Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filozofia > Filozofia, stacjonarne drugiego stopnia

Filozofia, stacjonarne drugiego stopnia (WFZ-0024-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: polski

W trakcie studiów filozoficznych drugiego stopnia student musi zaliczyć co najmniej 14 przedmiotów ściśle filozoficznych w tym wskazane przedmioty pogłębiające jego specjalność uzyskaną na studiach filozoficznych pierwszego stopnia. Obok zajęć obowiązkowych (ontologia, epistemologia, translatorium, seminaria) każdy student samodzielnie decyduje o programie swojego nauczania. Absolwenci niefilozoficznych studiów licencjackich przyjęci na magisterskie studia filozoficzne będą zobowiązani do uzupełnienia wiedzy filozoficznej w zakresie określonym przez dyrekcję Instytutu Filozofii UJ. Oprócz instytutowych kursów filozoficznych studenci mają obowiązek uczestniczenia w co najmniej jednym translatorium oraz mogą uczęszczać na instytutowe i pozainstytutowe kursy poszerzające.
Studenci studiów drugiego stopnia, którzy uzyskają tytuł magistra filozofii, mogą otrzymać uprawnienia nauczycielskie w zakresie nauczania filozofii i etyki, zaliczając dodatkowo blok zajęć w ramach Studium Pedagogicznego UJ.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na filozofii

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Studia przygotowują absolwenta filozofii do podejmowania pracy w instytucjach oświatowych i administracji publicznej. Umożliwiają również pracę w instytucjach życia publicznego, takich jak: administracja państwowa, samorząd terytorialny, organizacje pozarządowe, pomoc społeczna oraz instytucjach prywatnych i non profit. Ukończenie kursu w Studium Pedagogicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego uprawnia do nauczania w szkołach podstawowych i średnich przedmiotów filozofia i etyka.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

rozmowa kwalifikacyjna, dyplom licencjata

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk filozoficznych w systemie nauk humanistycznych oraz w odniesieniu do innych obszarów wiedzy (nauk przyrodniczych, społecznych, ścisłych) - uświadamia sobie przedmiotową i metodologiczną specyfikę filozofii i jej interdyscyplinarny charakter - posiada wiedzę o metodach wykorzystywania zdobytych informacji i umiejętności oraz rozwija je w działalności zawodowej - zna na poziomie rozszerzonym terminologię nauk humanistycznych oraz innych nauk zbieżnych z jego zainteresowaniami filozoficznymi - w sposób pogłębiony rozumie i potrafi posługiwać się terminologią nauk filozoficznych, jest świadomy jej historycznej zmienności, metodologicznej odmienności oraz sposobów jej formowania - zna podstawową terminologię filozoficzną w języku angielskim oraz w stopniu rozszerzonym w wybranym języku obcym (właściwym dla obszaru zainteresowań filozoficznych) i wie, wykorzystać ją w działalności zawodowej - ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat filozofii współczesnej albo wybranego okresu historii filozofii adekwatnego do obszaru własnych zainteresowań (ze szczególnym naciskiem na zróżnicowanie metodologiczne, trendy badawcze i relacje między głównymi szkołami filozoficznymi) - ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metody nauk filozoficznych - ma uporządkowaną i poszerzoną wiedzę ogólną w zakresie ontologii i epistemologii - posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę szczegółową w jednym z obszarów problemowych filozofii, z którym związana jest praca magisterska: 1) logiki, epistemologii, ontologii; 2) filozofii społecznej i politycznej, etyki, historii idei i ruchów społecznych; 3) estetyki, filozofii kultury, historii estetyki z elementami historii sztuki; 4) antropologii filozoficznej, etyki, bioetyki; 5) historii filozofii i historii idei (w tym historii filozofii polskiej); 6) nauk kognitywnych, logiki, ontologii; 7) filozofii Wschodu, etyki, filozofii kultury - jest świadomy powiązań filozofii z innymi obszarami nauki i dyscyplinami naukowymi, a w jednym z wybranych obszarów problemowych filozofii ma pogłębioną wiedzę na temat tych powiązań - rozumie różnorodność metod, szkół i tradycji w uprawianiu filozofii w powiązaniu z rozwojem innych obszarów nauki oraz z historyczną i kulturową zmiennością ludzkich zachowań i sposobów myślenia - zna na poziomie zaawansowanym terminologię, narzędzia badawcze, argumenty i kontrargumenty, a także metody przynamniej jednego z wiodących współczesnych nurtów filozofii lub obszarów specyficznych dla współczesnych badań filozoficznych - ma ugruntowaną wiedzę o obecności idei filozoficznych w sferze nauki, kultury i polityki; rozumie relacje pomiędzy tymi sferami oraz przyczynia się do ich pogłębienia i rozwoju - zna i rozumie stanowiska i koncepcje ważne dla filozofii, ale wykraczające poza sferę nauk humanistycznych, potrafi z nich korzystać w przyszłej pracy naukowej i zawodowej - rozumie społeczny i kulturalny kontekst powstawania i przemian idei filozoficznych i stanowisk etycznych - zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, korzysta z tych zasad we własnej pracy i przyczynia się do ich utrwalenia - ma pogłębioną orientację na temat funkcjonowania współczesnych instytucji naukowych, społecznych, kulturalnych i politycznych oraz etycznych kontekstów i konsekwencji ich funkcjonowania UMIEJĘTNOŚCI - myśli logicznie, innowacyjnie i kreatywnie, wykorzystując interdyscyplinarny i krytyczny charakter filozofii - potrafi samodzielnie rozwijać i pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności korzystając z różnorodnych metod edukacyjnych - wykorzystuje zaawansowane narzędzia do wyszukiwania informacji i zdobywania wiedzy z zakresu nauk filozoficznych oraz innych dyscyplin naukowych i sfer życia - biegle posługuje się terminologią z wybranego obszaru dyscyplin filozoficznych w języku polskim i języku obcym wiodącym dla dyscypliny filozoficznej, w której się specjalizuje - myśli analitycznie, potrafi rozpoznawać problemy, główne argumenty i kontrargumenty, a także przedstawiać własne stanowisko wraz z jego uzasadnieniem - używa odpowiednich metod interpretacji tekstów filozoficznych i naukowych, potrafi syntetyzować zawarte w nich idee i poglądy, i w oparciu o nie formułować nowe pytania i problemy, a także wskazywać możliwe sposoby ich rozwiązywania - samodzielnie formułuje i analizuje podstawowe problemy badawcze z zakresu nauk filozoficznych, dobierając odpowiednie metody ich analizy, opracowania i prezentacji, potrafi zaproponować ich możliwe rozwiązania - odnajduje treści i problemy filozoficzne w różnych sferach ludzkiego życia i w różnych przejawach ludzkiej aktywności (w teoriach naukowych, w dziełach artystycznych, w programach politycznych, w systemach prawnych, w ruchach społecznych…), wskazuje ich źródła i potrafi odnieść się do nich krytycznie - pod kierunkiem opiekuna naukowego prowadzi pracę badawczą, której wyniki potrafi przedstawić w formie krótkich tekstów, a także ująć w ramach uporządkowanych, dłuższych wypowiedzi ustnych oraz przygotowywanej rozprawy magisterskiej - redaguje teksty naukowe i filozoficzne własne i innych autorów zgodnie z przyjętymi standardami edycji tekstów naukowych w języku polskim i wybranym języku obcym - jasno i ściśle przedstawia swoje poglądy i przemyślenia, potrafi formułować sądy, argumentować oraz dyskutować, wykorzystując zdobytą wiedzę; potrafi poddać krytyce sądy i poglądy, z którymi się nie zgadza, wykorzystując metody dyskusji naukowej i analizy języka potocznego i naukowego - rozumie i docenia różnorodność światopoglądów, postaw i norm etycznych reprezentowanych przez przedstawicieli odmiennych środowisk, kultur i czasów; swoją działalnością przyczynia się do zachowania pluralizmu ideowego i różnorodnego dziedzictwa przeszłości - na poziomie zaawansowanym komunikuje się ze specjalistami w zakresie wybranych nauk filozoficznych z wykorzystaniem różnych technik komunikacji w języku polskim i obcym - pod kierunkiem opiekuna naukowego przygotowuje prace pisemne dotyczące wybranych zagadnień filozoficznych, wykorzystując najnowsze ujęcie teoretyczne i mniej dostępne źródła, próbuje identyfikować zasadnicze problemy, dokonywać własnych analiz i poszukiwać najlepszych rozwiązań - posiada odpowiednie kompetencje językowe: potrafi przełożyć tekst filozoficzny z języka polskiego na obcy; samodzielnie tłumaczy z języka obcego na polski średnio trudny tekst filozoficzny; potrafi wygłosić krótki referat w języku obcym i uczestniczyć w dyskusji na tematy filozoficzne - posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KOMPETENCJE SPOŁECZNE - rozumie konieczność edukacji przez całe życie, pogłębia i poszerza własną wiedzę, uczestniczy w procesie uczenia się innych osób jako nauczyciel, ekspert, doradca - ma świadomość własnej autonomii, którą rozwija i potrafi bronić nie naruszając autonomii innych osób - myśli samodzielnie i krytycznie, jest wyczulony na demagogię, fałszywe argumenty i biurokratyczne roszczenia zagrażającej autonomii, potrafi inspirować innych do samodzielności i krytycyzmu w myśleniu - pracuje i postępuje w sposób odpowiedzialny, biorąc pod możliwe skutki swoich działań, w taki sam sposób wyznacza cele i organizuje pracę innych - jest otwarty na nowe teorie, idee, postawy i argumenty, które stara się poznać i zrozumieć. Jest gotowy pod ich wpływem do zmiany własnego stanowiska - efektywnie zarządza czasem, potrafi organizować pracę własną i grupy, określać cele i oceniać stopień zaawansowania w ich osiąganiu, pomaga innym w organizacji pracy - potrafi współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym funkcje kierownicze; potrafi zarządzać zespołem - wyznacza zadania, potrafi planować i ustalać priorytety odpowiednich działań dla siebie i zespołu, którym kieruje - rozpoznaje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywanym zawodem, przewiduje możliwe sytuacje konfliktowe i stara się im zapobiegać - jest tolerancyjny wobec przedstawicieli innych kultur, wyznań religijnych i postaw światopoglądowych; szanuje odmienności, ale potrafi bronić wyznawanych przez siebie wartości - uczestniczy w życiu kulturalnym, ma świadomość wagi dziedzictwa kulturalnego w różnych jego przejawach, troszczy się o jego zachowanie i wnosi do niego własny wkład - swoją postawą i wiedzą potwierdza doniosłe znaczenie filozofii dla dziedzictwa kultury europejskiej i jej współczesnej tożsamości - przez refleksję filozoficzną przyczynia się do kształtowania więzi społecznych i rozwoju jednostek oraz grup społecznych