Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filozofia > Filozofia, stacjonarne pierwszego stopnia

Filozofia, stacjonarne pierwszego stopnia (WFZ-0024-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski

W trakcie studiów filozoficznych student musi zaliczyć co najmniej 21 przedmiotów ściśle filozoficznych z następujących grup zagadnień: filozofia starożytna i średniowieczna, filozofia nowożytna i najnowsza, logika, ontologia, epistemologia i filozofia nauki, etyka, estetyka, filozofia społeczna. Rozwojowi zainteresowań specjalnych sprzyjają wykłady i seminaria dotyczące szczegółowych problemów filozoficznych. Student zdobywa określone umiejętności profesjonalne, takie jak: praca nad tekstem, przekłady obcojęzycznych tekstów filozoficznych, samodzielne przygotowywanie rozpraw, udział i prowadzenie dyskusji filozoficznych, opracowanie edytorskie publikacji itp. Dodatkowo student zobowiązany jest zaliczyć przedmioty uzupełniające kanon wykształcenia filozoficznego. Dotyczy to przedmiotów oferowanych przez Instytut Filozofii, jak też wybieranych samodzielnie przez studenta z oferty innych instytutów bądź uczelni. Student zobowiązany jest uczestniczyć w dwóch lektoratach z języków obcych (język angielski i drugi do wyboru) oraz w lektoracie języka starożytnego.
W ramach studiów zostaną uruchomione specjalności: etyczna, estetyczno-kulturoznawcza, ontologiczno-kognitywistyczna i filozoficzno-polityczna oraz inne w miarę potrzeb. Specjalizacja polega na wyborze przez studentów odpowiedniej liczby przedmiotów właściwych dla danej specjalności oprócz wskazanych obowiązkowych przedmiotów ogólnofilozoficznych.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na filozofii

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Studia przygotowują absolwenta filozofii do podejmowania pracy w instytucjach oświatowych i administracji publicznej. Umożliwiają również pracę w instytucjach życia publicznego, takich jak: administracja państwowa, samorząd terytorialny, organizacje pozarządowe, pomoc społeczna oraz instytucjach prywatnych i non profit. Ukończenie kursu w Studium Pedagogicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego uprawnia do nauczania w szkołach podstawowych i średnich przedmiotów filozofia i etyka.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

konkurs świadectw

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk filozoficznych w systemie nauk humanistycznych oraz o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej - uświadamia sobie interdyscyplinarny charakter filozofii i jej związki z innymi naukami oraz ludzkim życiem - rozumie podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych, jak również w elementarnym zakresie terminologię nauk przyrodniczych i nauk ścisłych w perspektywie złożoności i zmienności języka naukowego i potocznego - zna i rozumie terminologię nauk filozoficznych wraz z jej historyczną zmiennością oraz metodologiczną odmiennością - zna elementarną terminologię filozoficzną w wybranym języku obcym wiodącym dla dyscypliny filozoficznej, w której się specjalizuje - ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą głównych problemów, teorii i rozwiązań w różnych okresach historii filozofii (w zakresie filozofii starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej) - ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię, teorie i metody podstawowych nauk filozoficznych: logiki, ontologii, epistemologii, etyki, estetyki, filozofii społecznej (politycznej) - posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę szczegółową (którą prezentuje w trakcie egzaminu licencjackiego) w jednym z obszarów problemowych: 1) logiki, epistemologii, ontologii; 2) filozofii społecznej i politycznej, etyki, historii idei i ruchów społecznych; 3) estetyki, filozofii kultury, historii estetyki z elementami historii sztuki; 4) antropologii filozoficznej, etyki i bioetyki, współczesnych kontrowersji wokół podstawowych stanowisk etycznych; 5) historii filozofii i historii idei (w tym historii filozofii polskiej); 6) nauk kognitywnych, logiki, ontologii; 7) filozofii Wschodu, etyki, filozofii kultury. - rozumie różnorodność metod, szkół i tradycji w uprawianiu filozofii w powiązaniu z rozwojem wiedzy naukowej (nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych i ścisłych) oraz w powiązaniu z historyczną i kulturową zmiennością ludzkich zachowań i sposobów myślenia - ma podstawową wiedzę o obecności idei filozoficznych w sferze nauki, kultury i polityki; rozumie relacje pomiędzy tymi sferami a filozofią ¬- zna i rozumie idee i koncepcje ważne dla filozofii, ale wykraczające poza wiedzę naukową - rozumie społeczny i kulturalny kontekst powstawania i przemian idei filozoficznych i stanowisk etycznych - zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego - ma podstawową orientację na temat funkcjonowania współczesnych instytucji naukowych, społecznych, kulturalnych i politycznych oraz etycznych kontekstów i konsekwencji ich funkcjonowania - ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk filozoficznych w systemie nauk humanistycznych oraz o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej - uświadamia sobie interdyscyplinarny charakter filozofii i jej związki z innymi naukami oraz ludzkim życiem - rozumie podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych, jak również w elementarnym zakresie terminologię nauk przyrodniczych i nauk ścisłych w perspektywie złożoności i zmienności języka naukowego i potocznego - zna i rozumie terminologię nauk filozoficznych wraz z jej historyczną zmiennością oraz metodologiczną odmiennością. - zna elementarną terminologię filozoficzną w wybranym języku obcym wiodącym dla dyscypliny filozoficznej, w której się specjalizuje - ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą głównych problemów, teorii i rozwiązań w różnych okresach historii filozofii (w zakresie filozofii starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej) UMIEJĘTNOŚCI - myśli krytycznie i samodzielnie, potrafi identyfikować problemy i wskazywać standardowe sposoby ich rozwiązania - potrafi, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego, rozwijać i pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności - wykorzystuje odpowiednie narzędzia do wyszukiwania informacji i zdobywania wiedzy z zakresu nauk filozoficznych i nauk szczegółowych - używa narzędzi logiki w samodzielnym, krytycznym myśleniu, w lekturze tekstów filozoficznych i naukowych oraz w dyskusji - używa odpowiednich metod interpretacji tekstów filozoficznych i naukowych; potrafi rekonstruować tezy i argumenty zawarte w takich tekstach oraz je przedyskutować - formułuje i analizuje podstawowe problemy badawcze z zakresu nauk filozoficznych, dobierając odpowiednie metody ich analizy, opracowania i prezentacji - odnosi problemy filozoficzne do problemów formułowanych i rozwiązywanych na gruncie innych nauk (humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, ścisłych) - rozpoznaje i opisuje współczesne problemy filozoficzne, potrafi wskazać i porównać ich typowe rozwiązania w oparciu o poznane stanowiska i koncepcje, a także podstawowe argumenty na ich rzecz - identyfikuje zagadnienia filozoficzne w ramach różnych obszarów działalności człowieka: artystycznej, politycznej, społecznej, administracyjnej, prawnej - pod kierunkiem opiekuna naukowego prowadzi na poziomie elementarnym pracę badawczą, której wyniki potrafi ująć za pomocą wypowiedzi ustnych i krótkich tekstów, wykorzystując podstawowe ujęcia teoretyczne i powszechnie dostępne źródła - przygotowuje własne krótkie teksty naukowe i filozoficzne zgodnie z obowiązującym standardami edycji tekstów naukowych - jasno i ściśle przedstawia swoje stanowisko i poglądy, potrafi formułować sądy, hipotezy wyjaśniające i interpretujące, przedstawiać argumenty i kontrargumenty oraz dyskutować je na tle wybranej literatury i wykorzystując zdobytą wiedzę - rozumie różnorodność światopoglądów, postaw i norm moralnych reprezentowanych przez przedstawicieli odmiennych środowisk, kultur i epok - komunikuje się ze specjalistami w zakresie wybranych nauk filozoficznych z wykorzystaniem różnych technik komunikacji w języku polskim i obcym -posiada odpowiednie umiejętności językowe (poziom B2) ; potrafi przełożyć prosty tekst filozoficzny z języka polskiego na obcy; samodzielnie tłumaczy z języka obcego na język polski teksty filozoficzne na poziomie średnio trudnym; potrafi wygłosić krótki referat w języku obcym i uczestniczyć w dyskusji na tematy filozoficzne KOMPETENCJE SPOŁECZNE - odczuwa potrzebę poszerzania i pogłębiania własnej wiedzy, jest nastawiony na uczenie się przez całe życie - ma świadomość własnej autonomii, którą rozwija i potrafi bronić nie naruszając autonomii innych osób - myśli samodzielnie i krytycznie, jest wyczulony na demagogię, fałszywe argumenty i biurokratyczne roszczenia zagrażające wolności i autonomii jednostkowej - pracuje i postępuje w sposób odpowiedzialny, biorąc pod uwagę możliwe skutki swoich działań - jest otwarty na nowe teorie, idee, postawy i argumenty, które stara się poznać i zrozumieć; jest gotowy pod ich wpływem do zmiany własnego stanowiska - efektywnie zarządza własnym czasem, potrafi organizować własną pracę, stawiać sobie cele i właściwie oceniać stopień zaawansowania w ich osiąganiu - potrafi współpracować w grupie, przyjmując w niej różne role - skutecznie rozwiązuje stojące przed nim zadania, potrafi planować i ustalać priorytety odpowiednich działań - rozpoznaje i potrafi wskazać standardowe procedury rozstrzygania dylematów związanych z wykonywanym zawodem - jest tolerancyjny wobec przedstawicieli innych kultur, wyznań religijnych i postaw światopoglądowych; szanuje odmienności, ale potrafi bronić wyznawanych przez siebie wartości - uczestniczy w życiu kulturalnym, ma świadomość wagi dziedzictwa kulturalnego w różnych jego przejawach i potrafi troszczyć się o jego zachowanie - swoją postawą i wiedzą potwierdza doniosłe znaczenie filozofii w dziedzictwie kultury europejskiej i jej współczesnej tożsamości - przez refleksję filozoficzną przyczynia się do kształtowania więzi społecznych i rozwoju jednostek oraz grup społecznych