Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach > Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, stacjonarne pierwszego stopnia

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, stacjonarne pierwszego stopnia (WZKS-0119-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski

Studia adresowane są do osób zainteresowanych filmem i mediami. Studenci wiedzę poszerzać mogą na kursach poświęconych historii, teorii i analizie kina oraz przedmiotach dotyczących kultury audiowizualnej, historii i analizy mediów – telewizji, mediów elektronicznych oraz gier. Studenci obok kanonu wiedzy z zakresu nauk o sztuce i wiedzy o kulturze mają możliwość samodzielnie kreować tok studiów poprzez wybór przedmiotów fakultatywnych oferowanych w programie studiów oraz na innych kierunkach – w zależności od indywidualnych zainteresowań. Studenci wybrać mogą także oferowane w ramach programu studiów przedmioty praktyczne jak projektowanie gier wideo czy warsztaty filmowe. Mogą także skorzystać z oferty programu stypendialnego Socrates-Erasmus, umożliwiającego wyjazd do uczelni partnerskich w Europie (m.in. do Wielkiej Brytanii, Republiki Czeskiej czy Hiszpanii) oraz z polskiego programu wymiany międzyuczelnianej MOST.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na filmoznawstwie i wiedzy o nowych mediach

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwenci krakowskich studiów filmoznawczych przygotowani są do podjęcia pracy w różnych zawodach związanych z upowszechnianiem kultury, w ośrodkach telewizyjnych, wydawnictwach, w prasie i w agencjach reklamowych. Ci, którzy zdobyli uprawnienia nauczycielskie, mogą pracować w szkole.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Stara matura: średnia ocen na świadectwie z ostatniej klasy szkoły średniej z języka polskiego, języka obcego i matematyki. Nowa matura: średnia wyniku egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym w części pisemnej (język polski, język obcy, przedmiot wybrany).

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA -posiada podstawową wiedzę na temat metodologii badań kultury audiowizualnej - zna podstawową terminologię nauk humanistycznych stosowaną w filmoznawstwie i medioznawstwie kulturoznawczym - zna i rozumie główne uwarunkowania i konteksty procesów historyczno-kulturowych XX i XXI wieku - ma podstawową wiedzę na temat poszczególnych dziedzin kultury artystycznej (w szczególności kultury artystycznej XX i XXI wieku) - zna najważniejsze, aktualne kierunki i koncepcje badawcze w zakresie filmoznawstwa i medioznawstwa kulturoznawczego - posiada podstawową wiedzę na temat relacji między językiem i kulturą (w szczególności kulturą audiowizualną) -posiada wiedzę z zakresu historii filmu powszechnego – od kina niemego po kino współczesne - posiada wiedzę z zakresu historii filmu polskiego - posiada wiedzę z zakresu historii myśli filmowej - zna podstawowe metody oraz pojęcia analizy filmu i przekazów tworzonych przez nowe media -posiada podstawową wiedzę z zakresu historii mediów audiowizualnych -jest świadomy ciągłości praktyk kulturowych realizowanych w ramach różnych platform medialnych -posiada wiedzę na temat metodologicznych podstaw genologii filmowej i telewizyjnej -posiada wiedzę dotyczącą warsztatu twórcy filmowego: zna zasady montażu, realizacji obrazu, tworzenia scenariusza -zna kulturowe konteksty gier wideo i ich miejsce wobec innych mediów audiowizualnych oraz sztuk tradycyjnych -rozumie ideę komputerowego przetwarzania danych i zna podstawowe rodzaje relacji konstruowanych poprzez użycie oprogramowania -zna regulacje prawne dotyczące własności intelektualnej oraz szczegółowe przepisy odnoszące się do praw autorskich twórców dzieł audiowizualnych -zna podstawowe zasady funkcjonowania instytucji kultury z obszaru kina i mediów audiowizualnych -posiada podstawową wiedzę o sposobach partycypacji w kulturze z punktu widzenia funkcjonowania instytucji medialnych UMIEJĘTNOŚCI - umie korzystać z zasobów naukowych internetu i posługiwać się narzędziami wyszukiwania, wymiany informacji i komunikacji w sieci - potrafi poszukiwać i wykorzystywać, dla celów naukowych i profesjonalnych, informacje z tradycyjnych źródeł pozainternetowych -potrafi samodzielnie stworzyć własną bazę danych filmoznawczych i medioznawczych - w praktyce analitycznej odnoszonej do filmu i mediów audiowizualnych potrafi świadomie korzystać ze zróżnicowanych pod względem przynależności metodologicznej narzędzi i pojęć -potrafi przygotować pracę pisemną (i wypowiedź ustną) w języku polskim i angielskim, której temat lokuje się w granicach filmoznawstwa bądź medioznawstwa kulturoznawczego, odwołując się do kluczowych kategorii naukowych tych dyscyplin -potrafi rozpoznać zasadnicze procesy kulturowe i historyczne (w szczególności te zachodzące w XX i XXI wieku) i umiejscowić je w szerszym kontekście zbiorowej aktywności człowieka - potrafi dostrzec związki pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami sztuk i ich wzajemne odziaływanie oraz wpływ na film i inne sztuki audiowizualne -potrafi rozpoznać najważniejsze dzieła oraz konwencje gatunkowe, style i poetyki kina niemego, klasycznego, nowofalowego i współczesnego -potrafi analizować oraz interpretować najważniejsze filmy z dorobku kultury polskiej, a także wskazywać na ich konteksty kulturowe i historyczne - umie posługiwać się podstawowymi pojęciami i terminologią stosowaną w opisie cyberkultury i nowych zjawisk kultury sieciowej - posiada podstawowe umiejętności z zakresu tworzenia scenariuszy filmu i scenariuszy niektórych rodzajów przekazów medialnych - potrafi ocenić projekt realizacji filmu lub innego przekazu audiowizualnego z punktu widzenia prawa autorskiego oraz zasad produkcji i dystrybucji - potrafi ocenić podstawowe rozwiązania z zakresu projektowania gier (np. interfejs, projekt poziomy, mechanika) - ma umiejętności językowe w zakresie nauk humanistycznych, w szczególności w obszarze badań kultury audiowizualnej – na poziomie B2 KOMPETENCJE SPOŁECZNE -akceptuje konieczność stałego, samodzielnego uaktualniania wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko rozumianej humanistyki, w tym zwłaszcza z zakresu filmoznawstwa i medioznawstwa - jest świadomy znaczenia rzeczowej dyskusji dla rozwiązywania problemów filmoznawczych i medioznawczych oraz potrafi pracować w zespole -potrafi przenieść wiedzę z zakresu filmoznawstwa i wiedzy o mediach do analizowania i rozumienia innych zjawisk kultury - jest świadomy różnorodności sposobów komunikowania w przestrzeni publicznej; rozumie też charakter praktyk plagiatorskich i odpowiedzialność karną za nie - identyfikuje się z historią najnowszą naszego kraju i czuje się jej kontynuatorem; zdobywa przy tym kompetencje do działalności edukacyjnej i wydawniczej zorientowanej na promocję wartościowych dzieł kultury, w tym zwłaszcza – stanowiących część naszego zbiorowego dziedzictwa -uczestniczy w bieżącym życiu kulturalnym i naukowym; systematycznie śledzi najnowsze dokonania z zakresu studiowanego kierunku -świadomie i krytycznie uczestniczy w przestrzeni medialnej

Plan studiów: