Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Dietetyka > Dietetyka, stacjonarne pierwszego stopnia

Dietetyka, stacjonarne pierwszego stopnia (WL-0109-1SP)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski

Kierunek ten przygotowuje między innymi do kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami przyjętych systemów, zapotrzebowania na makro- i mikroskładniki odżywcze pacjentów; oceny wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób; oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia; planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet; planowania i wdrażania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dla zróżnicowanych pod względem wieku, zawodu oraz warunków życia grup ludności; prowadzenia edukacji zdrowotnej w zakresie zasad prawidłowego żywienia.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na dietetyce

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwenci pracują w: - publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia, - domach opieki społecznej i zakładach żywienia zbiorowego, - organizacjach konsumenckich, - jednostkach zajmujących się edukacją z zakresu żywienia człowieka, - instytucjach naukowo-badawczych - placówkach sportowych i innych, - zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia, - szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej).

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

kandydaci legitymujący się „nową maturą 2002-2019”, maturą międzynarodową (IB), maturą europejską (EB), którzy w ramach egzaminu maturalnego zdawali pisemny egzamin z zakresu biologii i chemii na poziomie rozszerzonym, przyjmowani będą na podstawie wyników tego egzaminu. Kandydatów legitymujących się „starą maturą” lub świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Polski obowiązuje egzamin wstępny o poziomie trudności porównywalnym z nową maturą z dwóch przedmiotów na poziomie rozszerzonym: biologii i chemii. O kolejności umieszczenia na liście rankingowej decydować będzie wynik kwalifikacji kandydata obliczony jako suma punktów uzyskanych z biologii i chemii w ustalany dla konkretnego rodzaju matury sposób.

