Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Dziennikarstwo i komunikacja społeczna > Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, niestacjonarne drugiego stopnia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, niestacjonarne drugiego stopnia (WZKS-0016-2NO)

drugiego stopnia
niestacjonarne, 2 lata
Język: polski
„Dziennikarstwo i komunikacja społeczna” to studia dla osób zainteresowanych szeroko rozumianą komunikacją społeczną w jej wymiarze społecznym, politycznym, ekonomicznym, prawnym i kulturowym. Oprócz podstaw akademickich, dostarczają także pogłębionej wiedzy specjalistycznej, m.in. na temat produkcji multimedialnej, zarządzania i logistyki mediów, monitorowania i analizy mediów oraz szeroko rozumianej promocji. Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna, prowadzony w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, uzyskał pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej w 2011 roku. Zajmuje także wysoką pozycję w corocznym ogólnopolskim zestawieniu najlepszych studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, publikowanym przez miesięcznik „Perspektywy”.
W toku studiów studenci otrzymują wysokiej jakości wiedzę akademicką, związaną ze sferą komunikacji społecznej, dotyczącą m.in. teorii komunikowania masowego, socjologii komunikowania i mediów, społeczeństwa informacyjnego, ekonomiki mediów, marketingu, kultury współczesnej, etyki i prawa mediów, ochrony dóbr osobistych i danych osobowych.
Jednocześnie oferowane są bloki przedmiotów specjalistycznych w sferze m. in. projektowania i technologii przekazu w nowych mediach, produkcji i realizacji formatów telewizyjnych i radiowych, reklamy i promocji, kreowania marki zarówno w tradycyjnych, jak i nowych mediach, kształtowania wizerunku osób i instytucji, dyplomacji kulturalnej i międzynarodowego PR, metod i technik badań nad mediami. Zajęcia z zakresu metodologii (m.in. metodologia nauk społecznych, metody i techniki ilościowe, analiza konwersacyjna, statystyka i analiza danych, badania realizowane on-line) przygotowują do udziału w projektach badawczych oraz do pracy zawodowej w obszarze analizy mediów i doradztwa komunikacyjnego. Studenci mają też możliwość rozwijania znajomości języka obcego na poziomie B2+.
Studenci mają także możliwość wyboru przedmiotów z szerokiej oferty kursów kierunkowych, budujących szczególne kompetencje profesjonalne w obszarze nowych mediów, w szczególności w wymiarze społecznościowym, mediatyzacji kultury i sfery publicznej, marketingu i brandingu, komunikowania i mediów globalnych, języka mediów, i in.
Zajęcia prowadzone w ramach kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna realizowane są w nowoczesnych salach wykładowych i ćwiczeniowych zlokalizowanych na Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wszystkie sale wyposażone są w sprzęt multimedialny. Do dyspozycji studentów są również zlokalizowane na Wydziale: profesjonalne studio filmowe, montażownia (do montażu wykorzystywane jest profesjonalne oprogramowanie: Final Cut Pro - dla montażu telewizyjnego oraz Adobe Audition dla montażu radiowego), nowoczesne studio radiowe, sala do prowadzenia badań fokusowych oraz specjalistyczna pracowania informatyczna. W roku akademickim 2015/16 powstało laboratorium medioznawcze IDMiKS - uruchomiono moduł komputerowy, umożliwiający badania ankietowe typu CATI. Laboratorium wyposażone zostało w komputerowe programy do badań mediów i innych badań społecznych.
Studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej stanowią trzon redakcji uniwersyteckiego radia UJOT FM, wydziałowej telewizji UJOT TV, uczestniczą w organizacji ogólnopolskiego studenckiego plebiscytu na najlepszych dziennikarzy „MediaTory” oraz ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Głębia Spojrzenia”. Współpracują z instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi. Działają w Kole Naukowym Studentów IDMiKS oraz uczestniczą w medioznawczych projektach badawczych prowadzonych w Instytucie i na Wydziale.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na dziennikarstwie

Dalsze studia:

studia III stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

kolejność zgłoszeń, złożenie wymaganych dokumentów.

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale senatu nr 12/II/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ niestacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku studiów „dziennikarstwo i komunikacja społeczna”, od roku akademickiego 2017/2018. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA • zna i rozumie, w pogłębionym stopniu, charakter, miejsce i znaczenie nauk społecznych w systemie nauk oraz ich relacje do innych nauk • zna i rozumie, w pogłębionym stopniu, teorie naukowe właściwe dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz kierunki ich rozwoju, a także zaawansowaną metodologię badań w tym obszarze • zna i rozumie dylematy współczesnej cywilizacji związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego oraz nowych mediów i technologii komunikowania • zna i rozumie zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości oraz zna pojęcia i rozumie zasady dotyczące ochrony własności przemysłowej, własności intelektualnej i prawa autorskiego • zna i rozumie, w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową, metodologię i terminologię z zakresu nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem szkół i teorii komunikowania, ich najnowsze osiągnięcia oraz kierunki rozwoju • zna i rozumie, w pogłębionym stopniu fakty, obiekty, zjawiska i procesy z zakresu z dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna • zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji wytworów kultury, wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna • zna i rozumie, w pogłębionym stopniu, zasady działania systemów i instytucji właściwych dla działalności zawodowej właściwej dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, w tym posiada wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji działających w różnych sferach rzeczywistości społecznej, zorientowanej na zarządzanie i administrowanie tymi instytucjami UMIEJĘTNOŚCI • potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne oraz zachodzące między nimi zależności, w tym zjawiska kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne związane z działalnością medialną i okołomedialną, także w oparciu o podstawy teoretyczne z zastosowaniem metody badawczej • potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym także kierować pracą zespołu • potrafi formułować i analizować problemy badawcze, dobierać metody i narzędzia ich rozwiązania, syntetyzować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem wiedzy z dyscyplin nauki właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna • potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych wytworów kultury właściwych dla studiowanych nauk z zastosowaniem twórczej i oryginalnej metody oceny ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym • potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności profesjonalne związane z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i okołomedialnej oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą • potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i na tej podstawie formułować krytyczne sądy z użyciem merytorycznej argumentacji w oparciu o poglądy własne oraz innych autorów, formułować wnioski i dokonywać syntetycznych podsumowań, umie także brać udział w debacie, umie posługiwać się specjalistyczną terminologią z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej • ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego KOMPETENCJE SPOŁECZNE • ma świadomość istnienia kodów aksjologicznych oraz zna kodeksy etyczne, normujące działania zawodowe w sferze mediów i innych zawodach okołomedialnych, rozumie konieczność normowania zachowań w tym zakresie oraz jest wyczulony na wszelkie przejawy manipulacji odbiorcą, tak w medialnej, jak i okołomedialnej działalności zawodowej, rozumie zagrożenia wynikające z tego zjawiska oraz potrafi odbierane treści poddać ocenie krytycznej • ma świadomość konieczności wypełniania zobowiązań społecznych związanych z pełnieniem ról społecznych oraz inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, jest gotów do inicjowania działania na rzecz interesu publicznego oraz myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy • wykazuje gotowość do odpowiedzialnego wypełniania ról społecznych i podtrzymywania etosu zawodu oraz przestrzegania i rozwijania etyki zawodowej w sferze mediów i innych zawodach okołomedialnych • jest gotów do uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnych form

Plan studiów: