Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia polska nauczycielska > Filologia polska nauczycielska, stacjonarne pierwszego stopnia

Filologia polska nauczycielska, stacjonarne pierwszego stopnia (WPL-0193-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski

Program studiów obejmuje dwa aspekty: kształcenie filologiczne i przygotowanie zawodowe nauczyciela polonisty. Kształcenie filologiczne realizowane jest w ramach dwóch modułów: literaturoznawczego i językoznawczego. Na przedmioty z zakresu literaturoznawstwa (literatura staropolska, literatura oświecenia, literatura romantyzmu, literatura pozytywizmu, literatura Młodej Polski, historia literatury polskiej 1918-1945, historia literatury polskiej 1945-1989, poetyka z elementami teorii literatury, analiza dzieła literackiego, literatura dziecięca i młodzieżowa, literatura powszechna) przewidziano 870 godzin. Przedmioty językoznawcze (gramatyka opisowa języka polskiego, język staro-cerkiewno-słowiański, warsztaty sprawności językowej, gramatyka historyczna języka polskiego, dialektologia i socjolingwistyka, kultura języka, leksykologia i leksykografia, historia języka) obejmują 480 godzin. W tym nurcie kształcenia mieszczą się też przedmioty opcjonalne (seminarium licencjackie, opcja, wykład monograficzny – łącznie 150 godz.), pozwalające realizować w pogłębionym stopniu w zależności od preferencji studenta moduł językoznawczy lub literaturoznawczy. Przedmioty wspierające budowanie warsztatu filologicznego to: historia Polski, historia filozofii, wprowadzenie do wiedzy o kulturze i nauki pomocnicze, na które przeznaczono łącznie 150 godzin. Dopełnieniem modułu filologicznego są lektoraty z języka łacińskiego w wymiarze 90 godzin oraz z dowolnego nowożytnego języka obcego (120 godzin). Przygotowanie zawodowe nauczyciela polonisty prowadzone jest w dwóch zakresach przedmiotowych: pedagogiczno-psychologicznym oraz dydaktycznym . Moduł pedagogiczno-psychologiczny tworzą przedmioty: psychologia dla nauczycieli polonistów oraz pedagogika dla nauczycieli polonistów, diagnostyka edukacyjna i psychologiczno-pedagogiczne aspekty pracy nauczyciela (razem 240 godz.). Moduł dydaktyczny obejmuje: podstawy dydaktyki ogólnej i przedmiotowej, kształcenie językowe, literackie i kulturowe w szkole podstawowej, dydaktykę języka polskiego w szkole podstawowej, pragmatykę zawodu nauczyciela polonisty. W obręb tego modułu wchodzą również przedmioty: emisja głosu i kultura wystąpień publicznych, technologia informacyjna w pracy polonisty (łącznie 195 godz.). W trakcie zajęć z dydaktyki języka polskiego prowadzone są praktyki śródroczne pod kierunkiem nauczyciela akademickiego w szkołach podstawowych. Praktyki ciągłe odbywają się po czwartym semestrze studiów i obejmują 80 godz. Do programu studiów włączone zostały również przedmioty ogólnouniwersyteckie: ochrona własności intelektualnej (15 godzin), bezpieczeństwo i higiena pracy (e-learning w wymiarze 4 godzin), wychowanie fizyczne (60 godzin).
Uwaga!
Wszyscy studenci przyjęci w r. ak. 2019/2020 na I rok studiów licencjackich na kierunek „filologia polska nauczycielska” na WP UJ będą jednocześnie uczestnikami projektu „Profesjonalny polonista. Praktyka i personalizacja” (POWR.03.01.00-00-KN01/18) realizowanego (2019-2023) przez Wydział Polonistyki, który jest beneficjentem konkursu NCBiR dla uczelni wdrażających program MNiSW „Nowe modele kształcenia nauczycieli” . Studenci będą przez 3-letni cykl kształcenia przygotowywani do wykonywania zawodu zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli, ale jednocześnie będą: korzystać ze spersonalizowanej opieki nauczycieli akademickich i innowacyjnych narzędzi dydaktycznych; uczestniczyć w zagranicznych praktykach i wizytach studyjnych; korzystać z dofinansowania na realizację studenckich projektów edukacyjnych; brać udział w warsztatach polskich i zagranicznych ekspertów, pogłębiających ich kompetencje zawodowe i szanse na rynku pracy.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencja na filologii polskiej nauczycielskiej

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Student(ka) uzyskał(a) kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

świadectwo dojrzałości

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - ma podstawową wiedzę w zakresie periodyzacji literatury polskiej w kontekście literatury światowej, zna najważniejszych przedstawicieli, zjawiska literatury i kultury poszczególnych epok i okresów lit., rozumie sens pojęcia prądu, stylu, konwencji w ramach danej epoki - zna i rozumie najważniejsze pojęcia z zakresu poetyki, umie wymienić główne nurty w teoriach literatury XX w. oraz ich głównych przedstawicieli - ma wiedzę w zakresie polskiej literatury współczesnej, zna najważniejszych prozaików, poetów, dramatopisarzy i krytyków oraz ich twórczość; a także najważniejsze instytucje kultury, szczególnie polskie i ma orientację we współczesnym życiu kulturalnym - ma wiedzę w zakresie budowy, funkcjonowania, pochodzenia i historycznego rozwoju polszczyzny ogólnej i jej form językowych. Rozumie znaczenie języka jako narzędzia społecznej komunikacji i przekazu wartości kulturowych oraz tworzywa artystycznego - ma wiedzę na temat podstawowych mechanizmów retorycznych i strategii komunikacyjnych oraz zna i rozumie ich znaczenie w wystąpieniach publicznych, a także kontaktach interpersonalnych - ma wiedzę na temat odmian i stylów funkcjonalnych języka polskiego, rozumie znaczenie kultury języka w komunikacji i życiu społecznym oraz w ma wiedzę na temat geograficznego i społecznego zróżnicowania języka polskiego - ma podstawową wiedzę o powiązaniach interdyscyplinarnych literaturoznawstwa z antropologią, filozofią i estetyką; zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji literatury w kontekście innych sztuk - zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego - zdobywa wiedzę specjalistyczną UMIEJĘTNOŚCI - potrafi zinterpretować z zastosowaniem różnych metod utwór literacki, umieścić go w kontekście historycznoliterackim, kulturowym i biograficznym; umie odnieść tekst literacki do innego dzieła sztuki - potrafi nazwać środki stylistyczne i językowe użyte w tekście, wyjaśnić ich funkcje oraz odnieść je do interpretacji - prowadzi pod kierunkiem opiekuna naukowego prace badawcze na podstawowym poziomie - posiada umiejętność samodzielnego przygotowania i przedstawienia typowych wystąpień pisemnych i ustnych na różnych poziomach formalności, w języku polskim i obcym - używa argumentów, form i konstrukcji językowych ze świadomością ich efektu retorycznego i perswazyjnego oraz komunikacyjnej skuteczności - posiada kompetencje w zakresie analizy synchronicznej i diachronicznej form językowych i tekstów typowych gatunków mowy - umie określić wartość i przydatność stylistyczną środków językowych i czynić użytek z różnego typu słowników, baz danych; umie ocenić poprawność językową tekstów pisanych i mówionych, na poziomie normy wzorcowej i użytkowej - posługuje się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego - potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa; potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację tekstów literackich oraz innych tekstów kultury z zastosowaniem różnych metod; rozpoznaje historyczną zmienność zjawisk literackich i kulturowych - wykrywa i określa zależności oraz związki typologiczne między tekstami literackimi oraz między literaturą a dziełami muzycznymi i plastycznymi, prowadzi na poziomie podstawowym pracę badawczą o charakterze polonistycznym pod kierunkiem opiekuna naukowego; pisze rozprawki polonistyczne - zdobywa umiejętności specjalistyczne KOMPETENCJE SPOŁECZNE - wykazuje gotowość do kształtowania świadomości kulturowej społeczeństwa poprzez propagowanie literatury i czytelnictwa - jest świadom(a) roli literatury w integracji społecznej i aktywnie współuczestniczy w tym procesie - wykazuje troskę o zachowanie polskiego językowego dziedzictwa i propagowanie wzorców językowej poprawności i kultury osobistej - zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy polonistycznej, rozumie potrzebę stałego jej uzupełniania i rozwijania - ma świadomość znaczenia wspólnotowego dziedzictwa kulturowego dla rozumienia dawnych i współczesnych zjawisk społecznych, kulturalnych i artystycznych - zna i rozumie idee wielokulturowości, pielęgnuje ideę dialogu międzykulturowego z perspektywy uczestnika i współtwórcy kultury polskiej - potrafi porozumiewać się, współdziałać i pracować w grupie, właściwie określając zadania swoje i pozostałych członków grupy - świadomie buduje relacje interpersonalne oraz ma świadomość roli polonistyki i jej wpływu na kształtowanie poczucia tożsamości narodowej młodego pokolenia, jego stosunku do rodzimej kultury i języka oraz ich postaw estetycznych, aksjologicznych i społecznych - dostrzega konieczność kształcenia kompetencji językowych, literackich i kulturowych społeczeństwa oraz przygotowywania młodego pokolenia do uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym kraju