Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia germańska z językiem angielskim > Filologia germańska z językiem angielskim, stacjonarne drugiego stopnia

Filologia germańska z językiem angielskim, stacjonarne drugiego stopnia (WFLG-0224-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: angielski, niemiecki
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na filologii germańskiej z językiem angielskim

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent przygotowany jest do pracy zawodowej w wydawnictwach, redakcjach czasopism, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka niemieckiego i angielskiego.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Do podjęcia studiów upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na kierunkach w obszarze nauk humanistycznych. Dodatkowym kryterium formalnym jest udokumentowana znajomość języka niemieckiego na poziomie C1 oraz udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie C1 . Kryterium kwalifikacji stanowi ocena z egzaminu dyplomowego z wagą 60 oraz średnia ze studiów liczona zgodnie z regulaminem jednostki wydającej dyplom z wagą 40.

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 47/IV/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2015/2016 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii w systemie nauk humanistycznych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej kierunku - ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w wybranych subdyscyplinach filologii - ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z obszaru studiowanej dyscypliny - ma świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej zmienności oraz wiedzę na temat kompetencji semiolingwistycznej - ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach studiowanej dyscypliny z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych - ma pogłębioną wiedzę o wybranych kierunkach rozwoju i osiągnięciach w ramach subdyscyplin studiowanej specjalności - ma pogłębioną wiedzę o wybranych metodach analiz, interpretacji i wartościowania tekstów kultury w zakresie studiowanej dyscypliny - zna i rozumie pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiego - ma wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym UMIEJĘTNOŚCI - wykazuje się odpowiednią do poziomu studiów drugiego stopnia praktyczną i teoretyczną znajomością języków-specjalności, przy czym dla grupy języków A/: posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi przez ESOKJ – poziom C2 dla języka specjalności - posiada umiejętności językowe w zakresie dodatkowego języka obcego - posiada umiejętność przygotowania w języku polskim i w języku specjalności różnych prac pisemnych o charakterze ogólnym i specjalistycznym, odnoszących się do różnych dziedzin życia i kultury (w tym również prac mających znamiona tekstu naukowego) - potrafi samodzielnie przygotować i przedstawić różnego rodzaju wystąpienia ustne w języku polskim i w języku specjalności na wybrany temat, z wykorzystaniem literatury przedmiotu - w przypadku określonych specjalności i specjalizacji posiada kompetencje potrzebne do przekładu tekstów o charakterze ogólnym lub specjalistycznym, bądź do nauczania języka obcego - potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne oraz formułować krytyczne sądy - potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie specjalności - potrafi w sposób krytyczny formułować, analizować i syntetyzować problemy badawcze w zakresie studiowanej przez siebie dyscypliny, dobrać adekwatne metody i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych problemów i dokonać prezentacji opracowanych zagadnień przy wykorzystaniu różnych form i metod - przy rozwiązywaniu problemów w zakresie wybranej specjalności potrafi integrować wiedzę właściwą dla różnych dyscyplin humanistycznych - potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich pogłębioną analizę i interpretację, z zastosowaniem zróżnicowanych metod w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego - posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania i syntetyzowania wniosków - wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi porozumiewać się i dyskutować w różnych gremiach na temat dziedzin nauki studiowanych w ramach kierunku filologia KOMPETENCJE SPOŁECZNE - rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania - rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego zawodu i kieruje się jej zasadami - ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności i działa na rzecz jego zachowania - uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form oraz interesuje się nowymi zjawiskami w kulturze