Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach > Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, niestacjonarne pierwszego stopnia

Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, niestacjonarne pierwszego stopnia (WZKS-0119-1NO)

pierwszego stopnia
niestacjonarne, 3 lata
Język: polski

Studia adresowane są do osób zainteresowanych filmem i mediami. Studenci wiedzę poszerzać mogą na kursach poświęconych historii, teorii i analizie kina oraz przedmiotach dotyczących kultury audiowizualnej, historii i analizy mediów – telewizji, mediów elektronicznych oraz gier. Obok kanonu wiedzy z zakresu nauk o sztuce i wiedzy o kulturze mają możliwość samodzielnie kreować tok studiów poprzez wybór przedmiotów fakultatywnych oferowanych w programie studiów oraz na innych kierunkach – w zależności od indywidualnych zainteresowań. Studenci wybrać mogą także oferowane w ramach programu studiów przedmioty praktyczne jak projektowanie gier wideo czy warsztaty filmowe.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na filmoznawstwie i wiedzy o nowych mediach

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwenci krakowskich studiów filmoznawczych przygotowani są do podjęcia pracy w różnych zawodach związanych z upowszechnianiem kultury, w ośrodkach telewizyjnych, wydawnictwach, w prasie i w agencjach reklamowych. Ci, którzy zdobyli uprawnienia nauczycielskie, mogą pracować w szkole.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Na podstawie złożonych dokumentów

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - zna specyfikę przedmiotową filmoznawstwa i wiedzy o nowych mediach jako szczególnych specjalności w dziedzinie nauk humanistycznych; wie, że stosują one metodologie i sposoby rozumowania przyjęte w starszych i rozleglejszych specjalnościach, takich jak filozofia, historia i literaturoznawstwo, z których specyfiką również się zapoznaje - zna na poziomie rozszerzonym terminologię stosowaną we współczesnym filmoznawstwie i wiedzy o nowych mediach, a także szerzej – w naukach humanistycznych; w szczególności zna podstawowe pojęcia z zakresu filozofii, historii, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa i nauk o sztuce - zna terminologię opisu kultury audiowizualnej w zmieniającym się technologicznie środowisku - zna współczesne metodologie stosowane w historii i teorii filmu, w medioznawstwie, w badaniach kultury popularnej oraz w badaniach relacji między kulturą a technologiami medialnymi - posiada uporządkowaną, pogłębioną, a zarazem szczegółową wiedzę z zakresu dziejów kina światowego i polskiego; zna i rozpoznaje najważniejsze filmy fabularne, dokumentalne i animowane z wszystkich okresów dziejów kina; zna podstawowe nurty i trendy z dziejów kinematografii oraz główne zjawiska z zakresu kultury filmowej - zna aparaturę pojęciową współczesnej teorii filmu oraz zasady dramaturgicznej kompozycji filmu - ma uporządkowaną wiedzę z zakresu dawnych i nowych tendencji w kulturze audiowizualnej oraz z zakresu ludologii; zna historię i współczesność gier wideo - rozumie i opisuje wzajemne związki między zjawiskami kina i nowych mediów a całością kultury oraz umieszcza analizowane zjawiska we właściwych im kontekstach historycznych, społecznych i kulturowych - ma szczegółową i pogłębioną wiedzę o współczesnych dokonaniach i szkołach badawczych w zakresie historii kina światowego i polskiego oraz historii mediów audiowizualnych, w zakresie teorii filmu i nowych mediów oraz ludologii - rozumie specyfikę podejścia analitycznego i interpretacyjnego wobec filmu oraz zna najważniejsze metody i konteksty analizy i interpretacji dzieła filmowego - zna literaturę z zakresu wiedzy o nowych mediach i game studies oraz potrafi wykorzystać jej propozycje teoretyczne w praktyce analityczno-interpretacyjnej - zna terminologię związaną z realizacją utworów filmowych i telewizyjnych, a także podstawowe pojęcia z obszaru reklamy i teorii krytycznej - zna zasady projektowania gier wideo; rozpoznaje pogłębione kulturowo konteksty gier i ich miejsce wśród innych mediów audiowizualnych - ma wiedzę na temat regulacji prawnych dotyczących własności intelektualnej oraz zna przepisy odnoszące się do praw autorskich twórców dzieł audiowizualnych - zna najważniejsze zjawiska we współczesnej sztuce i kulturze światowej i polskiej; ma orientację w działających instytucjach kultury i we współczesnym życiu kulturalnym; zna i rozumie specyfikę tekstów elektronicznych UMIEJĘTNOŚCI - umie samodzielnie zdobywać i poszerzać wiedzę z obszaru filmoznawstwa i medioznawstwa oraz dyscyplin pokrewnych; potrafi samodzielnie wyszukiwać niezbędne informacje związane bezpośrednio z pracą dyplomową - potrafi formułować własny dyskurs naukowy, samodzielny i zdający sprawę z jego poglądów, a zarazem uwzględniający aktualne osiągnięcia badawcze w obszarze filmoznawstwa i medioznawstwa; zarazem potrafi połączyć tę umiejętność z projektowaniem własnej kariery zawodowej - wykorzystuje konwencje i techniki charakterystyczne dla sztuki XX i XXI wieku do opisu wzajemnego przenikania się świata filmu i nowych mediów - posiada pogłębione umiejętności badawcze obejmujące analizę i interpretację przekazów audiowizualnych w ich złożonych kontekstach kulturowych, społecznych i filozoficznych - umie formułować i wyrażać własne sądy na temat analizowanych filmów i przekazów audiowizualnych, wykorzystując poglądy poznawanych autorów oraz dążąc do syntetycznych podsumowań - potrafi odróżnić nowatorstwo od naśladownictwa; ma umiejętność krytycznej oceny aktualnych tendencji w kinie oraz w dziedzinie nowych mediów - wykorzystuje różne kanały i techniki informacyjne do formułowania tez interpretacyjnych w języku polskim i angielskim - potrafi przygotować i opracować rozprawy pisemne (pogłębione studia, recenzje) z obszaru filmoznawstwa i medioznawstwa - potrafi przygotować i opracować wystąpienia ustne (prezentacje, prelekcje) z obszaru wiedzy o filmie i nowych mediach - samodzielnie tłumaczy z języka angielskiego na język polski średnio trudne teksty naukowe - potrafi samodzielnie przygotować scenariusz filmu, zna zasady realizacji etiudy filmowej oraz materiału telewizyjnego - samodzielnie i w zespole przygotowuje Game design document, analizuje i interpretuje złożone rozwiązania z zakresu projektowania gier KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest świadomy szybkości zmian cywilizacyjnych, powodujących konieczność stałego samokształcenia w obszarze refleksji nad kulturą audiowizualną - wykazuje gotowość do dalszego samodzielnego pogłębiania wiedzy w odniesieniu do dzieł filmowych, literackich, artystycznych oraz nowych mediów - jest świadomy celów i metod pracy zespołowej; potrafi zorganizować dyskusję merytoryczną na temat filmu i nowych mediów, uwzględniającą różnorodność argumentów i ocen - ocenia możliwości wykorzystania gier w różnych dziedzinach życia społecznego - wykazuje gotowość formułowania oczekiwań tak wobec autorów, jak dystrybutorów filmowych oraz twórców nowych mediów, w duchu odpowiedzialności za dziedzictwo kulturowe Polski i Europy - ma nawyk systematycznego uczestnictwa w bieżącym życiu kulturalnym – czyta książki i prasę, ogląda filmy i wystawy, słucha koncertów, kontaktuje się ze sztuką nowych mediów.

Plan studiów: