Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Elektroradiologia > Elektroradiologia, stacjonarne pierwszego stopnia

Elektroradiologia, stacjonarne pierwszego stopnia (WNZ-0166-1SP)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata (6 semestrów)
Język: polski

Elektroradiologia to kierunek na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym. W związku z dynamicznym rozwojem diagnostyki obrazowej i nowoczesnych sposobów terapii nowotworowych zawód elektroradiologa stwarza możliwości ciekawej pracy zawodowej i doskonalenia własnych możliwości. W trakcie studiów student zdobywa wiedzę z zakresu fizycznych i technicznych podstaw samodzielnego wykonywania procedur medycznych diagnostyki obrazowej, radioterapii, medycyny nuklearnej oraz diagnostyki elektromedycznej. Student tego kierunku umie samodzielnie wykonać i analizować poprawność wykonanych badań diagnostycznych oraz zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii. Ukończenie kierunku elektroradiologia daje absolwentowi tytuł zawodowy licencjata. Program studiów obejmuje bogatą ofertę kursów prowadzonych przez doświadczoną kadrę uniwersytecką. W trakcie studiów student zobowiązany jest do zaliczenia modułów obowiązkowych (np. aparatura elektromedyczna, fizjologia, biofizyka, anatomia topograficzna i opisowa oraz radiologiczna, podstawy diagnostyki obrazowej, informatyka medyczna, patologia, patofizjologia, podstawy patomorfologii, choroby wewnętrzne, pediatria, chirurgia, onkologia, radiobiologia, testy kontroli jakości, medycyna nuklearna oraz radiofarmakologia) i fakultatywnych (np. historia medycyny, filozofia, podstawy prawa i etyki). Ponadto program przewiduje obowiązkowe praktyki zawodowe oraz seminarium dyplomowe. Warunkiem ukończenia studiów i przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie pozytywnej oceny z poszczególnych przedmiotów realizowanych w trakcie trzyletniego szkolenia. Studia kończą się egzaminem dyplomowym, który składa się z części praktycznej polegającej na prawidłowym wykonaniu wybranego badania diagnostycznego z zakresu trzyletniego programu kształcenia oraz złożenia i obrony pracy dyplomowej (licencjackiej).

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na elektroradiologii

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku elektroradiologia posiada umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk medycznych i fizycznych oraz wiedzą szczegółową z zakresu elektroradiologii. Absolwent jest przygotowany do wykonywania procedur diagnostycznych i terapeutycznych związanych z obsługą aparatury radiologicznej, radioterapeutycznej, medycyny nuklearnej oraz aparatury elektromedycznej (elektrokardiograficznej, elektroencefalograficznej, elektromiograficznej, audiologicznej, fizjologii układu oddechowego, innej). Jest przygotowany do kontroli jakości aparatów diagnostycznych, ochrony radiologicznej pacjenta i personelu medycznego, zapobiegania skutkom niewłaściwego zastosowania aparatury medycznej podczas procesu diagnostycznego i terapeutycznego. Absolwent posiada umiejętność współpracy i komunikowania się z pacjentem i innymi członkami zespołu oraz świadczenia usług doradczych w zakresie technik diagnostyki obrazowej, radioterapii, medycyny nuklearnej i diagnostyki elektromedycznej. Absolwent kierunku elektroradiologia może być zatrudniony w zakładach radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, pracowniach EKG, EEG, EMG, audiologii, fizjologii klinicznej o pełnym zakresie świadczonych usług oraz sektorze marketingu sprzętu medycznego.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Ranking kandydatów na podstawie wyników zdawanych na egzaminie maturalnym lub centralnym egzaminie wstępnym przedmiotów kwalifikacyjnych: biologia, fizyka i astronomia, matematyka.