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - zna strukturę i funkcje biologiczne związków chemicznych wchodzących w skład organizmu białek, lipidów, węglowodanów, kwasów nukleinowych, hormonów i witamin - zna, rozumie i potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu parazytologii oraz mikrobiologii ogólnej i żywności - zna główne surowce przemysłu spożywczego oraz procesy technologiczne stosowane w przetwarzaniu, produkcji i utrwalaniu żywności wraz z ich wpływem na jakość produktów spożywczych - zna chemiczne i fizyczne metody stosowane w analizie żywności oraz w ocenie jakości żywności - zna budowę anatomiczną układów i narządów ciała ludzkiego oraz posiada wiedzę dotyczącą podstawowych mechanizmów fizjologicznych ze szczególnym uwzględnieniem układu pokarmowego oraz procesów trawienia, wchłaniania i metabolizmu składników odżywczych - zna mechanizmy dziedziczenia, choroby uwarunkowane genetyczne, ich związek z żywieniem oraz znaczenie interwencji dietetycznej w profilaktyce tych chorób - posiada podstawową wiedzę o etiopatogenezie i obrazie klinicznym oraz zasadach rozpoznawania i leczenia (w stopniu umożliwiającym zrozumienie zasad leczenia dietetycznego) chorób metabolicznych, endokrynologicznych, neurologicznych, dermatologicznych, nefrologicznych, chorób układu krążenia i pokarmowego, narządu wzroku, jamy ustnej oraz chorób zakaźnych - posiada podstawową wiedzę z zakresu alergologii: zasady rozpoznawania alergii, alergeny z pokarmów i dodatków do pokarmów, różnicowanie alergii na pokarm od nietolerancji pokarmów - posiada podstawową wiedzę w zakresie diagnostyki labolatoryjnej, farmakologii i farmakoterapii żywieniowej oraz interakcji leków z żywnością - posiada wiedzę na temat psychologicznych aspektów związanych ze zdrowiem i chorobą, barier w komunikacji między pacjentem/klientem a dietetykiem oraz interakcji społecznych zachodzących na gruncie instytucji medycznych i społecznych w zakresie dietetyki - zna zasady oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia oraz zasady zdrowego żywienia (w tym rodzaje diet) w odniesieniu do niemowląt, dzieci i młodzieży, osób dorosłych (w tym kobiet w ciąży i w okresie karmienia) oraz osób w wieku starszym - zna substraty stosowane w leczeniu żywieniowym, wskazania i przeciwwskazania do żywienia dojelitowego oraz metody podania żywienia do układu naczyniowego - zna zasady udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia - zna zasady, etapy i formy prowadzenia poradnictwa indywidualnego i grupowego, z uwzględnieniem czynników ekonomicznych w planowaniu prawidłowego żywienia oraz zna metody oceny efektywności prowadzonej edukacji i interwencji żywieniowej - zna zasady i znaczenie promocji zdrowia, właściwego odżywiania i zdrowego stylu życia oraz prozdrowotnych zachowań osobniczych w profilaktyce chorób społecznych i dietozależnych - zna etyczne i prawne uwarunkowania zawodu dietetyka - zna zasady organizacji stanowisk pracy zgodnie z wymogami ergonomii i przestrzeganiem warunków sanitarno-higienicznych produkcji żywności w zakładach żywienia zbiorowego i przemysłu spożywczego - ma wiadomości na temat źródeł wiedzy naukowej i profesjonalnej, przydatnych w dietetyce i naukach pokrewnych - zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego - zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, w oparciu o wiedzę z zakresu produkcji i bezpieczeństwa żywności i żywienia, a w szczególności organizację zakładów dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering) - orientuje się w interdyscyplinarnym charakterze dietetyki, która łączy wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego z wiedzą na temat technologii żywności i potraw oraz towaroznawstwa; higieny, toksykologii i bezpieczeństwa żywności; chemicznych i fizyko-chemicznych metod stosowanych w analizie żywności oraz w ocenie jej jakości; zna także miejsce dietetyki w systemie ochrony zdrowia na poziomie krajowym UMIEJĘTNOŚCI - posiada umiejętność oceny rodzaju niedożywienia w oparciu o badania antropometryczne oraz wdrożenia odpowiedniego żywienia - posiada umiejętność doboru surowców i technik sporządzania potraw dietetycznych - potrafi udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia (zadławienie, utrata przytomności, omdlenie), spowodowanego niewydolnością układu pokarmowego - potrafi przeprowadzić analizę żywności i oznaczanie składników w surowcach, półproduktach i wyrobach gotowych przemysłu spożywczego przy użyciu odpowiedniego sprzętu i aparatury - potrafi komunikować się z współpartnerami oraz z pacjentami/klientami przy realizacji zadań związanych z wykonywaniem zawodu dietetyka - potrafi identyfikować żywieniowe problemy człowieka zdrowego i chorego, zalecić odpowiednią dietę oraz przekazać informacje na temat doboru surowców i technik sporządzania potraw dietetycznych - potrafi przeprowadzić analizę epidemiologiczną w przypadku wystąpienia ogniska zakażeń pokarmowych i zaproponować odpowiednią metodę identyfikacji czynnika odpowiedzialnego za wystąpienie zachorowań - umie korzystać z tabel wartości odżywczej produktów spożywczych i obliczać średnioważoną normę żywienia dla osób zdrowych i chorych w żywieniu zbiorowym - umie zaplanować posiłki dla osób zdrowych w zależności od aktualnego stanu odżywienia, wieku, aktywności fizycznej, oraz dla osób chorych w zależności od rodzaju schorzenia (z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie norm oraz dostępnych warunków) - posiada umiejętność interpretacji badań laboratoryjnych w ustaleniu właściwego żywienia - posiada umiejętność edukowania żywieniowego ludzi zdrowych w poszczególnych przedziałach wiekowych oraz ludzi chorych, z uwzględnieniem rodzaju choroby oraz stopnia jej zaawansowania (w tym umiejętność przygotowania materiałów edukacyjnych) - posiada umiejętność obsługi komputera i żywieniowych programów komputerowych niezbędnych do wykonywania zawodu, potrafi zinterpretować uzyskane z programu komputerowego wyniki z 24-godzinnego wywiadu indywidualnego pacjenta w odniesieniu do obowiązujących norm żywieniowych - potrafi identyfikować w praktyce błędy dotyczące sposobu utrwalania i przechowywania żywności i jakości żywności w świetle ustawodawstwa polskiego oraz błędy w systemach zarządzania i zapewnienia jakości oraz higieny i bezpieczeństwa żywności (nieprzestrzeganie zasad Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli - HACCP) - potrafi dokonać statystycznej analizy zgromadzonych w bazie danych informacji żywieniowych uzyskanych z badań populacyjnych - potrafi prowadzić dokumentację postępowań dietetycznych prowadzonych u pacjentów szpitalnych oraz pacjentów ośrodków żywienia zbiorowego - potrafi zaplanować i wspólnie z lekarzem wdrożyć żywienie odpowiednie dla pacjentów z chorobami metabolicznymi, endokrynologicznymi, neurologicznymi, dermatologicznymi, nefrologicznymi, zakaźnymi oraz z chorobami układu krążenia i pokarmowego, narządu wzroku, jamy ustnej - posiada umiejętność przygotowania raportu pisemnego na temat związany z kierunkiem studiów - posiada umiejętność posługiwania się językiem obcym w stopniu umożliwiającym korzystanie z obcojęzycznego piśmiennictwa oraz porozumiewanie się z pacjentem (na poziomie B2 Europejskiego Systemu opisu Kształcenia Językowego) KOMPETENCJE SPOŁECZNE - rozumie potrzebę doskonalenia swej wiedzy i konieczności ciągłej edukacji z dziedziny dietetyki - jest świadom własnych ograniczeń i wie kiedy należy się konsultować z innymi specjalistami a także potrafi zachęcić do tego pacjenta - okazuje szacunek wobec pacjentów oraz przestrzega ich praw - stosuje się do zasad etyki zawodowej - wykazuje odpowiedzialność za pacjentów i powierzone mu zadania - potrafi współpracować z lekarzem, pielęgniarką i innymi członkami zespołu terapeutycznego dla dobra pacjenta - potrafi określać priorytety oraz stosownie do tego organizować pracę własną - potrafi identyfikować i rozwiązywać problemy dotyczące pacjentów oraz innych aspektów pracy zawodowej - w trakcie wykonywania zadań zawodowych dba o bezpieczeństwo pacjentów, współpracowników oraz własne - potrafi formułować opinie dotyczące stanu odżywienia i żywienia pacjentów także wytwarzania i jakości produktów spożywczych