Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Elektroniczne przetwarzanie informacji > Elektroniczne przetwarzanie informacji, stacjonarne pierwszego stopnia

Elektroniczne przetwarzanie informacji, stacjonarne pierwszego stopnia (WZKS-123-0-ZD-6)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na elektronicznym przetwarzaniu informacji

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

webmaster, grafik komputerowy

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Świadectwo dojrzałości - polska nowa matura 2002-2015 (wyniki matury: j. polski i matematyka), polska stara matura (na podstawie wyników Centralnych Egzaminów Wstępnych). Szczegółowe informacje o sposobie obliczania wyników nowej matury oraz sposobie przeprowadzania CEW znajdują się na stronie www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - zna elementy analizy matematycznej i algebry liniowej oraz elementy statystyki konieczne do opisu algorytmów i danych, a także do programowania - zna elementy logiki: klasyczny rachunek zdań, rachunek predykatów, algebrę Boola oraz rozumowanie dedukcyjne i indukcyjne - zna podstawy teoretyczne informatyki, obejmujące pojęcia: algorytm, złożoność algorytmu, struktury danych i ich typy - zna podstawy programowania strukturalnego, elementy programowania obiektowego oraz elementy programowania logicznego - zna budowę i funkcje systemu operacyjnego oraz zasady instalacji i uruchamiania serwerów usług oraz serwerów aplikacji - zna w stopniu podstawowym budowę i funkcjonowanie sieci komputerowych, elementarne zasady budowy i funkcje urządzeń aktywnych oraz podstawowe zasady bezpiecznej komunikacji w sieci Internet - zna budowę i funkcje baz danych, w tym: modelowanie danych, relacyjne bazy danych, języki zapytań do baz danych, systemy zarządzania bazami danych - zna zaawansowane narzędzia i metody budowy statycznego i dynamicznego dokumentu hipertekstowego - zna w stopniu zaawansowanym architekturę klient–serwer oraz technologie służące do jej realizacji w sieci Internet - zna metody programowaniu aplikacji internetowych oraz odpowiednie strukturalne i obiektowe języki programowania wysokiego poziomu - zna podstawy grafiki komputerowej, obejmujące: komputerowe modele barw, podstawowe prymitywy graficzne, przekształcenia geometryczne, formaty plików graficznych - zna podstawy animacji komputerowej, obejmujące zasady animacji klasycznej, animacji proceduralnej, metody i algorytmy wykrywania kolizji, modelowanie oświetlenia i modelowanie trójwymiarowe (3D) - zna podstawy rejestracji i odtwarzania muzyki w systemach komputerowych - zna podstawy modelowania i projektowania systemów komputerowych (w metodyce strukturalnej i obiektowej) oraz zna podstawowe modele (cykle) rozwoju oprogramowania - zna budowę i funkcje graficznego interfejsu użytkownika oraz zasady ergonomii w projektowaniu interfejsu - zna w stopniu podstawowym prawo autorskie, prawo Internetu i elementy prawa patentowego - zna poszczególne działy poetyki opisowej, a także literackie i użytkowe gatunki tekstu oraz ich właściwości - zna gramatykę, stylistykę i semantykę współczesnego języka oraz podstawy leksykologii, leksykografii i tekstologii - zna podstawy retoryki: zasady kompozycji, argumentacji, erystyki i dobierania figur językowych do celu perswazji - zna specyfikę tworzenia tekstów użytkowych przeznaczonych do publikacji w Internecie oraz podstawy architektury informacji - zna w stopniu podstawowym psychologiczne mechanizmy percepcji - zna podstawowe zasady budowy obrazu: kompozycja, kolor i ich świadome użycie dla budowy określonych przekazów informacyjnych - zna podstawowe zasady budowy obrazu filmowego i techniki jego realizacji - zna w stopniu podstawowym budowę dzieła muzycznego i jego funkcje ilustracyjne - zna mechanizmy zarządzania informacją w Internecie UMIEJĘTNOŚCI - potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne do opisu problemu i tworzenia programów komputerowych - potrafi interpretować pojęcia, przeprowadzić dowód formalny oraz rozumowanie dedukcyjne i indukcyjne, a także potrafi zastosować te umiejętności w praktyce, w tym w programowaniu - potrafi skonstruować algorytm rozwiązujący zadany problem, napisać i uruchomić prosty program na zadany temat oraz czytać i analizować kod źródłowy - potrafi ze zrozumieniem korzystać z funkcji systemu operacyjnego; umie zainstalować system UNIX oraz potrafi zainstalować i uruchomić serwer usług i serwer aplikacji w tym systemie; umie także programować skrypty powłoki systemu UNIX - potrafi dokonać analizy wpisów w tablicy DNS oraz analizy wybranych elementów tablic routingu, a także umie zbudować prostą sieć i posługiwać się mechanizmami filtracji ruchu sieciowego - potrafi zaprojektować i zaimplementować bazę danych z wykorzystaniem modelu konceptualnego oraz relacyjnego, a także potrafi formułować polecenia w języku SQL (Structured Query Language) służące do przekształcania danych oraz ich schematu - potrafi zaprojektować i wykonać serwis WWW, stosując: HTML, style CSS, formularze, skrypty JavaScript, oraz potrafi dokonać walidacji wykonanego serwisu - potrafi obsługiwać mechanizm łączności pomiędzy serwerem i klientem (CGI) w języku C i w języku programowania wysokiego poziomu - potrafi zaprojektować i wykonać interakcyjny system WWW, współpracujący z bazą danych - potrafi zaprojektować i wykonać interfejs graficzny użytkownika zgodnie z zasadami ergonomii obowiązującymi w projektowaniu systemów komputerowych - potrafi przeprowadzić audyt serwisu WWW - potrafi zaprojektować i wykonać zaawansowany projekt graficzny w technice wektorowej 2D - potrafi zaprojektować kilkuminutową animację złożonego obiektu i wykonać projekt za pomocą programu graficznego 3D - potrafi wykonać analizę wymagań użytkownika względem systemu informatycznego i stworzyć model wymagań (w metodyce strukturalnej i obiektowej), a także potrafi zaprojektować strukturę i wdrożenie systemu komputerowego - potrafi zaprojektować i wykonać dokumentację techniczną systemu informatycznego oraz instrukcję obsługi przeznaczoną dla użytkownika systemu - potrafi korzystać w praktyce z systemów kontroli wersji, przeznaczonych do współpracy w grupie roboczej - potrafi korzystać z wiedzy na temat zasad prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa Internetu i prawa patentowego w praktyce zawodowej, mając świadomość konieczności zasięgania porad specjalisty w sytuacjach szczegółowych - potrafi analizować tekst pod kątem budowy świata przedstawionego, roli podmiotu oraz języka, a także potrafi tworzyć teksty o różnych właściwościach stylistycznych, przeznaczeniu i konstrukcji - potrafi ze zrozumieniem dokonać analizy języka tekstu oraz potrafi zastosować wiedzę konieczną do analizy przy tworzeniu spójnego tekstu - potrafi dokonać praktycznej analizy znaczenia symbolu językowego i potrafi zastosować tę umiejętność do projektowania struktury informacji - potrafi dokonać krytycznej analizy tekstów i przekazów medialnych pod kątem zawartych w nich zabiegów perswazyjnych - potrafi świadomie korzystać z kardynalnych założeń estetycznych i użyć ich do budowy obrazu z celowym odniesieniem do aspektu treści - potrafi wykonać kilkuminutowy film dokumentalny wedle samodzielnie napisanego scenariusza, wykazując rozumienie podstawowych pojęć i technik - potrafi zaprojektować i wykonać w technice cyfrowej ilustrację muzyczną do kilkuminutowego filmu dokumentalnego - potrafi zastosować wiedzę o tekście, obrazie i dźwięku w procesie projektowania i wykonywania aplikacji internetowych - potrafi wykonać zaawansowany projekt informatyczny na wybrany temat, stosując poznane technologie - potrafi wykorzystać znajomość mechanizmów percepcji przy tworzeniu interfejsu użytkownika - potrafi znaleźć literaturę przedmiotu i pozyskiwać z niej informacje niezbędne do ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych - potrafi przygotować prezentację na zadany temat, w szczególności dotyczącą projektu informatycznego - potrafi korzystać z obcojęzycznej literatury przedmiotu i ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami poziomu B2 ESOKJ - potrafi stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy KOMPETENCJE SPOŁECZNE - potrafi pracować indywidualnie i w zespole - wie, czym jest takt retoryczny i zasada stosowności, budując dobre relacje interpersonalne - potrafi określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, a także wytyczyć kolejne etapy pracy - rozumie potrzebę ustawicznego poszerzania wiedzy i umiejętności

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lab - Laboratorium
x - Egzamin
x - Zaliczenie na ocenę
Dla kandydatów
Pierwszy rok, elektroniczne przetwarzanie informacjiECTSwykćwkonlabzal
Analiza matematyczna i algebra liniowa66060x
Bazy danych 143030x
Dokument hipertekstowy430x
Dokument hipertekstowy - projekt515x
Logika33030x
Projektowanie graficzne660x
Projektowanie graficzne - projekt630x
Poetyka63060x
Stylistyka63060x
Technologie internetowe - wprowadzenie215x
Wstęp do informatyki41530x
Wprowadzenie do programowania43030x
Wprowadzenie do programowania - projekt515x
Inne1TODOTODOTODO
Razem:612253007590

1 - TODO: Opisz słownie wymagania lub usuń ten przypis, jeśli wymagania są zrozumiałe bez opisu. Skorzystaj z komentarzy niżej.

Drugi rok, elektroniczne przetwarzanie informacjiECTSwykćwkonlabzal
Animacja komputerowa43030x
Animacja komputerowa - projekt515x
Algorytmy i struktury danych43030x
Bazy danych 2430x
Bazy danych 2 - projekt515x
Grafika komputerowa43030x
Grafika komputerowa - projekt515x
Obraz filmowy33030x
Obraz filmowy - projekt415x
Psychologia percepcji430x
Prawo własności intelektualnej i prawo Internetu360x
Systemy operacyjne 2430x
Systemy operacyjne i sieci33030x
System interakcyjny430x
System interakcyjny - projekt515x
Wstęp do semantyki41530x
Inne1TODOTODOTODO
Razem:65255165180

1 - TODO: Opisz słownie wymagania lub usuń ten przypis, jeśli wymagania są zrozumiałe bez opisu. Skorzystaj z komentarzy niżej.

Trzeci rok, elektroniczne przetwarzanie informacjiECTSwykćwkonlabzal
Interfejs graficzny430x
Interfejs graficzny - projekt515x
Modelowanie i projektowanie systemów komputerowych43030x
Przetwarzanie dźwięku230x
Przetwarzanie obrazu i dźwięku - projekt515x
Kompozycja z elementami retoryki33030x
Sieci komputerowe 2430x
Struktura informacji w tekście215x
Zarządzanie informacją w Internecie660x
stacjonarne I stopnia, rok 3, do wyboru seminarium licencjackie1TODOTODOTODO
stacjonarne I stopnia, rok 3, do wyboru projekt dyplomowy1TODOTODOTODO
Inne1TODOTODOTODO
Razem:35601353090

1 - TODO: Opisz słownie wymagania lub usuń ten przypis, jeśli wymagania są zrozumiałe bez opisu. Skorzystaj z komentarzy niżej.