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: zna prawidłowe struktury komórek, tkanek, narządów i układów organizmu ludzkiego oraz biologiczne mechanizmy ich funkcjonowania; zna i rozumie procesy fizjologiczne człowieka oraz mechanizmy patofizjologii chorób, a także biologię genomu ludzkiego, mechanizmy rządzące utrzymaniem jego integralności oraz zjawiska prowadzące do jego uszkodzenia; zna i rozumie podstawy fizyczne elektroradiologii, a w szczególności fizykę promieniowania jonizującego, akustyki i elektroakustyki, elektryczności i przepływu prądu elektrycznego; zna podstawowe zasady radiobiologii i rozumie fizyczne, biologiczne i patofizjologiczne podstawy radioterapii; zna i rozumie podstawy wiedzy informatycznej, matematycznej i statystycznej analizy danych niezbędnej w elektroradiologii; zna podstawy psychologiczne zachowań indywidualnych, relacji z rodziną i otoczeniem; rozumie uwarunkowania społeczne zdrowia i choroby; zna etyczne i prawne uwarunkowania zawodu elektroradiologa; posiada wiedzę ogólną niezbędną do zrozumienia społecznych, ekonomicznych i prawnych uwarunkowań działalności dotyczącej procedur medycznych; zna podstawy epidemiologii, profilaktyki, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej; posiada wiedzę szczegółową dotyczącą organizacji pracowni rentgenodiagnostyki i diagnostyki obrazowej, zasad prowadzenia dokumentacji w zakładzie rentgenodiagnostyki i diagnostyki obrazowej, zakres obowiązków i odpowiedzialności techników w zakładzie rentgenodiagnostyki i diagnostyki obrazowej; posiada wiedzę szczegółową dotyczącą budowy i zasad działania aparatury rentgenodiagnostycznej i diagnostyki obrazowej tj. elementów oraz innych urządzeń stosowanych w aparaturze RTG, angiografów, aparatów ultrasonograficznych, aparatów tomografii komputerowej i jądrowego rezonansu magnetycznego, aparatury densytometrycznej oraz aparatury stosowanej w diagnostyce obrazowej w okulistyce; posiada wiedzę szczegółową dotyczącą zasad wykonywania badań rentgenodiagnostycznych: kośćca, klatki piersiowej, jamy brzusznej, badań kontrastowych: przewodu pokarmowego, dróg żółciowych, układu moczowego i innych, badań naczyniowych, mammografii i innych, zasady wykonywania badań tomografii komputerowej rezonansu magnetycznego, badań ultrasonografii konwencjonalnej i dopplerowskiej; posiada wiedzę szczegółową dotyczącą specyfiki badań obrazowych w pediatrii i stomatologii; posiada wiedzę szczegółową dotyczącą znajomości anatomii radiologicznej, charakterystyki obrazu normalnego i patologii, technik ułożeń pacjenta; posiada wiedzę szczegółową dotyczącą zastosowań klinicznych i podstaw technicznych radiologii interwencyjnej; posiada wiedzę szczegółową dotyczącą organizacji pracy w zespole radioterapeutycznym, uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności członków zespołu z uwzględnieniem elektroradiologów; zna podstawy onkologii, rozumie miejsce onkologii we współczesnej medycynie, w zakresie swoich kompetencji rozumie symptomatologię chorób nowotworowych, zasady rejestracji nowotworów; posiada wiedzę szczegółową na temat aparatury stosowanej w teleradioterapii i brachyterapii, budowy i zastosowań aparatów kobaltowych, lampy rentgenowskiej, symulatora, akceleratora i cyklotronu, aparatów do brachyterapii; w zakresie swoich kompetencji rozumie rolę planowania leczenia promieniowaniem jonizującym w teleradioterapii i brachyterapii, międzynarodowych zaleceń dotyczących obszarów napromienianych i dawek tolerancji, pojęcia narządów krytycznych, rozkładu izodoz i histogramów objętościowych, oceny planu leczenia promieniami; zna szczegółowo zasady opieki nad chorym w zakładzie radioterapii i wagę prowadzenia dokumentacji leczenia, ma wiedzę i rozumie możliwość wystąpienia powikłań po radioterapii i odczynów popromiennych; posiada wiedzę szczegółową dotyczącą organizacji pracowni radioizotopowej, zakładu medycyny nuklearnej i oddziału leczenia radioizotopowego, zasad prowadzenia dokumentacji; zna rolę i rozumie istotę uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności elektroradiologa w zespole zakładu medycyny nuklearnej; posiada wiedzę szczegółową i rozumie budowę i zasady działania aparatury w medycynie nuklearnej: liczników jedno-i wielokanałowych, liczników studzienkowych, kalibratorów dawek, sond scyntylacyjnych, gammakamer, skanera PET, aparatury hybrydowej: SPECT/TK, PET/TK, PET/MRI; posiada wiedzę szczegółową i rozumie zasady badań tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu (SPECT) i pozytonowej tomografii emisyjnej (PET); posiada wiedzę szczegółową i rozumie zasady radioizotopowych badań in vitro (RIA, IRMA) oraz badań nieodwzorowujących; posiada wiedzę szczegółową i rozumie zasady scyntygrafii statycznej i dynamicznej, bramkowania badań; posiada wiedzę szczegółową i rozumie zasady radiofarmakologii, radiofarmaceutyki – rodzaje, techniki znakowania, zasady kontroli jakości; w zakresie swoich kompetencji zna i rozumie zasady radioizotopowych metod obrazowania narządów: układu wydzielania wewnętrznego, układu krążenia, pokarmowego, kostno-stawowego, CUN, moczowego i innych; obrazowanie zmian nowotworowych; obrazowanie molekularne; radiopeptydy; wskazania i przeciwwskazania, interpretacja badań; ma wiedzę szczegółową na temat zasady terapii izotopowej: terapii nadczynności i raków tarczycy, terapii przerzutów nowotworowych do kośćca, synowiortezy radioizotopowej, radioimmunoterapii, terapii receptorowej, wskazań, wyników leczenia, powikłań; ma wiedzę szczegółową na temat zaleceń dla pacjentów i personelu przy diagnostyce i terapii radioizotopowej; posiada wiedzę szczegółową dotyczącą oddziaływania promieniowania jonizującego z materią nieożywioną i ośrodkiem biologicznym: rozumie zjawiska fizyczne zachodzące podczas oddziaływania promieniowania jonizującego, ma wiedzę z zakresu genetycznych i molekularnych podstaw karcinogenezy, fizycznych i biologicznych podstaw radioterapii, elementów radiobiologii, biologicznego działania promieniowania jonizującego na organizm żywy; rozumie zjawisko względnej skuteczności biologicznej różnych rodzajów promieniowania jonizującego; zna metody laboratoryjne stosowane w ocenie skuteczności biologicznej; posiada wiedzę szczegółową dotyczącą wielkości i jednostek stosowanych w ochronie radiologicznej, dawek promieniowania jonizującego; posiada wiedzę szczegółową dotyczącą organizacji ochrony radiologicznej w Polsce, zasady ochrony radiologicznej, limitów dawek; posiada wiedzę szczegółową dotyczącą ochrony radiologicznej pacjenta, poziomów referencyjnych, odpowiedzialności personelu, warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego do celów medycznych, oraz metod ograniczania narażenia pacjenta na to promieniowanie; zna przepisy prawa krajowego i UE z zakresu ochrony radiologicznej; posiada wiedzę szczegółową dotyczącą podstawowych typów detektorów, budowy i działania komór jonizacyjnych, detektorów termoluminescencyjnych i półprzewodnikowych, rodzajów i budowy dawkomierzy; zna i rozumie zasady pomiaru dawek na podstawie zaleceń krajowych i międzynarodowych (ICRU); posiada szczegółową wiedzę dotyczącą podstaw technicznych i biofizycznych elektrokardiografii, elektroencefalografii, elektromiografii, audiologii, czynnościowych metod badania układu oddechowego, metod obrazowych badania narządu wzroku i ich zastosowań klinicznych; zna zasady analizy i interpretacji sygnału elektrograficznego, artefaktów, i metod ich eliminacji w badaniach elektrograficznych, zasady działania aparatury holterowskiej; zna i rozumie podstawy techniczne i biofizyczne oraz techniki wykonywania badania EEG i EMG; zna i rozumie podstawy techniczne, biofizyczne i fizjologiczne badań audiologicznych; zna i rozumie podstawy techniczne i fizjologiczne wykonywania czynnościowej diagnostyki układu oddechowego (spirometrii, spirografii, kapnografii, pletyzmografii); posiada wiedzę szczegółową dotyczącą podstawowych aktów prawnych, norm i zaleceń krajowych oraz międzynarodowych w zakresie zapewnienia jakości w elektroradiologii; posiada wiedzę dotyczącą systemów zarządzania jakością, zasad audytów klinicznych w rentgenodiagnostyce, radioterapii i medycynie nuklearnej, testów kontroli jakości w rentgenodiagnostyce, mammografii, tomografii komputerowej, radioterapii i medycynie nuklearnej, zasad pomiarów i analizy błędów w elektroradiologii; w zakresie swoich kompetencji posiada wiedzę szczegółową dotyczącą rozpoznawania struktur anatomicznych w różnych badaniach obrazowych: na zdjęciach rentgenowskich, obrazach tomografii komputerowej i jądrowego rezonansu magnetycznego oraz w badaniach ultrasonograficznych; posiada wiedzę dotyczącą obrazu struktur anatomicznych prawidłowych w badaniach radiologicznych w różnych projekcjach oraz ich zmian w zależności od ułożenia pacjenta; ma wiedzę na temat błędów w wykonywaniu badań i potrafi wskazać przyczyny błędów; posiada podstawy wiedzy do wykonywania badań i procedur terapeutycznych w radiologii, radioterapii medycynie nuklearnej oraz badań diagnostyki elektromedycznej; posiada wiedzę z zakresu dozymetrii i ochrony radiologicznej niezbędną do zapewnienia bezpieczeństwa radiacyjnego pacjentów, ich otoczenia i personelu medycznego; posiada wiedzę z zakresu kontroli jakości aparatury medycznej wykorzystującej promieniowanie jonizujące wystarczającą dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta i personelu oraz wysokiej jakości diagnostyki i terapii; jest świadomy miejsca swojej dyscypliny w ramach organizacji systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym; zna standardy zapisu informacji w medycynie i aktualne uwarunkowania prawne – DICOM, podstawy archiwizacji i dystrybucji danych obrazowych – PACS, systemy informatyczne w radiologii – RIS, zasady i podstawy teleradiologii; zna algorytmy rekonstrukcji danych źródłowych, filtry, interpolację, różnicę między danymi źródłowymi a danymi przetworzonymi, typy technik rekonstrukcji obrazów dla poszczególnych metod diagnostycznych, zasady archiwizacji i zapisu przetworzonych danych obrazowych w dokumentacji badania; posiada wiedzę na temat zakażeń szpitalnych z uwzględnieniem źródeł i rezerwuaru drobnoustrojów w środowisku szpitalnym, dróg szerzenia, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych w tym mikroflory środowiska szpitalnego; posiada wiedzę dotyczącą zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; zna i rozumie problematykę zdrowotną pacjentów internistycznych; zna i rozumie przyczyny, objawy oraz zasady diagnozowania w odniesieniu do najczęstszych chorób wymagających interwencji chirurgicznej z uwzględnieniem technik obrazowania; zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego najczęstszych chorób dzieci; posiada podstawową wiedzę na temat funkcji rozrodczych kobiety, zaburzeń z nimi związanych oraz postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w ginekologii i położnictwie; zna i rozumie mechanizmy prowadzące do nagłych zagrożeń zdrowia i życia; posiada wiedzę dotyczącą zasad prowadzenia podstawowych zabiegów reanimacyjnych; zna ergonomiczne uwarunkowania błędów medycznych i zdarzeń niepożądanych w systemie opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem interfejsów aparatury medycznej, przestrzeni i organizacji pracy (w tym praca nocna i zmianowa) fizycznego i psychicznego obciążenia pracą; potrafi interpretować wskazania do badania radiograficznego opisane w skierowaniu lekarskim; potrafi wyjaśnić pacjentowi przebieg czekającego go badania diagnostycznego oraz zasady zachowania się po badaniu, wynikające z zasad ochrony radiologicznej otoczenia; potrafi skutecznie komunikować się z pacjentami, współpracownikami i innymi pracownikami ochrony zdrowia; potrafi zaplanować i wykonywać zgodnie ze wskazaniami lekarskimi procedury diagnostyczne i terapeutyczne z zastosowaniem promieniowania jonizującego, niejonizującego oraz ultradźwięków; potrafi zdefiniować problem diagnostyczny i dostosować postępowanie diagnostyczne do indywidualnego problemu pacjenta; potrafi obsługiwać aparaturę radiologiczną przeznaczoną do radiografii konwencjonalnej i tomograficznej, procedur fluoroskopowych i naczyniowych, badań stomatologicznych, mammografii i galaktografii, densytometrii rentgenowskiej, tomografii komputerowej i jądrowego rezonansu magnetycznego; potrafi obsługiwać aparaturę radioterapeutyczną: wykonywania unieruchomień, symulacji leczenia, oceny planu leczenia oraz napromieniania pacjentów, z rozumieniem: dostrzeżenia ostrego odczynu popromiennego, związku ostrych i późnych odczynów popromiennych z jakością leczenia, pojęcia narządów krytycznych i histogramów objętościowych, teleradioterapii klinicznej, zasad brachyterapii klinicznej; potrafi obsługiwać aparaturę medycyny nuklearnej: scyntygrafię narządową, scyntygrafię całego ciała, badania tomograficzne: SPECT i PET, badania aparatury hybrydowej SPECT/CT i PET/CT, badań jodochwytności; posiada znajomość podstaw radiofarmakologii oraz zasad wykonywania terapii radioizotopowej; potrafi obsługiwać aparaturę elektromedyczną: elektrokardiografii, elektroencefalografii, elektromiografii, aparatów do czynnościowej diagnostyki układu oddechowego, audiologii, oraz diagnostyki obrazowej okulistycznej; posiada umiejętność oceny i interpretacji badań w zakresie kompetencji personelu technicznego elektroradiologii ; potrafi przewidzieć możliwe błędy w wykonaniu badania, jego artefakty i warianty oraz zapobiec im; zna zasady kontroli jakości aparatury elektromedycznej, zna zasady organizacji pracowni diagnostycznych i prowadzenia ich dokumentacji; zna zasady dozymetrii i ochrony radiologicznej: pomiaru dawek, kontroli parametrów aparatury terapeutycznej; posiada umiejętność opracowania i rejestracji wyników badań i zabiegów oraz wykonania dokumentacji badań i zabiegów z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej oraz elektromedycznej; posiada umiejętność pozyskiwania informacji z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrowania tych informacji, interpretowania i wyciągania wniosków oraz formułowania opinii; posiada umiejętność komunikowania się w języku angielskim (lub innym języku obcym) zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego; potrafi wskazać cechy stanowisk pracy i urządzeń (tzw. błędy ukryte) mogące utrudniać pracę personelu oraz mogące sprzyjać występowaniu błędów medycznych oraz zdarzeń niepożądanych; potrafi korzystać z ergonomicznych list kontrolnych (check -lists); potrafi pracować w zespole; posiada znajomość obsługi komputera w zakresie edycji tekstu, analizy statystycznej, gromadzenia i wyszukiwania danych, przygotowania prezentacji ; potrafi przedstawić wybrane problemy medyczne w formie ustnej lub pisemnej, w formie adekwatnej do poziomu odbiorców; potrafi właściwie gospodarować czasem swoim i współpracowników; potrafi podejmować czynności w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy; potrafi wykonać rekonstrukcje obrazów źródłowych w różnych metodach obrazowania, archiwizować, zapisywać na różnych nośnikach i odtwarzać dane obrazowe pacjenta; interpretuje i stosuje przepisy prawne regulujące wykonywanie zawodu i udzielania świadczeń zdrowotnych; potrafi rozpoznać stan nagłego zagrożenia zdrowia/życia; posiada nawyk i umiejętność stałego doskonalenia się; posiada świadomość własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów ; posiada umiejętność działania w warunkach niepewności i stresu; stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu; okazuje szacunek pacjentowi i zrozumienie dla różnic światopoglądowych i kulturowych; przestrzega tajemnicy zawodowej i służbowej oraz przepisów, regulaminów i zarządzeń obowiązujących w miejscu pracy, w szczególności praw pacjenta; potrafi współpracować z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia; rozumie potrzeby przekazywania społeczeństwu informacji o osiągnięciach naukowych związanych z reprezentowaną dziedziną wiedzy; właściwie organizuje pracę własną oraz potrafi współdziałać i pracować w grupie; potrafi brać odpowiedzialność za działania własne; przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy; przestrzega zasad etyki zawodowej; potrafi aktywnie występować z inicjatywami zmierzającymi do poprawy warunków pracy personelu oraz bezpieczeństwa pacjenta.