Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Dziennikarstwo i komunikacja społeczna > Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne pierwszego stopnia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, stacjonarne pierwszego stopnia (WZKS-0016-1SP)

pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: polski
„Dziennikarstwo i komunikacja społeczna” to studia dla osób zainteresowanych współczesnym światem mediów i szeroko rozumianą komunikacją społeczną w jej wymiarze medialnym, społecznym, politycznym, ekonomicznym, prawnym i kulturowym. Program kształcenia oferuje szeroki zakres zajęć o charakterze ogólnoakademickim, dostarcza także pogłębionej wiedzy specjalistycznej – w ramach modułów praktycznych - z obszaru dziennikarstwa, reklamy, public relations, nowych mediów oraz komunikacji politycznej. Kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna, prowadzony w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, uzyskał pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej w 2011 roku. Zajmuje także wysoką pozycję w corocznym ogólnopolskim zestawieniu najlepszych studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, publikowanym przez miesięcznik „Perspektywy”.

Program zajęć został opracowany w konsultacji z naukowymi autorytetami, szczególnie w dziedzinie medioznawstwa, a także profesjonalistami/praktykami reprezentującymi szerokie spektrum zawodów medialnych i okołomedialnych. Zajęcia prowadzone są w grupach, z wykorzystaniem metod aktywizujących, przy użyciu własnej infrastruktury technicznej. Na uwagę zasługuje m.in.:
• wykorzystanie nowoczesnych technologii i internetu w pracy na zajęciach, dzięki czemu studenci kształtują umiejętności skutecznego użycia takich narzędzi w działaniach indywidualnych i grupowych (np. coworking online przy pomocy platformy Pegaz oraz mediów społecznościowych),
• opanowanie licznych narzędzi internetowych służących do analizy i obróbki danych, projektowania komunikacji, przygotowania materiałów wizualnych i audiowizualnych (np. AnswerThePublic, narzędzia Google, Canva, Crello, Piktochart),
• opanowanie narzędzi umożliwiających przygotowanie emisyjnej/publikacyjnej jakości materiałów (np. studio radiowe, studio telewizyjne, urządzenia mobilne: kamery, aparaty fotograficzne, mikrofony; profesjonalne oprogramowanie do montażu audio i wideo oraz przygotowania materiałów wizualnych i DTP – np. Photoshop, InDesign),
• doskonalenie kompetencji społecznych i umiejętności specjalistycznych (negocjacje, współpraca w grupie, konsultacje społeczne, crowdsourcing i crowdfounding) co związane jest m.in. z podjęciem współpracy z podmiotami I, II i III sektora, a także z przedsięwzięciami zintegrowanymi wewnątrz jednostki – wsparcie działań organizacji studenckich w ramach zajęć (np. MediaTory, Głębia Spojrzenia) oraz rozwijania umiejętności stosowania grywalizacji w pracy własnej oraz w projektowanych działaniach w ramach zajęć, wewnątrz instytucji i we współpracy z innymi podmiotami.

Studia trwają sześć semestrów. Do ich ukończenia wymagane jest uzyskanie 180 punktów ECTS. Po drugim roku studenci realizują jedną z czterech oferowanych w programie studiów ścieżek: Dziennikarstwo, Reklama i PR, Nowe media, Komunikacja polityczna. Podstawą do kolejności wyboru ścieżki (oraz seminarium dyplomowego) jest lista rankingowa (średnia ocen ze studiów + ocena z praktyki) tworzona po drugim roku studiów. Studenci mają unikalną możliwość rozwijania znajomości dwóch języków obcych - jednego na poziomie B2, drugiego na poziomie dowolnym. Studia kończą się egzaminem i obroną pracy licencjackiej oraz uzyskaniem dyplomu Uniwersytetu Jagiellońskiego, najstarszej i jednej z najlepszych polskich uczelni.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na dziennikarstwie

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

nie dotyczy

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

konkurs świadectw: polska nowa matura: język polski oraz jeden wskazany przez kandydata przedmiot: historia lub wiedza o społeczeństwie lub geografia, stara polska matura (na podstawie wyników Centralnych Egzaminów Wstępnych). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.rekrutacja.uj.edu.pl.

