Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Edytorstwo > Edytorstwo, stacjonarne drugiego stopnia

Edytorstwo, stacjonarne drugiego stopnia (WPL-0132-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: polski

Podstawę kształcenia stanowi wiedza o tendencjach literatury polskiej XX i XXI wieku w kontekście światowym oraz najważniejszych koncepcji teoretycznych dotyczących języka i literatury. Studenci poznają zasady naukowego wydawania tekstów literackich, zaznajamiają się z funkcjonowaniem rynku książki i najnowszymi technologiami wydawniczymi (włącznie z wydawaniem e-booków i audiobooków). W zależności od wybranego modułu specjalizacyjnego poznają zasady organizacji i zarządzania wydawnictwem, promocji i reklamy, ekonomiki książki, zaznajamiają się teoretycznie i praktycznie z edycją elektroniczną i funkcjonowaniem informacji w Internecie lub też przygotowują się do pracy projektanta publikacji.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na polonistyce

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

dyplom licencjata

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

1. WIEDZA - Absolwent studiów II stopnia zna i rozumie podstawowe tendencje literackie XX i XXI wieku, orientuje się w najważniejszych zjawiskach programowych i ideowych, zna przedstawicieli i główne teksty pokoleń i grup literackich. - ma szeroką i usystematyzowaną wiedzę obejmującą metody, teorie, terminologię w odniesieniu do literatury i języka. - orientuje się we współczesnej kulturze literackiej, potrafi przedstawić instytucje życia literackiego (czasopisma, nagrody, wydawnictwa, środowiska). - ma uporządkowaną wiedzę na temat naukowego wydawania tekstów literackich, zorientowaną na zastosowania praktyczne w działalności edytora naukowego. - ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat teorii dotyczących języka (jego pochodzenia, natury, i struktury) ze szczególnym uwzględnieniem dokonań językoznawstwa i literaturoznawstwa współczesnego. - ma wiedzę o funkcjonowaniu rynku książki oraz o nowych technologiach wydawniczych. 2. UMIEJĘTNOŚCI - Absolwent potrafi wyznaczyć ramy dyskursów literackich każdej z epok, określić ich dominanty oraz nazwać idee filozoficzne z nimi związane. - umie zinterpretować współczesny tekst literacki, umieścić go w kontekście kulturowym, historycznym, polityczno-społecznym, antropologicznym. - potrafi napisać poprawną polszczyzną tekst krytyczny, eseistyczny, recenzję lub artykuł popularnonaukowy. - samodzielnie pisze opracowanie monograficzne pod kierunkiem opiekuna naukowego, na podstawie odpowiednio dobranej literatury, uwzględniając aktualny stan badań. - potrafi samodzielnie sporządzić naukową edycję tekstu literackiego. - posiada umiejętność opracowania komputerowej edycji tekstu w postaci strony internetowej i publikacji elektronicznej. - ma umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 + Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego. 3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE - Absolwent ma świadomość znaczenia języka i literatury w życiu społecznym i potrafi te kompetencje wykorzystać w działalności naukowej, medialnej i oświatowej. - jest świadom(a) procesów kulturowych związanych z językiem, literaturą i życiem literackim oraz stara się aktywnie w nich uczestniczyć. - aktywnie rozwija swoje kompetencje poprzez ustawiczną lekturę tekstów literackich, krytycznych i naukowych. - wykazuje troskę o poprawność języka w swoim środowisku społecznym i zawodowym. - potrafi współpracować w grupie przy przygotowywaniu edycji krytycznej.