Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Drug Discovery and Development > Drug Discovery and Development, stacjonarne drugiego stopnia

Drug Discovery and Development, stacjonarne drugiego stopnia (WFAR-E156-2SO)

drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: angielski

Drug Discovery and Development (DDD) to studia koncentrujące się na wszystkich aspektach identyfikacji i opracowywania nowych leków.
Celem studiów jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów, posiadających unikalne połączenie zaawansowanej wiedzy teoretycznej z zakresu pracy nad lekiem, z umiejętnościami praktycznymi. Student otrzymuje solidną podstawę w zakresie nauk farmaceutycznych, ale także możliwość specjalizacji w konkretnym obszarze odkrywania i rozwoju leków. Pierwszy semestr ma na celu zapewnienie podstawowego zrozumienia procesu odkrywania i opracowywania leków oraz kluczowych aspektów chemicznych, biologicznych i patofizjologicznych, istotnych z punktu widzenia prac nad lekiem. Drugi semestr to szerokie i zrównoważone tematycznie szkolenie w dziedzinie nauk farmaceutycznych, które służy za podstawę dalszego, ukierunkowanego rozwoju kwalifikacji zawodowych.
Semestry trzeci i czwarty koncentrują się na jednej z trzech dziedzin wiodących, takich jak: Chemia Leków, Farmakologia Eksperymentalna oraz Rozwój Leku Wspierany Modelowaniem Matematycznym
Program studiów
Szczegółowy program studiów jest dostępny na stronie: http://www.ddd.farmacja.cm.uj.edu.pl/study-description/

Rekrutacja: www.erk.uj.edu.pl

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na Drug Discovery and Development

Dalsze studia:

kształcenie w szkole doktorskiej, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Do podjęcia studiów upoważnione były osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) na kierunkach z dziedziny nauk farmaceutycznych, medycznych, chemicznych, biologicznych. Dodatkowym kryterium formalnym była znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na podjęcie studiów, potwierdzona w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przez jednostkę prowadzącą studia (lub udokumentowana na poziomie określonym w rozporządzeniu MNiSW – z wyłączeniem kandydatów, dla których język angielski był językiem ojczystym oraz osób, które ukończyły studia wyższe w języku angielskim). Kryterium kwalifikacji stanowił wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Standardy nauczania

UWAGA: poniższe warunki mogą nie dotyczyć bieżącej rekrutacji. Aktualne informacje znajdują się na stronie www.erk.uj.edu.pl

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów kształcenia określonych w uchwale nr 16/II/2018 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum od roku akademickiego 2018/2019 stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku Drug Discovery and Development, prowadzonych w języku angielskim oraz wprowadzenia efektów kształcenia dla tego kierunku studiów. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych: WIEDZA - posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie nauk farmaceutycznych pozwalającą na rozumienie zjawisk i interpretację parametrów opisujących właściwości leku i jego losy w organizmie - zna mechanizmy działania, zastosowanie oraz działania niepożądane leków najistotniejszych z punktu widzenia społeczeństwa i gospodarki - posiada wiedzę na temat procesu poszukiwania, otrzymywania i właściwości substancji leczniczych (biologicznie aktywnych) - posiada wiedzę na temat badania właściwości farmakokinetycznych, farmakodynamicznych i toksykologicznych metodami in vitro oraz in vivo - posiada wiedzę w zakresie opracowywania, wytwarzania i właściwości postaci leku - posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie metod analitycznych wykorzystywanych w badaniach nad lekiem - posiada zaawansowaną wiedzę na temat metod statystycznych, modeli matematycznych i badań in silico stosowanych w naukach farmaceutycznych - posiada wiedzę na temat zasad funkcjonowania sektora farmaceutycznego oraz główne trendy i perspektywy jego rozwoju - zna i rozumie wymagania oraz aspekty prawne i etyczne dotyczące rozwoju i wdrażania leku - posiada pogłębioną wiedzę niezbędną do samodzielnego planowania i realizowania zadań badawczych w obszarze swojej specjalności - zna i rozumie zasady dobrej praktyki laboratoryjnej oraz przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, które mają zastosowanie w pracach nad poszukiwaniem i rozwojem leków - zna zasady funkcjonowania sprzętu i aparatury wykorzystywanej na różnych etapach badań i rozwoju leku - zna i rozumie zasady ochrony własności intelektualnej i przemysłowej - zna i rozumie zasady i metodykę prowadzenia badań naukowych, opracowania i przetwarzania wyników badań oraz przygotowania i oceny publikacji naukowych UMIEJĘTNOŚCI - potrafi krytycznie analizować informacje i wyniki badań z obszaru nauk farmaceutycznych i medycznych (przyrodniczych) oraz na ich podstawie wyciągać poprawne wnioski - w obszarze swojej specjalności potrafi planować i wykonywać specjalistyczne badania z zakresu odkrywania i rozwoju leku dobierając odpowiednią metodykę i wykorzystując fachową aparaturę i oprogramowanie - w obszarze swojej specjalności potrafi interpretować wyniki specjalistycznych badań i na ich podstawie wyciągać wnioski, formułować opinie i rozwiązywać problemy dotyczące poszukiwania i rozwoju leku - potrafi wspierać swoje badania stosując odpowiednie metody statystyczne i modele matematyczne, wykorzystując bazy danych i specjalistyczne oprogramowanie komputerowe - potrafi komunikować się z przedstawicielami różnych dziedzin życia reprezentujących różny poziom wiedzy oraz ze specjalistami z różnych dziedzin nauki w celu realizacji planów badawczych i rozwiązywania złożonych problemów z zakresu odkrywania i rozwoju leku - potrafi zdobywać rzetelne informacje naukowe, korzystać z odpowiednich baz danych, literatury fachowej oraz opinii ekspertów - umie prezentować i rozpowszechniać wiedzę i wyniki badań w sposób profesjonalny, zrozumiały i przystępny dla różnych grup odbiorców - potrafi porozumiewać się w języku angielskim na poziomie B2+ posługując się specjalistycznym słownictwem z zakresu nauk farmaceutycznych - potrafi efektywnie pracować w grupie przyjmując w zależności od potrzeb rolę doradczą, ekspercką lub kierowniczą - potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w procesie badań i rozwoju leków oraz własnej pracy i badaniach - dba o ustawiczny rozwój wiedzy i umiejętności własnych oraz współpracowników a także rozpowszechnianie fachowej wiedzy w społeczeństwie KOMPETENCJE SPOŁECZNE - uznaje znaczenie rzetelnej wiedzy oraz krytycznej oceny odbieranych treści w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych - rozumie konieczność rzetelnego i odpowiedzialnego wypełniania obowiązków zawodowych i przestrzegania zasad etyki zawodowej - jest świadomy odpowiedzialności za swoją pracę i jest zdolny do krytycznej samooceny - potrafi określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie celu lub innych zadań a w razie konieczności zasięgnąć opinii ekspertów - jest zdolny do działania w sposób przedsiębiorczy i na korzyść społeczeństwa - jest gotowy do oceny kwestii etycznych związanych z badaniami z udziałem ludzi - jest gotów do troski o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników