Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Farmacja > Farmacja, niestacjonarne jednolite magisterskie

Farmacja, niestacjonarne jednolite magisterskie (WFAR-0021-JNO)

jednolite magisterskie
niestacjonarne (z programem identycznym jak na studiach stacjonarnych), 5,5 roku
Język: polski

Studia na kierunku farmacja trwają 5 i pół roku. Program pierwszych dwóch lat obejmuje przedmioty podstawowe (chemia nieorganiczna, organiczna i analityczna, farmacja fizyczna, botanika, fizjologia i anatomia człowieka, biochemia ogólna, informatyka i elementy matematyki wyższej) i ma na celu stworzenie teoretycznych podstaw do dalszych studiów i realizacji przedmiotów kierunkowych (chemii leków, farmakologii, toksykologii, farmakognozji, technologii postaci leku, biofarmacji, farmakoterapii, opieki farmaceutycznej). Do zajęć obowiązkowych należą także takie przedmioty, jak język angielski i język łaciński (dotyczy tylko osób nieposiadających oceny z tego przedmiotu na świadectwie dojrzałości), wychowanie fizyczne, historia farmacji, filozofia, psychologia z socjologią. Integralną częścią programu jest również realizacja pracy magisterskiej. W programie studiów są obowiązkowe miesięczne praktyki wakacyjne w aptece ogólnodostępnej i szpitalnej, realizowane po III i IV roku studiów oraz 6-miesięczna praktyka zawodowa w aptece realizowana w ramach VI roku studiów. W programie znajdują się również zajęcia fakultatywne, które mają na celu poszerzenie wiedzy związanej z produktami leczniczymi oraz ich stosowaniem.
Studia farmaceutyczne przygotowują do pracy w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych, w laboratoriach związanych z analizą leków, w przemyśle farmaceutycznym. Absolwenci z zamiłowaniem do pracy badawczej mogą kontynuować kształcenie w ramach szkół doktorskich lub podjąć pracę na uczelni oraz w instytutach naukowo-badawczych związanych z badaniem i rozwojem leków.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na farmacji (mgr farm.)

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Dyplom stanowi podstawę do ubiegania się o prawo wykonywania zawodu farmaceuty. Studia przygotowują absolwenta do podjęcia pracy w placówkach zdrowia publicznego t.j. aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych, a także w zakładach przemysłu farmaceutycznego oraz analitycznych laboratoriach jednostek badawczych i przemysłowych.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Kandydaci, którzy w ramach „ nowej matury” zdawali egzamin z zakresu biologii i chemii na poziomie rozszerzonym przyjmowani byli na podstawie wyników z egzaminu maturalnego. Kandydaci, którzy legitymowali się „ starą maturą” bez poziomu rozszerzonego z biologii i chemii przystępowali do ujednoliconego w skali kraju egzaminu wstępnego o porównywalnym poziomie wiedzy z nową maturą na poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów: biologii i chemii. O kolejności na liście rankingowej decydowała suma punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego lub egzaminu wstępnego.

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2012 r. poz. 631). Standardy określają wymagania ogólne, w tym liczbę godzin zajęć, sylwetkę absolwenta, treści nauczania dla poszczególnych przedmiotów, w podziale na grupy przedmiotów kształcenia ogólnego, podstawowe i kierunkowe, a także zalecenia oraz wymagania dotyczące odbycia praktyk