Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Elektroniczne przetwarzanie informacji > Elektroniczne przetwarzanie informacji, stacjonarne drugiego stopnia

Elektroniczne przetwarzanie informacji, stacjonarne drugiego stopnia (WZKS-0123-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: polski

Studia elektroniczne przetwarzanie informacji są interdyscyplinarnymi studiami informatyczno -humanistycznymi. Celem studiów jest poznanie naturalnych (ludzkich) mechanizmów komunikacyjnych i zastosowanie wiedzy o tych mechanizmach do projektowania i implementacji interakcyjnych systemów komputerowych.
Studia drugiego stopnia mają dwa uzupełniające się cele.
Po pierwsze, doskonalą i pogłębiają wiedzę oraz umiejętności zdobyte na studiach pierwszego stopnia w takim zakresie, by przygotować absolwenta do projektowania i programowania zaawansowanych usług informacyjnych udostępnianych przez Internet.
Po drugie, studia przygotowują absolwenta do:
1) rozumienia i stosowania w praktyce opartych na metodach sztucznej inteligencji technologii automatycznej ekstrakcji informacji z dużych zbiorów tekstów oraz automatycznej analizy wyekstrahowanych informacji,
2) projektowania i implementacji interfejsu w języku naturalnym dla potrzeb dialogu człowiek -komputer łączącego metody sztucznej inteligencji, semantyki języka naturalnego i neurolingwistyki.
Teoretyczne i praktyczne poznanie mechanizmów funkcjonowania kultury symbolicznej oraz materialnej, a także ich odwzorowanie w Internecie pozwala studentowi właściwie osadzić problematykę ekstrakcji informacji i problematykę dialogu człowiek - komputer w kontekście kulturowym.
Umiejętności związane z semantyczną analizą danych językowych, problematyką dialogu człowiek – komputer, a także kulturowym osadzeniem problemów przetwarzania informacji odróżniają elektroniczne przetwarzanie informacji od kierunków informatycznych prowadzonych na UJ.
Program studiów drugiego stopnia obejmuje:
• przedmioty informatyczne: zaawansowane techniki programowania, teoria języków i automatów, sztuczna inteligencja i reprezentacja wiedzy, automatyczna ekstrakcja informacji, analiza danych w języku Python, interfejs użytkownika, e-learning;
• przedmioty humanistyczne: historia filozofii, filozofia kultury, analiza semantyczna, reprezentacja języka w mózgu i umyśle, reprezentacja obiektu materialnego, wprowadzenie do antropologii kultury, antropologia Internetu, etnologiczne metody badań terenowych;
• przedmioty ogólne: logika, seminarium magisterskie, język angielski, opcje.
Program studiów został skonstruowany tak, by połączyć wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi, stąd wszystkie przedmioty informatyczne oraz część przedmiotów humanistycznych jest zaliczana na podstawie projektów wykonanych przez studenta. Natomiast w pracy magisterskiej zaawansowany projekt informatyczny służy egzemplifikacji stawianych tez. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z kilku wydziałów UJ i przemysłu informatycznego.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na elektronicznym przetwarzaniu informacji

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

webmaster, projektant i programista Human Computer Interaction, projektant i programista interfejsu użytkownika, twórca i administrator kursów zdalnego nauczania (e-learning)

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Dyplom licencjata na kierunku elektroniczne przetwarzanie informacji lub kulturoznawstwo, specjalność: elektroniczne przetwarzanie informacji lub na kierunku informatyka lub na kierunku informatyka stosowana lub matematyka, średnia ocen ze studiów. Szczegółowe informacje o sposobie obliczania wyniku postępowania kwalifikacyjnego znajdują się na stronie www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - zna najważniejsze doktryny filozoficzne i związane z nimi metody poznania - zna podstawowe koncepcje i metody modelowania sztucznej inteligencji - zna podstawowe koncepcje i metody modelowania informacji symbolicznej oraz metody reprezentacji i przetwarzania wiedzy - zna problematykę przekazywania informacji za pomocą tekstu oraz komputerowe metody ekstrakcji i przetwarzania informacji tekstowej - zna zaawansowane techniki programowania i ich zastosowanie do przetwarzania informacji symbolicznej - zna problematykę budowy hybrydowego (multimodal) interfejsu użytkownika - zna antropologiczne mechanizmy powstawania kultury symbolicznej - zna podstawowe metody pozyskiwania informacji od człowieka: ankieta, wywiad, obserwacja uczestnicząca - zna podstawowe zagadnienia i metody filozoficznej analizy zjawisk kulturowych - zna podstawowe zagadnienia związane z reprezentacją języka w ludzkim mózgu i umyśle - zna różne wymiary kulturowo uwarunkowanych zachowań człowieka oraz ich odwzorowanie w Internecie: obrzęd, rytuał, salon, grupa twórcza - zna zasady opisu i dokumentowania obiektu fizycznego należącego do dziedzictwa cywilizacyjnego - zna metody nauczania i sposoby ich stosowania w zdalnym nauczaniu (e-learning) - zna zasady pisania tekstu naukowego - zna w stopniu podstawowym prawo autorskie, prawo Internetu i elementy prawa patentowego - zna podstawy zarządzania projektami informatycznymi - zna w stopniu elementarnym podstawowe problemy zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej UMIEJĘTNOŚCI - potrafi operować podstawowymi pojęciami wybranych doktryn filozoficznych i umie je zastosować do analizy wybranych zagadnień - potrafi operować w praktyce podstawowymi pojęciami z zakresu sztucznej inteligencji i umie je zastosować w programowaniu - potrafi dokonać analizy semantycznej dowolnego obiektu symbolicznego i zapisać wynik analizy w formie reprezentacji wiedzy - potrafi korzystać z technik automatycznego wyszukiwania i ekstrakcji informacji oraz potrafi zaprojektować i napisać prosty program ekstrahujący informację z korpusu tekstów - potrafi zaprojektować i wykonać prosty interfejs dla aplikacji internetowej, łącząc interfejs graficzny z prostym interfejsem w języku naturalnym - potrafi zaprojektować i wykonać autonomiczny kurs e-learningowy - potrafi stosować w praktyce zaawansowane techniki programowania przy użyciu języków wysokiego poziomu - potrafi rozpoznać przejawy doktryn filozoficznych w rzeczywistości realnej oraz wirtualnej, tworzonej w Internecie - potrafi dokonać prostej analizy semiotycznej przedmiotu, zachowania i wydarzenia - potrafi posługiwać się podstawowymi technikami pozyskiwania informacji od człowieka, by za ich pomocą zbudować model potrzeb i nawyków użytkownika aplikacji internetowej - potrafi zastosować wiedzę o procesach przetwarzania języka przez ludzki mózg i umysł w projektowaniu aplikacji - potrafi zastosować rozumienie filozoficznych, psycholingwistycznych i kulturowych uwarunkowań procesów komunikacji we współczesnym świecie do optymalizacji procesu projektowania aplikacji internetowych - potrafi opisać, udokumentować i przedstawić w Internecie wybrany obiekt dziedzictwa kulturowego - potrafi wykonać zaawansowany projekt informatyczny na wybrany temat - potrafi znaleźć literaturę przedmiotu i pozyskiwać z niej informacje niezbędne do zaprojektowania i wykonania systemów informatycznych oraz konieczne do ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych - potrafi weryfikować źródła informacji – szacować ich wiarygodność oraz jakość użytych argumentów - potrafi przygotować prezentację na zadany temat, w szczególności dotyczącą projektu informatycznego - potrafi zebrać dane, dokonać ich analizy i opisać wyniki zgodnie z zasadami obowiązującymi w pracach naukowych - potrafi korzystać z wiedzy na temat zasad prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa Internetu i prawa patentowego w praktyce zawodowej, mając świadomość konieczności zasięgania porad specjalisty w sytuacjach szczegółowych - potrafi oszacować celowość i koszt wdrożenia rozwiązań informatycznych - potrafi korzystać z obcojęzycznej literatury naukowej i ma umiejętności językowe zgodne z wymaganiami poziomu B2+ ESOKJ - potrafi stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy KOMPETENCJE SPOŁECZNE - potrafi pracować indywidualnie i w zespole - wie, czym jest takt retoryczny i zasada stosowności, budując dobre relacje interpersonalne - potrafi określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, a także wytyczyć kolejne etapy pracy - rozumie potrzebę ustawicznego poszerzania wiedzy i umiejętności

Plan studiów: