Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Edytorstwo > Edytorstwo, stacjonarne pierwszego stopnia

Edytorstwo, stacjonarne pierwszego stopnia (WPL-0132-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski

Program studiów obejmuje wiedzę o literaturze i języku polskim w zakresie podobnym jak na filologii polskiej: studenci poznają historię literatury polskiej w kontekście literatury światowej, najważniejsze pojęcia w zakresie poetyki, gramatykę współczesnego języka polskiego i kryteria poprawnego posługiwania się nim, dzieje języka polskiego. Zdobywają umiejętność interpretacji utworów literackich z zastosowaniem różnych metod. Ponadto zaznajamiają się z historią książki, prawem autorskim i zasadami ochrony własności intelektualnej, a także z organizacją pracy w wydawnictwie. Uczą się opracowania merytorycznego, językowego i technicznego publikacji, poznają podstawy komputerowych programów graficznych oraz składu komputerowego (desktop publishing). Zdobywają podstawową wiedzę w zakresie poszukiwania informacji, grafiki książki, poligrafii współczesnej. Odbywają praktykę zawodową w instytucjach wydawniczych.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na polonistyce

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

świadectwo dojrzałości

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: 1.WIEDZA - Absolwent studiów I stopnia ma podstawową wiedzę w zakresie periodyzacji literatury polskiej w kontekście literatury światowej, zna najważniejszych przedstawicieli literatury i kultury poszczególnych epok i okresów lit., rozumie sens pojęcia prądu, stylu, konwencji w ramach danej epoki. - zna i rozumie najważniejsze pojęcia z zakresu poetyki, umie wymienić główne nurty w teoriach literatury XX w. oraz ich głównych przedstawicieli. - ma wiedzę w zakresie polskiej literatury współczesnej, zna najważniejszych prozaików, poetów, dramatopisarzy i krytyków oraz potrafi wymienić tytuły ich utworów i nazwać nurty, do jakich należą. - ma wiedzę w zakresie budowy, funkcjonowania, pochodzenia i historycznego rozwoju polszczyzny ogólnej i jej form językowych. - ma uporządkowaną wiedzę o historii książki, podstawową wiedzę o odbiorcach książki oraz podstawową wiedzę o metodach diagnozowania ich potrzeb. - ma uporządkowaną podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w wydawnictwie, o organizacji pracy wydawnictwa, technicznych aspektach przygotowania publikacji. - zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego. 2. UMIEJĘTNOŚCI - Absolwent potrafi streścić i samodzielnie zinterpretować utwór literacki, umieścić go w kontekście historycznoliterackim, kulturowym i biograficznym. - umie ocenić poprawność językową tekstów pisanych i mówionych, na poziomie normy wzorcowej i użytkowej. - potrafi przygotować publikację do druku, wykonać adiustację tekstu, korektę i redakcję techniczną publikacji. - prowadzi pod kierunkiem opiekuna naukowego prace badawcze na podstawowym poziomie, posiada podstawowe umiejętności w zakresie oceny potrzeb odbiorców książki i jakości pracy redaktora wydawnictwa. - potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa autorskiego. - potrafi posługiwać się programami komputerowymi do obróbki grafiki i do przygotowania tekstu (desktop publishing). - posiada umiejętność samodzielnego przygotowania i poprawnego zaprezentowania wystąpień ustnych na różnych poziomach formalności, także w dziedzinie przygotowania publikacji. - ma umiejętności językowe w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i edytorstwa, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE - Absolwent ma świadomość znaczenia literatury i języka dla kultury narodowej i regionalnej. - wykazuje gotowość do kształtowania świadomości kulturowej społeczeństwa poprzez propagowanie literatury i czytelnictwa. - potrafi współdziałać i pracować w grupie przy przygotowywaniu publikacji. - rozumie potrzebę kształcenia swych umiejętności stosownie do rozwoju technik wydawniczych