Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Europeistyka > Double Degree Strasburg MA Programme

Double Degree Strasburg MA Programme (WSMP-E317E-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: angielski, francuski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na europeistyce

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie : wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z póź. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - ma rozszerzoną wiedzę o miejscu europeistyki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi - posiada uporządkowaną, rozszerzoną wiedzę dotyczącą poszczególnych subdyscyplin wchodzących w skład studiów europeistycznych (prawo, polityka, ekonomia, historia, społeczeństwo i kultura), a także pogłębioną w zakresie wybranej przez siebie specjalizacji - posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę dotyczącą terminologii używanej w naukach humanistycznych i społecznych - posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie metod i narzędzi badawczych oraz techniki pozyskiwania i opracowywania danych, a także wiedzę dotyczącą stawiania hipotez badawczych i procesu ich weryfikacji - posiada informacje w zakresie podstaw wiedzy o państwie i prawie oraz prawa ochrony własności intelektualnej - posiada rozszerzoną, a w przypadku specjalizacji pogłębioną, wiedzę w zakresie prawa międzynarodowego publicznego, prawa Unii Europejskiej oraz prawa Rady Europy, włączając w to zagadnienia związane z ochroną praw człowieka - zna zagadnienia z zakresu myśli politycznej: prądy ideologiczne i doktryny polityczne, a także zależności między nimi - posiada uporządkowaną, pogłębioną wiedzę w zakresie współczesnej historii stosunków międzynarodowych oraz współczesnej historii politycznej i społecznej Polski i Europy - posiada uporządkowaną, rozszerzoną wiedzę dotyczącą teorii integracji europejskiej oraz wie, w jaki sposób zastosować modele teoretyczne do analizy procesów integracji europejskiej, w tym integracji subregionalnej - posiada pogłębioną wiedzę w zakresie terminologii dotyczącej demokratycznych i niedemokratycznych form rządów, a także zna proces rozwoju systemów politycznych w Europie i ich współczesne modele - ma pogłębioną wiedzę w zakresie struktury instytucjonalnej Unii Europejskiej, w tym charakteru poszczególnych instytucji, a także wiedzę na temat udziału tych instytucji w procesach decyzyjnych UE - posiada rozszerzoną, a w przypadku specjalizacji pogłębioną, wiedzę o zakresie i działaniu wspólnych polityk Unii Europejskiej i ich wpływu na rolę i pozycję Unii Europejskiej w systemie stosunków międzynarodowych - posiada rozszerzoną, a w przypadku specjalizacji pogłębioną, znajomość terminologii z zakresu nauk ekonomicznych oraz zasad działania wspólnego rynku - posiada rozszerzone informacje z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz europejskiej integracji gospodarczej - ma rozszerzoną, a w przypadku specjalizacji pogłębioną, wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach - posiada uporządkowaną, rozszerzoną wiedzę na temat tradycyjnych i współczesnych nurtów i systemów z zakresu antropologii, socjologii, filozofii i psychologii społecznej, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania - ma rozszerzoną, a w przypadku specjalizacji pogłębioną, wiedzę dotyczącą dziedzictwa kulturowego Europy oraz współczesnego życia kulturalnego Europy, a także działalności najważniejszych instytucji zajmujących się tą tematyką - posiada wiedzę na temat praktycznego wykorzystania zdobywanych wiadomości oraz wiedzę dotyczącą tego, jakie możliwości rozwoju zapewniają fundusze europejskie, zarówno w zakresie rozwoju własnego, jak i rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej - posiada rozszerzoną wiedzę na temat roli i znaczenia środków masowego przekazu w życiu społecznym i politycznym - ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą zasad i norm etycznych - posiada podstawową wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych - posiada wiedzę na temat potrzeby praktykowania zdrowego trybu życia UMIEJĘTNOŚCI - umie wyszukiwać, selekcjonować i poprawnie wykorzystać informacje, stosując odpowiedni dobór źródeł, umie zastosować odpowiednią gradację wykorzystywanych źródeł - potrafi czytać ze zrozumieniem i analizować krytycznie teksty z dziedzin wchodzących w skład studiów europejskich, potrafiąc porównać je ich zawartość do tekstów zawierających inne poglądy na dany temat, potrafi je skonfrontować i wyciągnąć własne wnioski - posiada poszerzone umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla europeistyki - umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami wykładowców i promotora - potrafi poprawnie stosować terminologię z zakresu dziedzin wchodzących w skład studiów europeistycznych - posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, a także z poszanowaniem odmiennego zdania innych uczestników dyskusji - umie zastosować teorie i schematy poznane w ramach poszczególnych dziedzin nauk europeistycznych do prawidłowej analizy wydarzeń i wyciągania trafnych wniosków dotyczących związków przyczynowo-skutkowych obserwowanych zjawisk - potrafi artykułować i bronić własnych poglądów w sprawach społecznych i światopoglądowych - potrafi napisać eseje o charakterze naukowym, mające charakter samodzielnej pracy twórczej, w języku polskim oraz w wybranym języku obcym (lub innym języku, w którym prowadzone są studia), stosując przy tym odpowiedni dobór źródeł i poprawny warsztat, a także napisać pracę magisterską, w której zawarte zostaną prawidłowo sformułowane i odpowiednio zweryfikowane hipotezy badawcze - posiada umiejętność przygotowania wystąpienia ustnego, w języku polskim oraz wybranym języku obcym (lub innym języku, w którym prowadzone są studia), mogącego stanowić zarówno wynik pracy indywidualnej, jak i grupowej - potrafi zrekonstruować historię procesów integracyjnych w Europie, a także procesów regionalizacji i globalizacji na świecie oraz ich wpływ na charakter współczesnych społeczeństw europejskich - potrafi w trakcie opracowywania wystąpień pisemnych i ustnych stosować zasady uczciwej i rzetelnej pracy naukowej - posiada umiejętność efektywnej pracy, zarówno indywidualnej, jak i zespołowej, respektując zasady uczciwego współzawodnictwa - potrafi posługiwać się dwoma językami obcymi, w tym przynajmniej jednym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego - umie zrekonstruować procesy decyzyjne w instytucjach i organach Unii Europejskiej - potrafi poddać analizie procesy społeczne zachodzące we współczesnych społeczeństwach państw europejskich, uwzględniając charakter europejskiej kultury politycznej oraz europejskiej tożsamości cywilizacyjnej - potrafi uczestniczyć w dyskusji akademickiej z zakresu studiów europejskich oraz przygotować wielowątkowe wystąpienie publiczne w języku polskim oraz wybranym języku obcym (lub innym języku, w którym prowadzone są studia) na zagadnienia związane z tematyką europejską - potrafi integrować różne podejścia teoretyczne w wyjaśnianiu genezy i konsekwencji obserwowanych zjawisk politycznych, społecznych i gospodarczych - potrafi zaplanować i przeprowadzić projekty badawcze wykorzystując różne podejścia, metody, techniki badawcze i analityczne KOMPETENCJE SPOŁECZNE - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się pod względem zawodowym i rozwoju osobistego, potrafi wyznaczyć kierunki własnego rozwoju - potrafi efektywnie pracować indywidualnie, jak również współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - potrafi precyzyjnie wyznaczyć cele działania oraz ustalić kolejność ich realizacji, nadając im różne priorytety - ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy - rozwija swoje zainteresowania poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, potrafiąc wykorzystać w tym celu swą wiedzę z zakresu funduszy europejskich - jest przygotowany do funkcjonowania w środowisku zawodowym - konsekwentnie przestrzega zasad rzetelności zawodowej, odnosząc się z szacunkiem do innych - jest świadomy konieczności ponoszenia konsekwencji własnego i zespołowego działania