Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Dietetyka > Dietetyka, stacjonarne drugiego stopnia

Dietetyka, stacjonarne drugiego stopnia (WL-0109-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: polski

Studia drugiego stopnia oferują teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych. Studenci nabywają umiejętności w prowadzeniu badań w dziedzinie żywności i żywienia oraz kontroli jakości żywności, warunków jej przechowywania i produkcji potraw. Ponadto nacisk kładzie się na wiedzę z zakresu planowania i wdrażania opartego o podstawy naukowe żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dla zróżnicowanych pod względem wieku, zawodu oraz warunków do życia grup ludności. Kształci się specjalistów profilaktyki i leczenia dietetycznego chorób żywieniowo-zależnych. Absolwent posiada umiejętności rozpoznawania, zapobiegania i leczenia niedożywienia. Potrafi prowadzić dokumentację dotyczącą żywienia pacjentów i rozpowszechniać oświatę zdrowotną.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na dietetyce

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kończący studia drugiego stopnia kierunek dietetyka, będzie ukierunkowany na działalność w zakresie dietetyki klinicznej. Będzie miał wiadomości z zakresu fizjologii, patofizjologii oraz biochemii klinicznej na poziomie, który pozwoli współpracować z lekarzem w zakresie leczenia żywieniowego. Będzie mógł podjąć pracę w lecznictwie otwartym, jak i klinicznym na oddziałach chirurgicznych, gastroenterologicznych, diabetologicznych oraz pediatrycznych.

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia wymaga się, przed przystąpieniem do kwalifikacji, zrealizowania pełnych standardów kształcenia studiów pierwszego stopnia kierunku dietetyka. Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów jest ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego wyrażony liczbą z zakresu od 0 do 100, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, obliczony w oparciu o: ocenę z egzaminu licencjackiego – z wagą 50% oraz średnią ze studiów (obliczoną zgodnie z regulaminem uczelni macierzystej kandydata, widniejącą w suplemencie dyplomu studiów wyższych lub potwierdzoną zaświadczeniem) – z wagą 50% odpowiednio przeliczane.

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - posiada wiadomości na temat etiopatogenezy i czynników ryzyka żywieniowozależnych chorób cywilizacyjnych oraz zna zasady prewencji wtórnej, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia dietą - posiada wiedzę na temat diagnostyki genetycznej chorób dietozależnych; zna podstawowe problemy nutrigenomiki i umie uzasadnić powiązania pomiędzy dietą a ekspresją genów - zna podstawy immunologii klinicznej, ma wiedzę na temat podstawowych testów immunologicznych i regulacji odpowiedzi immunologicznej oraz rozumie wpływ odżywiania na odporność ustroju - posiada wiedzę z zakresu etiologii, patomechanizmów oraz przebiegu zaburzeń funkcjonalnych organizmu wpływających na trawienie, wchłanianie i metabolizm składników odżywczych - zna i rozumie mechanizmy regulujące łaknienie u dzieci oraz metabolizm podstawowych składników odżywczych - zna metody przygotowania surowca do produkcji potraw, technologię produkcji potraw z wybranych surowców oraz posiada ogólną znajomość wymagań higieniczno-sanitarnych w produkcji gastronomicznej; zna podstawy psychologii klinicznej w zastosowaniu do rozwiązywania problemów o charakterze zdrowotnym i socjalnym w wymiarze indywidualnym i rodzinnym - posiada wiedzę na temat nowych rodzajów żywności oraz zna rolę, jaką pełnią nowe surowce i dodatki w zapewnieniu jakości wyrobów spożywczych w nowoczesnych technologiach wytwarzania produktów oraz w nowoczesnych metodach sporządzania potraw kulinarnych - posiada wiedzę na temat bezpieczeństwa żywności, analitycznych metod chemicznych i fizykochemicznych do ilościowego i jakościowego oznaczania składników poszczególnych grup produktów spożywczych oraz zanieczyszczeń i dodatków do żywności - zna zagadnienia dotyczące epidemiologii żywieniowej, potrafi analizować i wyjaśnić związki pomiędzy żywieniem a wskaźnikami stanu zdrowia, czynnikami ryzyka rozwoju choroby i występowaniem chorób - zna podstawy psychologii klinicznej w zastosowaniu do rozwiązywania problemów o charakterze zdrowotnym i socjalnym w wymiarze indywidulanym i rodzinnym - zna zasady badania sposobu żywienia i stanu odżywienia zarówno pojedynczych osób jak i grup ludności - zna zasady żywienia klinicznego, obejmującego żywienie dojelitowe z wykorzystaniem diet przemysłowych, w zapobieganiu i leczeniu niedożywienia - zna podstawy żywienia pozajelitowego i może je prowadzić pod kierunkiem lekarza przeszkolonego w tym zakresie - posiada wiedzę na temat problemów żywieniowych występujących w chorobach układu krążenia, układu moczowego, w gastroenterologii i hepatologii, chorobach onkologicznych, chirurgicznych, endokrynologicznych, zakaźnych, alergicznych, chorobach jamy ustnej, a także w chorobach o podłożu psychogennym - posiada wiedzę o produktach żywieniowych, których nadmierne bądź niedostateczne spożycie może mieć znaczenie w powstawaniu chorób metabolicznych oraz zna mechanizmy, poprzez które dieta może wpływać modulująco na ich powstawanie i przebieg - posiada wiedzę w zakresie profilaktyki i leczenia dietetycznego w geriatrii oraz dostosowania sposobu i jakości żywienia do zmieniających się wraz z wiekiem potrzeb starzejącego się człowieka i wielochorobowości podeszłego wieku - zna diety, kryteria podziału i metody ich podaży w żywieniu dojelitowym u dzieci i młodzieży oraz zasady konstruowania roztworów dla dzieci z uwzględnieniem niedojrzałości i niewydolności przewodu pokarmowego - zna zasady monitorowania i dokumentacji leczenia żywieniowego - zna zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej i przestrzega ich w pracy zawodowej; zna System Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli oraz ich znaczenie w podnoszeniu jakości produkcji żywności i urzędowej kontroli żywności - zna podstawowe założenia i zadania zdrowia publicznego, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zdrowia oraz założenia i programy promocji zdrowia w Polsce - zna teorię i praktykę marketingu oraz zarządzania i potrafi kierować zespołami - zna polskie i europejskie ustawodawstwo żywnościowo-żywieniowe oraz przepisy dotyczące urzędowej kontroli żywności - zna zasady formułowania hipotez badawczych, metody prowadzenia badań, pojęcie i typy randomizacji i zasady wnioskowania w badaniach nad żywieniem - zna zasady Dobrej Praktyki Klinicznej, zasady Medycyny Opartej na Faktach (EBM) i kryteria powstawania wytycznych - zna kulturowe uwarunkowania konsumpcji, społeczne zróżnicowanie wzorów konsumpcji, socjo-ekonomiczne determinanty zwyczajów żywieniowych oraz alternatywne wzory konsumpcji i style życia charakterystyczne dla współczesnej Polski UMIEJĘTNOŚCI - umie wykorzystywać wiedzę dotyczącą psychologicznych aspektów związanych ze zdrowiem i chorobą do pokonywania barier w komunikacji między pacjentem/klientem a dietetykiem - potrafi wykorzystać zasady psychologii w pracy z dziećmi oraz ich opiekunami w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, socjalnych i rodzinnych - potrafi obsłużyć aparaturę do analizy składowych masy ciała i posłużyć się przyrządami do pomiarów antropometrycznych - potrafi (przy pomocy pielęgniarki) założyć cewnik żylny, podać przez cewnik mieszaniny żywieniowe, obsłużyć pompy zapewniające odpowiednią szybkość przetaczania mieszanin - posiada umiejętność wykonania w praktyce podstawowych metod diagnostyki molekularnej - umie wykorzystywać i zinterpretować wyniki badań labolatoryjnych w biochemicznej diagnostyce chorób żywieniowo-zależnych - posiada umiejętność planowania i prowadzenia edukacji żywieniowej indywidualnej i grupowej oraz opracowania instrukcji dla personelu realizującego opiekę żywieniową - potrafi sformułować plan działań odpowiadających potrzebom pacjenta (z uwzględnieniem uwarunkowań kulturowych, religijnych i etnicznych) oraz przekazać informacje na temat doboru surowców i technik sporządzania potraw niezbędnych do realizacji zalecanej diety lub jej modyfikacji - umie wykorzystywać zasady standaryzacji mierników stanu zdrowia oraz posługiwać się metodami analizy demograficznej - posiada umiejętność planowania żywienia u osób zdrowych oraz w profilaktyce różnych chorób w odniesieniu do dzieci, kobiet w ciąży i karmiących oraz ludzi starszych - potrafi zdefiniować i rozpoznać problemy żywieniowe pacjentów występujące w chorobach układu krążenia, układu moczowego, w gastroenterologii i hepatologii, chorobach onkologicznych, chirurgicznych, endokrynologicznych, zakaźnych, alergicznych, chorobach jamy ustnej a także w chorobach o podłożu psychogennym oraz uwzględnić je w planowaniu odpowiedniego postępowania dietetycznego - potrafi określić ryzyko niedożywienia szpitalnego i podjąć odpowiednie działania zapobiegawcze działając wspólnie z lekarzami i pielęgniarkami w ramach zespołu terapeutycznego zapewniającego opiekę żywieniową nad pacjentami - potrafi opracować plany żywienia indywidualnego i zbiorowego dla pacjentów w domu, szpitalu oraz w ośrodkach zbiorowego żywienia - potrafi ustalić wskazania do wspomagania i/lub leczenia żywieniowego z wykorzystaniem dostępnych w Polsce diet przemysłowych, suplementów diety i żywności specjalnego przeznaczenia żywieniowego w korygowaniu zaburzeń odżywiania - umie prowadzić dokumentację medyczną pacjenta dotyczącą jego żywienia z zachowaniem bezpieczeństwa danych pacjenta - potrafi wykorzystywać programy MS Excel i MS Access oraz medyczne bazy danych (Medline, Cochrane Library itp.) - zna zasady tworzenia stron internetowych i korzystania z form e-learningu w odniesieniu do nauk medycznych (np. Wirtualny Pacjent) - posiada umiejętność krytycznej analizy danych - potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce dotyczące realizacji zalecanej diety, sposobu przyrządzania potraw dietetycznych, przechowywania żywności i jakości żywności oraz przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa żywności (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli - HACCP) - posiada umiejętność określenia zmian i wartości odżywczej surowców i potraw zależnie od warunków, czasu przygotowywania oraz sposbów przetwarzania - posiada umiejętność wykorzystania wiedzy z dziedziny towaroznawstwa jakości i bezpieczeństwa żywności - potrafi zinterpretować zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz rozumie znaczenie Systemu Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli dla podnoszenia jakości produkcji żywności - przestrzega zasady higieny i ergonomii pracy oraz zasady higieny dotyczące bezpieczeństwa żywności - umie scharakteryzować społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zdrowia publicznego oraz określić miejsce dietetyka w kształtowaniu pożądanych nawyków żywieniowych w rodzinie i społeczeństwie - posiada wiedzę z socjologii medycyny: postawy społeczne, przekonania i stereotypy związane z różnymi funkcjami żywienia, rytuały związane z jedzeniem jako wzory interakcji społecznych - posiada umiejętności przygotowania pisemnego opracowania w opraciu o źródła naukowe i własne obserwacje na tematy związane z dietetyką - potrafi przygotować i przedstawić wystąpienie ustne na tematy związane z dietetyką zadania - posiada umiejętność posługiwania się językiem obcym w stopniu umożliwiającym kontakt z pacjentem oraz korzystanie z literatury fachowej (na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) KOMPETENCJE SPOŁECZNE - rozumie potrzebę doskonalenia swej wiedzy i konieczność ciągłej edukacji z dziedziny dietetyki, umie również inspirować innych do korzystania z bieżących zdobyczy naukowych - posiada nawyk i umiejętność stałego dokształcania się - potrafi rozpoznać własne organiczenia i sytuacje, w których winien się zwrócić do innych specjalistów - potrafi współpracować z przedstawicielami innych zawodów medycznych w zakresie leczenia dietetycznego, edukacji żywieniowej i profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych - przestrzega etyki zawodowej i dba o prestiż zawodu - przestrzega tajemnicy zawodowej i praw pacjenta - potrafi kierować zespołem, być kreatywnym i organizować prace innych - potrafi ustalać priorytety i odpowiednio planować zadania - potrafi rozwiązywać złożone problemy związane z pracą dietetyka (międzyludzkie, organizacyjne, ekonomiczne) - przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do siebie, współpracowników, pacjentów i całego otoczenia - potrafi samodzielnie oceniać sytuacje i wydarzenia związane z pracą dietetyka oraz wyrażać własne opinie - demonstruje postawę i zachowania prozdrowotne