Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Etnologia i antropologia kulturowa > Etnologia i antropologia kulturowa, stacjonarne drugiego stopnia

Etnologia i antropologia kulturowa, stacjonarne drugiego stopnia (WH-0127-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: polski

Studia magisterskie drugiego stopnia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa umożliwiają zdobycie pogłębionej, eksperckiej wiedzy z zakresu etnologii i antropologii kulturowej - dyscyplin naukowych o ugruntowanej pozycji w światowej nauce, uznawanych za najbardziej wszechstronne studia o człowieku jako istocie społeczno-kulturowej. W odróżnieniu od innych programów kształcenia, kierunek ten oferuje pogłębione studia nad różnorodnymi zjawiskami kulturowo-społecznymi w ich wymiarze uniwersalnym oraz partykularnym. Poza rozległym, rzetelnym przygotowaniem teoretycznym, kierunek ten kładzie bardzo duży nacisk na solidne, rozwijane systematyczne przez cały okres studiów praktyczne kształcenie w zakresie prowadzenia etnograficznych badań terenowych. Podstawowe moduły przedmiotowe obejmują następujące zagadnienia: tożsamość społeczno-kulturowa (etniczna, narodowa, regionalna, lokalna, płci), globalizacja, procesy migracyjne, kultura organizacji, antropologia nowych mediów, antropologia religii, antropologia polityki, antropologia wizualna, antropologia sztuki, studia nad tradycją i jej reinterpretacjami, folklorem dawnym i współczesnym, krytyczne studia nad dziedzictwem, muzealnictwo i wystawiennictwo. Obecnie pracownicy i doktoranci powadzą swe badania na terenie Europy (Polska, Ukraina, Białoruś, Serbia, Słowacja, Islandia, Norwegia, Włochy), Azji (Indie), Afryki (Ghana) i Ameryki Południowej (Peru).

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na etnologii i antropologii kulturowej

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych i społecznych, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej w zakresie etnologii i antropologii kulturowej Zna terminologię nauk humanistycznych i społecznych na poziomie rozszerzonym Ma pogłębioną wiedzę o różnych sposobach ujmowania kultury jako zakresu przedmiotowego etnologii i antropologii kulturowej oraz o człowieku jako podmiocie kultury Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę ogólną obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu etnologii i antropologii kulturowej Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę szczegółową z zakresu etnologii i antropologii kulturowej prowadzącą do specjalizacji i pozwalającą na występowanie w roli eksperta w tym zakresie Ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach etnologii i antropologii kulturowej z innymi dziedzinami nauki z obszaru kształcenia w zakresie humanistyki i nauk społecznych, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin naukowych Ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych obejmującą wybrane obszary etnologii i antropologii kulturowej Zna i rozumie zaawansowane metody pozyskiwania danych, ich analizy i interpretacji w ramach modeli kultury właściwych dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie etnologii i antropologii kulturowej Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej Ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka jako elementu kultury i jego roli w systemie kultury Ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury prowadzących działalność tematycznie powiązaną z etnologią i antropologią kulturową oraz organizacjach, w których ma zastosowanie wiedza z zakresu etnologii i antropologii kulturowej UMIEJĘTNOŚCI Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy Posiada pogłębione umiejętności badawcze obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie etnologii i antropologii kulturowej Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową Posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych i społecznych oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów wytworów kultury stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia humanistyki i nauk społecznych, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie kulturowym Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań Posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i w różnych mediach. Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie etnologii i antropologii kulturowej oraz dziedzin nauki i dyscyplin pokrewnych oraz niespecjalistami w języku polskim i języku obcym, a także popularyzować wiedzę o humanistyce oraz wytworach kultury i jej instytucjach Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym w zakresie etnologii i antropologii kulturowej oraz w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych Ma umiejętności językowe w zakresie etnologii i antropologii kulturowej zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KOMPETENCJE SPOŁECZNE Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju i dokształcania zawodowego, zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, dostosowując się do różnych kontekstów kulturowych Potrafi odpowiednio wyznaczyć priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu Aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy Jest przygotowany do aktywnego działania w organizacjach i instytucjach kultury, systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się aktualnymi wydarzeniami, nowymi zjawiskami w kulturze