Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Ecology and Evolution > Ecology and Evolution, stacjonarne drugiego stopnia

Ecology and Evolution, stacjonarne drugiego stopnia (WBL-E130-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: angielski

Proponowany kierunek studiów magisterskich uzupełniających II stopnia Ekologia i Ewolucja, oferuje uzyskanie wiedzy oraz umiejętności, które nie są nauczane w takim stopniu na innych pokrewnych kierunkach w Uniwersytecie Jagiellońskim takich jak np.: biologia, biochemia, biotechnologia, biofizyka czy biologia i geologia, biologia i geografia. Udział w zajęciach laboratoryjnych i terenowych oraz praca w małych zespołach przy realizacji projektów i eksperymentów umożliwią studentowi zdobycie praktycznego doświadczenia niezbędnego w późniejszym rozwoju zawodowym. Studia prowadzone są w Instytucie Nauk o Środowisku UJ przez okres dwóch lat w następujących modułach tematycznych:
Moduł 1: Zaawansowana ekologia.
Moduł 2: Planowanie badań, analiza danych i prezentacja.
Moduł 3: Ewolucja.
Moduł 4: Społeczeństwo i środowisko.
Moduł 5: Ekologia behawioralna.
Moduły 1-4 są obowiązkowe, a do wyboru pozostawiono moduł 5 lub 6. Aby otrzymać tytuł magistra Ekologii i Ewolucji, należy uzyskać 120 punktów ECTS za kursy w ramach proponowanych modułów i zajęć dodatkowych, a także napisać pracę magisterską i zdać egzamin magisterski.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium - ecology and evolution

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie nauk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem tych które są przydatne w rozwiązywaniu współczesnych problemów ekologicznych i w badaniach ewolucyjnych. Czynna znajomość języka angielskiego, pozwoli absolwentom na rozpoczęcie studiów III stopnia w najlepszych uniwersytetach zagranicznych i ośrodkach naukowych. Dzięki nabytym w pracy laboratoryjnej i terenowej praktycznym umiejętnościom, absolwent potrafi zaprojektować badania terenowe i eksperymentalne, a dzięki znajomości statystyki potrafi stosować odpowiednie testy i analizować uzyskane wyniki. Absolwent posiada umiejętność krytycznej selekcji informacji oraz zdolność wykonania rzetelnej analizy badanego problemu z wykorzystaniem wiedzy ogólnej. Potrafi pracować w zespole i wykazuje kompetencje konieczne do pracy na różnych stanowiskach i poziomach odpowiedzialności zawodowej. Dzięki wysokim kwalifikacjom, absolwent ma szansę na zatrudnienie w instytucjach administracji państwowej i unijnej oraz w organizacjach i agendach pozarządowych.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

rozmowa kwalifikacyjna

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 7/I/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ stacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów Ecology and Evolution, od roku akademickiego 2013/2014 oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Ecology and Evolution na drugim stopniu studiów, od roku akademickiego 2013/2014. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - interpretuje złożoność procesów ekologicznych i zjawisk w przyrodzie, w oparciu o dowody empiryczne z różnych dyscyplin - ma wiedzę z zakresu metodologii nauk biologicznych ze szczególnym uwzględnieniem ekologii i ewolucjonizmu oraz dokonuje krytycznej analizy danych z wykorzystaniem adekwatnych metod matematycznych i statystycznych - ma konieczną wiedzę z zakresu nauk ekologicznych i ścisłych niezbędną dla rozumienia związków, zależności i funkcjonowania organizmów w środowisku - ma pogłębioną wiedzę z zakresu ekologii, ewolucjonizmu i wybranych specjalności nauk biologicznych, dzięki której dostrzega związki i zależności na różnych poziomach funkcjonowania środowiska przyrodniczego - zna aktualne i rozpoznaje nowe globalne zagrożenia środowiska przyrodniczego - ma pogłębioną wiedzę dotyczącą zależności i mechanizmów ewolucji - zna i na bieżąco śledzi istotne osiągnięcia naukowe i trendy rozwojowe nauki w zakresie ekologii, ewolucjonizmu i biologii molekularnej - dostrzega dynamiczny rozwój nauk biologicznych oraz powstawanie nowych kierunków i dyscyplin badawczych - wskazuje najistotniejsze trendy rozwoju nauk biologicznych w zakresie ekologii i ewolucji - zna podstawowe i zaawansowane metody modelowania przebiegu zjawisk i procesów biologicznych przy użyciu metod matematycznych, statystycznych oraz informatycznych, - zna zasady planowania badań, weryfikowania hipotez badawczych oraz techniki i narzędzia badawcze stosowane w ekologii i biologii molekularnej - dysponuje wiedzą dotyczącą sposobów pozyskiwania i rozliczania projektów naukowych i wdrożeniowych w zakresie nauk biologicznych - zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii - zna, rozumie i stosuje zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego - zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu ekologii UMIEJĘTNOŚCI - stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze właściwe dla różnych dziedzin ekologii - potrafi poszukiwać oraz wykorzystywać informację naukową z różnych źródeł w języku angielskim - posługuje się specjalistyczną terminologią ekologiczną i biologiczna w języku angielskim - wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych - potrafi zaplanować i wykonać zadania badawcze lub ekspertyzę pod kierunkiem opiekuna naukowego - stosuje zaawansowane narzędzia statystyczne oraz techniki numeryczne adekwatne do rozwiązywania problemów w ekologii i w naukach pokrewnych - wykorzystuje wiedzę specjalistyczną do interpretacji zebranych danych empirycznych i wyciągania odpowiednich wniosków - formułuje poprawne wnioski i sądy w oparciu o zebrane dane empiryczne - potrafi przygotować prezentację naukową z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej i multimedialnej - wykazuje umiejętność napisania pracy badawczej w języku angielskim prezentującej własne badania i odkrycia naukowe - posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku angielskim, dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu ekologii, ewolucjonizmu i dziedzin pokrewnych - samodzielnie planuje własną karierę zawodową lub naukową - ma umiejętności językowe w zakresie nauk biologicznych zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - KOMPETENCJE SPOŁECZNE - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób - umie pracować w zespole przyjmując różne role, potrafi planować prace w szczególności w zakresie podziału obowiązków i zarządzania czasem - potrafi wysłuchać, zaakceptować lub odrzucić zdanie innych członków zespołu, szczególnie podwładnych - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania - potrafi być samokrytyczny i wyciągać wnioski na podstawie autoanalizy - identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaną pracą zgodnie z zasadami etyki - konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na danych empirycznych interpretowania zjawisk i procesów biologicznych w pracy badawczej i działaniach praktycznych - ma nawyk korzystania z uznanych źródeł informacji naukowej oraz posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu problemów praktycznych - wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych oraz tworzenie warunków bezpiecznej pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii - systematycznie aktualizuje wiedzę biologiczną i informacje o jej praktycznych zastosowaniach - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy