Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Etnologia i antropologia kulturowa > Etnologia i antropologia kulturowa, stacjonarne pierwszego stopnia

Etnologia i antropologia kulturowa, stacjonarne pierwszego stopnia (WH-0127-1SO)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski

Studia pierwszego stopnia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu etnologii i antropologii kulturowej - dyscyplin naukowych o ugruntowanej pozycji w światowej nauce, uznawanych za najbardziej wszechstronne studia o człowieku jako istocie społeczno-kulturowej. W odróżnieniu od innych programów kształcenia, kierunek ten oferuje pogłębione studia nad różnorodnymi zjawiskami kulturowo-społecznymi w ich wymiarze uniwersalnym oraz partykularnym. Poza rozległym, rzetelnym przygotowaniem teoretycznym, kierunek ten kładzie bardzo duży nacisk na solidne, rozwijane systematyczne przez cały okres studiów praktyczne kształcenie w zakresie prowadzenia etnograficznych badań terenowych. Podstawowe moduły przedmiotowe obejmują następujące zagadnienia: tożsamość społeczno-kulturowa (etniczna, narodowa, regionalna, lokalna, płci), globalizacja, procesy migracyjne, kultura organizacji, antropologia nowych mediów, antropologia religii, antropologia polityki, antropologia wizualna, antropologia sztuki, studia nad tradycją i jej reinterpretacjami, folklorem dawnym i współczesnym, krytyczne studia nad dziedzictwem, muzealnictwo i wystawiennictwo. Obecnie pracownicy i doktoranci powadzą swe badania na terenie Europy (Polska, Ukraina, Białoruś, Serbia, Słowacja, Islandia, Norwegia, Włochy), Azji (Indie), Afryki (Ghana) i Ameryki Południowej (Peru).

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na etnologii i antropologii kulturowej

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Na podstawie wyników egzaminu maturalnego, złożenie wymaganych dokumentów.

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. WIEDZA Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych i społecznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej. Zna podstawową terminologię z zakresu nauk humanistycznych. Ma podstawową wiedzę o rożnych sposobach ujmowania kultury jako zakresu przedmiotowego etnologii i antropologii kulturowej oraz o człowieku jako podmiocie kultury. Ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu etnologii i antropologii kulturowej, a także teoretyczne, metodologiczne i praktyczne przygotowanie do pracy terenowej, również w środowisku obcym kulturowo. Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu etnologii i antropologii kulturowej. Ma podstawową wiedzę o powiązaniach etnologii i antropologii kulturowej z dyscyplinami naukowymi z obszaru kształcenia w zakresie humanistyki. Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych teorii lub szkół badawczych w zakresie etnologii i antropologii kulturowej. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego Ma świadomość kompleksowej natury języka jako elementu kultury oraz jego roli w systemie kultury. Ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury prowadzących działalność tematycznie powiązaną z etnologią i antropologią kulturową. UMIEJĘTNOŚCI Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł zastanych i wywołanych. Posiada podstawowe umiejętności badawcze obejmujące pracę w terenie, formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych (w szczególności jakościowych), opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie etnologii i antropologii kulturowej. Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego. Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla etnologii i antropologii kulturowej w typowych sytuacjach profesjonalnych. Potrafi określić mechanizmy i składowe kultury w jej antropologicznym rozumieniu oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie kulturowym Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków. Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej ze specjalistami z dziedzin nauk społecznych i humanistycznych oraz osobami z różnych środowisk i kultur w języku polskim i w języku obcym. Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł właściwych dla nauk etnologicznych. Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł właściwych dla nauk etnologicznych. Ma umiejętności językowe w zakresie etnologii i antropologii kulturowej zgodne z wymaganiami określonym dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. KOMPETENCJE SPOŁECZNE Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju i dokształcania się zawodowego, zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, dostosowując się do różnych kontekstów kulturowych. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego w jego różnorodności. Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form.