Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Dziennikarstwo i komunikacja społeczna > Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne drugiego stopnia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne drugiego stopnia (WZKS-0016-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: polski

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to studia dla osób zainteresowanych współczesnym światem mediów i szeroko rozumianą komunikacją społeczną w jej wymiarze społecznym, politycznym, ekonomicznym, prawnym i kulturowym. Oprócz podstaw akademickich, dostarczają także pogłębionej wiedzy specjalistycznej, m.in. na temat produkcji multimedialnej, zarządzania i logistyki mediów, monitorowania i analizy mediów oraz szeroko rozumianej promocji, kształtowania wizerunku oraz komunikacji politycznej.
W toku studiów studenci otrzymują wysokiej jakości wiedzę akademicką, związaną ze sferą komunikacji społecznej, dotyczącą m.in. teorii komunikowania masowego, społecznego oddziaływania mediów, psychologii i socjologii komunikowania, społeczeństwa informacyjnego, mediów interaktywnych, ekonomiki mediów, marketingu, kultury współczesnej, etyki i prawa mediów, ochrony dóbr osobistych i danych osobowych. Jednocześnie oferowane są bloki przedmiotów specjalistycznych w sferze m. in. projektowania i technologii przekazu w nowych mediach, produkcji i realizacji formatów telewizyjnych i radiowych, reklamy i promocji, kreowania marki zarówno w tradycyjnych, jak i nowych mediach, kształtowania wizerunku osób i instytucji, dyplomacji kulturalnej i międzynarodowego PR, organizacji imprez i wydarzeń medialnych, metod i technik badań nad mediami. Zajęcia z zakresu metodologii (m.in. metodologia nauk społecznych, metody i techniki ilościowe, analiza konwersacyjna, statystyka i analiza danych, badania realizowane on-line) przygotowują do udziału w projektach badawczych oraz do pracy zawodowej w obszarze analizy mediów i doradztwa komunikacyjnego.
Studenci mają także możliwość wyboru przedmiotów z szerokiej oferty kursów kierunkowych, budujących szczególne kompetencje profesjonalne w obszarze nowych mediów, w szczególności w wymiarze społecznościowym, mediatyzacji kultury i sfery publicznej, marketingu i brandingu, języka mediów, zarządzania mediami oraz zasobami ludzkimi, wizualizacji informacji, kreacji portfolio, networkingu i in. Studia trwają cztery semestry. Do ich ukończenia wymagane jest uzyskanie 120 punktów ECTS. Od kandydatów na studia wymagana jest znajomość języka obcego na poziomie B2.
Po pierwszym semestrze studenci realizują jedną z trzech oferowanych w programie studiów specjalizacji: produkcja multimedialna i logistyka mediów, promocyjna, analiza i monitoring mediów. Studia odbywają się w nowoczesnych, profesjonalnie wyposażonych pomieszczeniach na Kampusie Jubileuszowym UJ. Instytut dysponuje własnym studiem telewizyjnym, studiem radiowym i pracowniami multimedialnymi. Studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej stanowią trzon redakcji uniwersyteckiego radia UJOT FM, wydziałowej telewizji „Przystanek Student”, uczestniczą w organizacji ogólnopolskiego studenckiego plebiscytu na najlepszych dziennikarzy „MediaTory”, ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Głębia Spojrzenia”, a także corocznego Balu Dziennikarza. Współpracują z instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi. Działają w Kole Naukowym Studentów IDMiKS oraz uczestniczą w medioznawczych projektach badawczych prowadzonych w Instytucie i na Wydziale.
Dzięki kilkunastu umowom z różnymi uczelniami europejskimi studenci mają możliwość realizacji części programu w zagranicznych uczelniach partnerskich w ramach programu ERASMUS+. Uczestniczą też w Programie Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, który daje możliwość odbycia części studiów (semestru lub roku akademickiego) na innej polskiej uczelni. Najlepszym absolwentom Wydział oferuje możliwość kontynuacji nauki na studiach III stopnia.

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na dziennikarstwie

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

dyplom licencjata, średnia ocen ze studiów I stopnia

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 13/II/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany od roku akademickiego 2017/2018 profilu i efektów kształcenia dla kierunku studiów „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” na drugim stopniu studiów, prowadzonego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA • zna i rozumie, w pogłębionym stopniu, charakter, miejsce i znaczenie nauk społecznych w systemie nauk oraz ich relacje do innych nauk • zna i rozumie, w pogłębionym stopniu, teorie naukowe właściwe dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz kierunki ich rozwoju, a także zaawansowaną metodologię badań w tym obszarze • zna i rozumie dylematy współczesnej cywilizacji związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego oraz nowych mediów i technologii komunikowania • zna i rozumie zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości oraz zna pojęcia i rozumie zasady dotyczące ochrony własności przemysłowej, własności intelektualnej i prawa autorskiego • zna i rozumie, w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową, metodologię i terminologię z zakresu nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem szkół i teorii komunikowania, ich najnowsze osiągnięcia oraz kierunki rozwoju • zna i rozumie, w pogłębionym stopniu fakty, obiekty, zjawiska i procesy z zakresu z dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna • zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji wytworów kultury, wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna • zna i rozumie, w pogłębionym stopniu, zasady działania systemów i instytucji właściwych dla działalności zawodowej właściwej dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, w tym posiada wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji działających w różnych sferach rzeczywistości społecznej, zorientowanej na zarządzanie i administrowanie tymi instytucjami UMIEJĘTNOŚCI • potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne oraz zachodzące między nimi zależności, w tym zjawiska kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne związane z działalnością medialną i okołomedialną, także w oparciu o podstawy teoretyczne z zastosowaniem metody badawczej • potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym także kierować pracą zespołu • potrafi formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania, syntetyzować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin nauki właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna • potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych wytworów kultury właściwych dla studiowanych nauk z zastosowaniem twórczej i oryginalnej metody oceny ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym • potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności profesjonalne związane z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i okołomedialnej oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą • potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i na tej podstawie formułować krytyczne sądy z użyciem merytorycznej argumentacji w oparciu o poglądy własne oraz innych autorów, formułować wnioski i dokonywać syntetycznych podsumowań, umie także brać udział w debacie, umie posługiwać się specjalistyczną terminologią z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej • ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KOMPETENCJE SPOŁECZNE • ma świadomość istnienia kodów aksjologicznych oraz zna kodeksy etyczne, normujące działania zawodowe w sferze mediów i innych zawodach okołomedialnych, rozumie konieczność normowania zachowań w tym zakresie oraz jest wyczulony na wszelkie przejawy manipulacji odbiorcą, tak w medialnej, jak i okołomedialnej działalności zawodowej, rozumie zagrożenia wynikające z tego zjawiska oraz potrafi odbierane treści poddać ocenie krytycznej • ma świadomość konieczności wypełniania zobowiązań społecznych związanych z pełnieniem ról społecznych oraz inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, jest gotów do inicjowania działania na rzecz interesu publicznego oraz myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy • wykazuje gotowość do odpowiedzialnego wypełniania ról społecznych i podtrzymywania etosu zawodu oraz przestrzegania i rozwijania etyki zawodowej w sferze mediów i innych zawodach okołomedialnych • jest gotów do uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnych form

Plan studiów: