Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > E-gospodarka przestrzenna > E-gospodarka przestrzenna, stacjonarne drugiego stopnia

E-gospodarka przestrzenna, stacjonarne drugiego stopnia (WGG-0142-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: polski

Kierunek „e-gospodarka przestrzenna” to nowa jakość na rynku polskim, wypracowana na podstawie wieloletnich doświadczeń dydaktycznych i naukowych Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ oraz najlepszych wzorców międzynarodowych. Kierunek łączy pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu gospodarki przestrzennej i kształtowania środowiska w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju z intensywnym kształceniem w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii informacji geograficznej (systemy informacji geograficznej, teledetekcja, analiza przestrzenna, geowizualizacja) w gospodarowaniu przestrzenią. Ważnym elementem jest też przygotowanie absolwenta do wejścia na rynek pracy. W ramach kształcenia duży nacisk zostanie położony na wykorzystanie e-learningu. Studia na kierunku e-gospodarka przestrzenna trwają 2 lata i oferują zajęcia z zakresu: gospodarki przestrzennej, zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, geoinformatyki, geografii fizycznej. Student bierze udział w wykładach, ćwiczeniach kameralnych i laboratoryjnych, konwersatoriach oraz ćwiczeniach terenowych o charakterze specjalizacyjnym lub regionalnym. Indywidualnie wybiera opiekuna naukowego/promotora i temat pracy magisterskiej. Studia kończą się uzyskaniem stopnia magistra. Student ma możliwość wyboru modułów fakultatywnych kierunku e-gospodarka przestrzenna, przedmiotów realizowanych na kierunku geografia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ oraz kursów z oferty innych wydziałów UJ. Wybór dokonywany jest przez studenta w porozumieniu z opiekunem naukowym. Studia są rozliczane w systemie ECTS. Studenci mają możliwość wyjazdów zagranicznych w ramach programów: ERASMUS+, CEEPUS, ERASMUS MUNDUS, International Visegrad Fund. Szczegółowy program studiów oraz pełny wykaz przedmiotów i ich opis są dostępne stronie www.geo.uj.edu.pl. Studia „e-gospodarka przestrzenna” zostały utworzone w ramach projektu „Technologie informacji geograficznej w gospodarce przestrzennej: innowacyjne studia w odpowiedzi na potrzeby rynku (E-GEO)”, finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz ze środków krajowych w ramach działania „Rozwój Polskich Uczelni” Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji http://www.frse.org.pl/. Projekt był realizowany od lutego 2014 do maja 2016 r.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na e-gospodarce przestrzennej

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Z uwagi na swoje kompetencje, absolwent kierunku „e-gospodarka przestrzenna” może znaleźć zatrudnienie w instytucjach, przedsiębiorstwach i jednostkach administracji państwowej zajmujących się gospodarką przestrzenną, planowaniem przestrzennym, decyzjami lokalizacyjnymi, rozwojem lokalnym i regionalnym, przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi, ochroną przyrody oraz analizą przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych danych przestrzennych.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

dyplom licencjata, rozmowa kwalifikacyjna

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 161/XII/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu akademickim na kierunku studiów "e-gospodarka przestrzenna" od roku akademickiego 2015/16 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - ma pogłębioną wiedzę w zakresie funkcjonowania i kształtowania środowiska przyrodniczego w różnych skalach przestrzennych i w kontekście zrównoważonego rozwoju - ma pogłębioną wiedzę w zakresie funkcjonowania społecznoekonomicznego miejscowości i regionów oraz kształtowania podstaw ich rozwoju - ma pogłębioną wiedzę dotyczącą zależności zachodzących pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a życiem i działalnością człowieka w różnych skalach przestrzennych i czasowych - zna teoretyczne koncepcje ewolucji gospodarczej, koncepcje i metody zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym - posiada wiedzę na temat rewitalizacji, zna europejskie modele rewitalizacji oraz rozumie możliwości i ograniczenia ich wykorzystania Polsce - zna ustawodawstwo, zasady i procedury stanowiące system planowania przestrzennego w Polsce - zna metody pozyskiwania danych geograficznych (przestrzennych), w tym metody opierające się na nowoczesnych technologiach, służące ocenie stanu zagospodarowania przestrzennego oraz stopnia rozwoju społecznoekonomicznego, pozwalające na prognozowanie zmian oraz na kształtowanie przestrzeni życia człowieka - ma podstawową wiedzę o modelowaniu, analizie i wizualizacji danych geograficznych służących ocenie zagospodarowania przestrzennego oraz stopnia rozwoju społeczno-ekonomicznego, prognozowaniu zmian oraz kształtowaniu przestrzeni życia człowieka; zna technologie przechowywania i udostępniania danych geograficznych, w szczególności infrastruktury informacji przestrzennej - rozumie umiejscowienie gospodarki przestrzennej na pograniczu nauk geograficznych, ekonomicznych i technicznych oraz jej powiązanie z innymi naukami - posiada pogłębioną wiedzę na temat metodologicznych podstaw przyrodniczych i społecznych nauk empirycznych; zna najważniejsze etapy postępowania badawczego oraz rozumie znaczenie badań naukowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego - zna aparat pojęciowy nauk podejmujących tematy związane z gospodarką przestrzenną w języku polskim i angielskim - orientuje się w podstawowych zagadnieniach rynku pracy; rozumie rządzące nim uwarunkowania społeczne i kulturowe - ma pogłębioną wiedzę specjalistyczną w zakresie wybranych przez siebie zagadnień dotyczących gospodarki przestrzennej UMIEJĘTNOŚCI - posługuje się terminologią fachową w zakresie gospodarki przestrzennej w języku polskim i angielskim - umie odnaleźć i wyselekcjonować informacje z literatury naukowej, także w języku angielskim; potrafi krytycznie oceniać źródła informacji, w tym informacji naukowej - wybiera i potrafi zastosować właściwe metody pozyskiwania, analizy i wizualizacji danych (w tym danych przestrzennych) do rozwiązywania problemów związanych z oceną stanu zagospodarowania przestrzennego oraz stopnia rozwoju społeczno-ekonomicznego, z prognozowaniem zmian oraz kształtowaniem przestrzeni życia człowieka - umie wykonywać opracowania i projekty przydatne w procesie planowania przestrzennego, w tym dokumenty planistyczne - umie zorganizować efektywnie własną pracę, w tym w ramach e-learningu - ma świadomość specyfiki nauki na odległość; rozumie jakie stwarza to szanse i zagrożenia w procesie własnego kształcenia, w tym także po ukończeniu studiów - umie korzystać z różnorodnych elektronicznych baz danych, w tym danych gromadzonych przez instytucje i urzędy państwowe (egovernment, e-urząd) oraz jednostki statystyczne (GUS) - umie przygotować naukowe opracowanie tematu (prezentacja ustna, poster, raport, praca dyplomowa) z zachowaniem poprawności metodologicznej (w tym sformułować cel, zakres i metodykę badań, opisać wyniki i sformułować wnioski) oraz rygorów formalnych i edycyjnych - dość swobodnie komunikuje się w języku angielskim; potrafi przedstawić w tym języku zagadnienia związane z tematyką studiów czy zainteresowaniami naukowymi prezentując własne zdanie w sposób dość spójny i logiczny; czyta ze zrozumieniem i z dużym stopniem swobody (ze względu na dość bogate słownictwo) artykuły i opracowania (poziom znajomości języka B2+) KOMPETENCJE SPOŁECZNE - ma świadomość konieczności zdobywania kompetencji zawodowych i osobistych oraz samodzielnego poszerzania wiedzy - rozumie rolę badań naukowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i społecznych, a także nowoczesnych technik w gospodarowaniu przestrzenią - wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji pochodzących z różnych źródeł - jest odpowiedzialny za powierzany sprzęt, bezpieczeństwo pracy własnej i innych (szczególnie w warunkach terenowych) - potrafi pracować w zespole, krytycznie ocenić własną rolę w grupie oraz określić priorytety służące realizacji określonego zadania - rozumie konieczność samodzielnego planowania własnej kariery zawodowej lub naukowej; jest przedsiębiorczy - ma świadomość konieczności postępowania zgodnie z zasadami etyki i poszanowania praw autorskich, również w ramach elearningu - docenia wartość środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego; ma świadomość odpowiedzialności za ich ochronę - ma świadomość roli gospodarki przestrzennej we współczesnym świecie oraz własnych kompetencji w tym zakresie