Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia słowiańska > Filologia słowiańska - serbska, stacjonarne drugiego stopnia

Filologia słowiańska - serbska, stacjonarne drugiego stopnia (WFLG-0235D-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na filologii słowiańskiej

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Studia co najmniej I stopnia z zakresu slawistyki (filologii lub kulturoznawstwa), historii, etnologii, politologii o nachyleniu słowianoznawczym. Lista rankingowa ustalana jest w oparciu o ocenę na dyplomie i rozmowę kwalifikacyjną na temat kraju wybranej specjalizacji językowej. Szczegółowe informacje o sposobie obliczania ostatecznego wyniku postępowania znajdują isę na stronie www.rekrutacja@uj.edu.pl

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwerstecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii w systemie nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej kierunku - ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w wybranych subdyscyplinach filologii - ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z obszaru studiowanej dyscypliny - ma świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej zmienności oraz wiedzę na temat kompetencji semiolingwistycznej - ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach studiowanej dyscypliny z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych - ma pogłębioną wiedzę o wybranych kierunkach rozwoju i osiągnięciach w ramach subdyscyplin studiowanej specjalności - ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach analiz, interpretacji i wartościowania tekstów kultury w zakresie studiowanej dyscypliny - zna i rozumie pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiego - ma wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym UMIEJĘTNOŚCI - wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów drugiego stopnia praktyczną i teoretyczną znajomością języków specjalności, przy czym dla grupy języków A/: posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi przez ESOKJ – poziom C2 dla języka specjalności - w wybranych specjalnościach posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi przez ESOKJ – poziom B2+ w zakresie dodatkowego języka obcego - posiada umiejętność przygotowania w języku polskim i/lub w języku specjalności różnych prac pisemnych o charakterze ogólnym i specjalistycznym, odnoszących się do różnych dziedzin życia i kultury (w tym również prac mających znamiona tekstu naukowego) - potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić różnego rodzaju wystąpienia ustne w języku polskim i/lub w języku specjalności na wybrany temat, z wykorzystaniem literatury przedmiotu - w przypadku określonych specjalności i specjalizacji języków grupy A/ posiada kompetencje potrzebne do przekładu tekstów o charakterze ogólnym lub specjalistycznym, bądź do nauczania języka obcego - potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne oraz formułować krytyczne sądy - potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie specjalności - potrafi w sposób krytyczny formułować, analizować i syntetyzować problemy badawcze w zakresie studiowanej przez siebie dyscypliny, dobrać adekwatne metody i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych problemów i dokonać prezentacji opracowanych zagadnień przy wykorzystaniu różnych form i metod - przy rozwiązywaniu problemów w zakresie wybranej specjalności potrafi integrować wiedzę właściwą dla różnych dyscyplin humanistycznych - potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich pogłębioną analizę i interpretację, z zastosowaniem zróżnicowanych metod w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego - posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania i syntetyzowania wniosków - wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi porozumiewać się i dyskutować w różnych gremiach na temat dziedzin nauki studiowanych w ramach kierunku filologia KOMPETENCJE SPOŁECZNE - rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania - rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego zawodu i kieruje się jej zasadami - ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności i działa na rzecz jego zachowania - uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form oraz interesuje się nowymi zjawiskami w kulturze