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 34/III/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2012/2013 efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, z późn. zm. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - ma uporządkowaną wiedzę podstawową o charakterze i miejscu nauk społecznych, w szczególności z zakresu dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej - zna podstawową terminologię z zakresu nauk społecznych oraz dziedzin i dyscyplin właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, w tym związaną z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej - ma wiedzę o historii oraz doktrynach, dotyczących ewolucji i znaczenia mediów oraz procesów komunikacji społecznej w obrębie społeczeństwa, o przyczynach, przebiegu i konsekwencji tych zmian w Polsce i na świecie - ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu społeczno-politycznego i medialnego we współczesnym społeczeństwie informacyjnym i relacjach między oboma systemami w Polsce i na świecie - ma podstawową wiedzę o celach, organizacji i funkcjonowaniu instytucji związanych z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej oraz prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach ich funkcjonowania - ma wiedzę na temat istniejących uregulowań prawnych, dotyczących mediów, jak również regulujących zakres uprawnień w zawodowej działalności medialnej i okołomedialnej - ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w instytucjach związanych z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej - ma podstawową wiedzę o kulturze, mediach, działaniach promocyjno-reklamowych oraz o ich odbiorcach, a także podstawową wiedzę o metodach diagnozowania potrzeb i oceny jakości usług - ma podstawową wiedzę o metodach, narzędziach i technikach badawczych w zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna - zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego - ma wiedzę podstawową na temat warsztatu pracy dziennikarza zatrudnionego w prasie, radiu, telewizji, nowych mediach oraz źródeł pozyskiwania informacji dziennikarskiej - ma wiedzę podstawową na temat warsztatu pracy pracownika działu PR i reklamy - ma wiedzę podstawową na temat technologii informacyjnych - ma wiedzę podstawową na temat języka jako narzędzia komunikacji - posiada wiedzę rozszerzoną na temat warsztatu pracy w zakresie wybranej specjalizacji: dziennikarza (specjalizacja dziennikarska) lub pracownika nowych mediów (specjalizacja nowe media) lub pracownika działu PR/reklamy/rzecznika (specjalizacja reklama i PR) lub specjalisty ds. komunikacji politycznej (specjalizacja komunikacja polityczna) UMIEJĘTNOŚCI - potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów, a następnie argumentować merytorycznie z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski - potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności profesjonalne związane z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej - samodzielnie planuje i realizuje typowe projekty związane z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej, w szczególności posiada podstawowe umiejętności w zakresie prowadzenia badań społecznych niezbędnych do opracowania diagnoz potrzeb odbiorców mediów, działań promocyjno-reklamowych - rozumie i potrafi analizować i interpretować zjawiska społeczne, w tym zjawiska kulturowe, polityczne, prawne i ekonomiczne związane z działalnością medialną i okołomedialną - potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do opisu i analizy praktycznej rozmaitych procesów komunikacyjnych oraz zjawisk społecznych, związanych z mediami lub/i działalnością promocyjną, analizować ich przyczyny, prognozować przebieg i przewidzieć ich skutki - posiada podstawowe umiejętności w zakresie oceny jakości usług związanych z działalnością medialną lub/i promocyjno-reklamową - potrafi w podstawowym zakresie stosować przepisy prawa odnoszącego się do instytucji związanych z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej, w szczególności prawa autorskiego, i związane z zarządzaniem własnością intelektualną - potrafi sporządzić wniosek o przyznanie środków na realizację projektu związanego z wybraną sferą działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej - potrafi ocenić przydatność różnorodnych metod, procedur, dobrych praktyk do realizacji zadań i rozwiązywania problemów dotyczących wybranej sfery działalności społecznej, medialnej lub/i promocyjno-reklamowej oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania - zna kulturę co najmniej dwóch obszarów językowych oraz ma orientację w funkcjonowaniu ich sfery medialnej (oprócz polskiego) - potrafi porozumieć się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, w języku polskim i w co najmniej dwóch językach obcych - ma umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku polskim i co najmniej dwóch językach obcych uznawanych za podstawowe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł - ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - ma podstawowy warsztat dziennikarski w zakresie dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego oraz w nowych mediach, jak również pracownika działu PR/reklamy/rzecznika, z uwzględnieniem umiejętności nabytych podczas praktyki zawodowej - ma pogłębiony warsztat dziennikarski (specjalizacja dziennikarska) lub pogłębiony warsztat pracownika działu PR/reklamy/rzecznika (specjalizacja PR/reklama) lub pogłębiony warsztat dziennikarski i zawodowy w zakresie nowych mediów (specjalizacja nowe media) lub pogłębiony warsztat specjalisty w zakresie komunikacji politycznej (specjalizacja komunikacja polityczna) - potrafi rozpoznać, opisać i zastosować różne style wypowiedzi - potrafi przygotować materiał dziennikarski przeznaczony dla wszystkich typów mediów - potrafi przygotować skuteczny przekaz perswazyjny, informacyjny, promocyjny KOMPETENCJE SPOŁECZNE - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu - ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy - ma świadomość odpowiedzialności za skutki swoich działań, podejmowanych w sferze mediów i w innych obszarach okołomedialnej działalności zawodowej - ma świadomość istnienia kodów aksjologicznych oraz zna kodeksy etyczne, normujące działania w sferze mediów i w innych zawodach okołomedialnych - dostrzega wszelkie przejawy manipulacji odbiorcą, tak w medialnej, jak i okołomedialnej działalności zawodowej

Plan studiów: