Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Geologia > Geologia, stacjonarne pierwszego stopnia

Geologia, stacjonarne pierwszego stopnia (WGG-0031-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata (6 semestrów)
Język: polski

Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów i rozliczane są w systemie punktowym zgodnie z Europejskim Systemem Transferu Punktów (tzw. ECTS). Do ukończenia studiów pierwszego stopnia wymagane jest zdobycie co najmniej 180 pkt. ECTS. Zgodnie z zaleceniami MNiSzW, program składa się z obowiązkowych kursów kształcenia ogólnego oraz z kursów kierunkowych, zapewniających kształcenie w różnych dziedzinach geologii, m.in. takich jak: geologia dynamiczna, paleontologia, mineralogia, petrologia, geochemia, kartografia geologiczna, geologia historyczna, sedymentologia, tektonika, geofizyka, geologia regionalna Polski, geologia złóż, jak również obejmujących problematykę z zakresu hydrogeologii, geologii inżynierskiej oraz ochrony środowiska. Kursy do wyboru dają możliwość poszerzenia zakresu wiadomości przekazanych w ramach przed|miotów obowiązkowych zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami studenta. Zajęcia mają charakter wykładów, seminariów i ćwiczeń kameralnych. W trakcie studiów pierwszego stopnia studenci biorą udział w obowiązkowych kursach terenowych, organizowanych w różnych regionach Polski m.in. na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej, w Sudetach, Górach Świętokrzyskich i w Karpatach. W ramach zajęć terenowych, które łącznie trwają ponad 8 tygodni, studenci poszerzają wiedzę zdobytą na zajęciach kameralnych oraz zdobywają praktyczne umiejętności prowadzenia badań terenowych. Na studiach geologicznych pierwszego stopnia realizowanych jest 120 godzin lektoratu języka angielskiego, kończącego się egzaminem na średnim poziomie zaawansowania. Po zaliczeniu wszystkich przed|miotów obowiązkowych, zdobyciu wymaganej liczby punktów ECTS oraz po zdaniu egzaminu licencjackiego absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku geologia otrzymuje tytuł zawodowy licencjata.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na geologii

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent może wykonywać podstawowe prace geologiczne, takie jak: dokumentowanie odsłonięć geologicznych, pobieranie próbek w terenie i opisy rdzeni wiertniczych, wykonywanie podstawowych opracowań stratygraficznych, strukturalnych, petrologicznych, sedymentologicznych i kartograficznych. Nabyte umiejętności umożliwią mu wykonywanie, nadzorowanie i dokumentowanie pomocniczych prac geologicznych, a także kierowanie niewielkimi zespołami prowadzącymi powyższe prace. Będzie mógł realizować prace wymagające stosowania podstawowych technik komputerowych w tworzeniu baz danych i modelowaniu geologicznym. Absolwent będzie miał możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach z branży geologicznej i geoinformatycznej, w jednostkach zajmujących się tworzeniem planów wydobycia, ochrony i planów zagospodarowania surowców skalnych i mineralnych jak i w przedsiębiorstwach zajmujących się wydobyciem surowców, w jednostkach administracji rządowej i samorządowej (urzędy gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, ministerstwa: rozwoju regionalnego, gospodarki, infrastruktury, ochrony środowiska),w służbie geologicznej (np. oddziałach Państwowego Instytutu Geologicznego).

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

konkurs świadectw dla kandydatów posiadających nową maturę lub wyniki Centralnego Egzaminu Wstępnego dla kandydatów ze starą maturą

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - rozumie podstawowe zjawiska przyrodnicze i ich rolę w kształtowaniu Ziemi - interpretację zjawisk geologicznych opiera na obserwacjach środowiska naturalnego - rozumie rolę i znaczenie ilościowego opisu procesów geologicznych i ich produktów - ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii pozwalającą na zrozumienia podstawowych procesów geologicznych i ich produktów - zna podstawowe teorie nauk geologicznych w zakresie niezbędnym do zrozumienia zjawisk geologicznych oraz ich związek z innymi dziedzinami nauk przyrodniczych - zna budowę i właściwości głównych składników skorupy ziemskiej - zna zasady opisu, klasyfikację oraz genezę podstawowych grup skał - wykazuje podstawową wiedzę o skamieniałościach i ewolucji życia - ma podstawową wiedzę o osadach współczesnych i kopalnych w odniesieniu do ich budowy i genezy - zna podstawowe struktury tektoniczne, ich genezę oraz mechanizmy deformacji skał - ma wiedzę konieczną do czytania, konstruowania i interpretacji prostych map geologicznych oraz przekrojów i profili geologicznych - ma podstawową wiedzę na temat bogactw naturalnych oraz metod stosowanych w ich poszukiwaniu i eksploatacji - ma wiedzę w zakresie podstawowych pojęć i terminów geologicznych - jest zorientowany w kierunkach rozwoju nauk geologicznych i stosowanych w nich metod badawczych - ma podstawową wiedzę w zakresie metod statystycznych i numerycznych umożliwiających opis i interpretację zjawisk geologicznych - ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w naukach geologicznych - rozumie związki między osiągnięciami nauk geologicznych a możliwościami ich wykorzystania, w życiu gospodarczo-społecznym z uwzględnieniem zrównoważonego gospodarowania surowcami i użytkowania terenu - zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii - zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego; wie jak korzystać z zasobów informacji patentowej - zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu nauk geologicznych UMIEJĘTNOŚCI - stosuje podstawowe techniki i narzędzia w terenowych pracach geologicznych - czyta, konstruuje i interpretuje proste mapy geologiczne oraz przekroje i profile geologiczne - posiada umiejętność makroskopowego opisu i rozpoznawania podstawowej grupy skał i ich składników, w tym skamieniałości - posiada umiejętność opisu i rozpoznawania podstawowych grup minerałów, skał i skamieniałości z zastosowaniem mikroskopu polaryzacyjnego i lupy binokularnej - stosuje podstawowe techniki analizy instrumentalnej minerałów i skał - rozumie literaturę z zakresu nauk geologicznych w języku polskim; czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane teksty geologiczne w języku angielskim - wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym elektroniczne - wykonuje proste zadania badawcze i ekspertyzy z zakresu geologii pod kierunkiem opiekuna naukowego - stosuje podstawowe metody statystyczne i numeryczne do opisu i interpretacji zjawisk geologicznych - przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie i laboratorium proste pomiary fizycznych i chemicznych właściwości minerałów i skał - przeprowadza obserwacje i pomiary zalegania skał i struktur geologicznych w terenie - wykazuje umiejętność poprawnego wyciągania wniosków na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł - potrafi mówić o zagadnieniach geologicznych poprawnym językiem naukowym - potrafi przygotować w języku polskim i na poziomie podstawowym w języku angielskim udokumentowane opracowanie zagadnień z zakresu geologii - posiada umiejętność ustnego przedstawiania w języku polskim a także języku angielskim zagadnień z zakresu geologii podstawowej - wykazuje umiejętność samodzielnego uczenia się, zdobywając wiedzę zgodnie z kierunkiem edukacji - ma umiejętności z języka angielskiego w zakresie nauk geologicznych zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KOMPETENCJE SPOŁECZNE - rozumie potrzebę dalszego kształcenia się - potrafi współpracować z innymi, dostosowując się do powierzonych zadań i roli w grupie - potrafi prawidłowo programować realizację zadań wyznaczonych przez siebie i innych - ma świadomość konieczności przestrzegania etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów - jest świadomy potrzeby podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych - jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych, umie postępować w stanach zagrożenia - wykazuje potrzebę stałego uzupełniania wiedzy geologicznej stosownie do postępu nauki i techniki - potrafi być przedsiębiorczy w swoim myśleniu i działaniu