Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia klasyczna > Filologia klasyczna, stacjonarne pierwszego stopnia

Filologia klasyczna, stacjonarne pierwszego stopnia (WFLG-0126-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na filologii klasycznej

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

konkurs świadectw dojrzałości i egzaminu maturalnego

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn.zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. WIEDZA : ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii klasycznej w systemie nauk humanistycznych oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej, ma podstawową i uporządkowaną wiedzę z zakresu aparatu pojęciowo-terminologicznego stosowanego w filologii klasycznej, ma uporządkowaną wiedzę w zakresie języków klasycznych oraz świadomość kompleksowej natury języka, jego złożoności i historycznej zmienności, ma uporządkowaną wiedzę podstawową o historii literatur starożytnej Grecji i Rzymu, ma podstawową wiedzę o powiązaniach filologii klasycznej z innymi dyscyplinami naukowymi w obszarze nauk humanistycznych, ma podstawową wiedzę o historii badań i głównych kierunkach rozwoju nauk o starożytności, zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury powstałych w tradycji grecko-rzymskiej oraz do niej się odwołujących, zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiego, ma podstawową wiedzę o kulturze współczesnej w zakresie nawiązującym do starożytnej tradycji grecko-rzymskiej. UMIEJĘTNOŚCI: wykazuje się praktyczną i teoretyczną znajomością języków klasycznych w stopniu umożliwiającym samodzielną lekturę oryginalnych tekstów greckich i łacińskich o średnim stopniu trudności, posiada umiejętności językowe na poziomie B2 (według standardów ESOKJ) w zakresie wybranego języka obcego nowożytnego, posiada umiejętność tworzenia typowych prac pisemnych oraz przygotowania wystąpień ustnych dotyczących wybranych zagadnień szczegółowych w zakresie filologii klasycznej z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł, potrafi dokonać poprawnego przekładu tekstu greckiego i łacińskiego o średnim stopniu trudności, potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła polskie i obcojęzyczne, potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie filologii klasycznej, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego, potrafi pod kierunkiem opiekuna naukowego formułować i analizować problemy badawcze w zakresie filologii klasycznej oraz dobrać metody i narzędzia pozwalające na rozwiązanie tych problemów; potrafi też dokonać prezentacji opracowanych zagadnień, potrafi rozpoznać różne rodzaje tekstów kultury oraz przeprowadzić ich analizę i interpretację z zastosowaniem podstawowych metod, w celu określenia ich znaczeń, miejsca w procesie historyczno-kulturowym i oddziaływania społecznego, posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów, a także formułowania wniosków, wykorzystując różnorodne techniki komunikacyjne potrafi porozumiewać się i dyskutować na temat dziedzin nauki studiowanych w ramach kierunku filologia klasyczna. KOMPETENCJE SPOŁECZNE: rozumie potrzebę rozwoju posiadanych przez siebie umiejętności i wiedzy, potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, potrafi określić priorytety przy realizacji określonego zadania, rozumie konieczność przestrzegania etyki swojego zawodu i kieruje się jej zasadami, ma świadomość wartości dziedzictwa kultury starożytnej Grecji i Rzymu, jest świadom odpowiedzialności za jego zachowanie, uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form.