Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia węgierska > Filologia węgierska, stacjonarne pierwszego stopnia

Filologia węgierska, stacjonarne pierwszego stopnia (WFLG-0243-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na filologii węgierskiej

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent jest przygotowany do pracy w redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka węgierskiego.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości albo inny dokument uznany za równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o uzyskane przez kandydatów wyniki przedmiotowe z języka polskiego i języka obcego.

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: ma uporządkowaną podstawową wiedzę na temat struktury i funkcji języka głównego wybranej specjalności zorientowaną również na zastosowanie praktyczne w działalności placówek oświatowych. Absolwent ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii w systemie nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej studiowanej specjalności; zna podstawową terminologię filologiczną w języku węgierskim; zna podstawową terminologię filologiczną w języku polskim,ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa węgierskiego, obejmującą metodologię badań, rozumie jej źródła oraz zastosowanie w pokrewnych dyscyplinach naukowych; ma podstawową wiedzę o naukach i dyscyplinach naukowych oraz o powiązaniach literaturoznawstwa i językoznawstwa węgierskiego z innymi dziedzinami nauki, tj. z historią, kulturoznawstwem; ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa węgierskiego; zna podstawowe metody analizy i interpretacji oraz wartościowania różnych wytworów kultury, w tym literatury, zjawisk językowych; zna i rozumie główne nurty badań nad literaturą węgierską; zna i rozumie główne nurty badań nad językiem węgierskim w kontekście diachronicznym i synchronicznym; ma podstawową i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w subdyscyplinach filologii ;zna specjalistyczną terminologię z wybranych dziedzin życia w języku węgierskim w stopniu podstawowym; zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego; ma podstawową wiedzę o instytucjach związanych z ochroną i rozwojem języka węgierskiego i kultury węgierskiej na Węgrzech i poza ich granicami; orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym odnoszącym się do wszelkich wytworów kultury węgierskiej; wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów pierwszego stopnia teoretyczną i praktyczną znajomością języka węgierskiego w mowie i piśmie; wykazuje się podstawową teoretyczną i praktyczną znajomością języka estońskiego w mowie i piśmie; potrafi precyzyjnie i logicznie oraz poprawnie językowo wyrażać swoje myśli i poglądy w języku węgierskim i polskim w mowie i w piśmie ;potrafi zastosować w danej sytuacji społecznej odpowiedni rejestr języka węgierskiego; potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje związane z wytworami kultury węgierskiej; umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie badań nad językiem węgierskim oraz literatury węgierskiej, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego; posiada podstawowe umiejętności doboru metod i narzędzi badawczych, aby sformułować, a następnie zanalizować, opracować i przedstawić problemy badawcze w zakresie filologii węgierskiej, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego; potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla studiów z zakresu filologii węgierskiej (literaturoznawstwo, językoznawstwo) oraz przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację na poziomie podstawowym z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym; potrafi krytycznie czytać w języku węgierskim utwory literackie oraz literaturę fachową z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa; umie przedstawić logiczne argumenty na rzecz własnych poglądów, jak i poglądów innych autorów, oraz potrafi formułować wnioski; potrafi porozumiewać się w języku węgierskim i polskim ze specjalistami w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych; posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku węgierskim i polskim o charakterze ogólnym (np. prace semestralne, roczne), odnoszącym się do różnych dziedzin życia, posługując się przy tym źródłami pomocniczymi (m.in. słownikami i opracowaniami gramatycznymi); potrafi przygotować pisemne tłumaczenie tekstu węgierskiego na język polski w stopniu odpowiednim do poziomu studiów pierwszego stopnia, posługując się przy tym odpowiednimi źródłami pomocniczymi (np. słownikami dwujęzycznymi, jednojęzycznymi, tematycznymi, specjalistycznymi oraz Internetem); potrafi przygotować pracę licencjacką w języku polskim, posługując się przy tym literaturą fachową (także w języku węgierskim), kierując się wskazówkami opiekuna naukowego ; potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku węgierskim i polskim na wybrany temat, posługując się ogólnie dostępnymi opracowaniami ma umiejętności językowe w zakresie języka węgierskiego, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego; posiada umiejętności językowe na poziomie B1 (według standardów ESOKJ) w zakresie dodatkowego języka obcego; poziom B2 możliwy do osiągnięcia w zależności od indywidualnych możliwości i predyspozycji studenta; zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego; rozumie konieczność ciągłej aktywizacji i poszerzania swoich kompetencji językowych z zakresu języka węgierskiego potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; potrafi zaplanować, z uwzględnieniem priorytetów, działania mające na celu realizację stawianych sobie zadań rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego zawodu i kieruje się jej zasadami; ma świadomość znaczenia języków i kultur ugrofińskich w kulturze europejskiej; korzysta z wytworów kultury węgierskiej i estońskiej, potrafi wziąć udział w organizacji przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim w tym zakresie.