umiejętności z języka angielskiego w zakresie nauk geologicznych zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KOMPETENCJE SPOŁECZNE - zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego jej uzupełniania - potrafi zainspirować i organizować proces uczenia się innych osób - potrafi współpracować z innymi, dostosowując się do powierzonych zadań i roli w grupie - potrafi prawidłowo programować realizację zadań wyznaczonych przez siebie i innych - ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, konieczności przestrzegania etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów - rozumie potrzebę uaktualniania swojej wiedzy w oparciu o źródła naukowe i popularno-naukowe - potrafi właściwie ocenić zagrożenia wynikające z warunków i technik badawczych specyficznych dla geologii i stosuje zasady BHP - systematycznie uzupełnia wiedzę przyrodniczą stosownie do jej postępu i praktycznych zastosowań - potrafi być przedsiębiorczy w swoim myśleniu i działaniu